Tuesday, September 20, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 25    ทฤษฎีแรงจูงใจในเนื้อหา(content theories) มุ่งหมายพาทะเยอทะยานอยาก
ต่างต้องการหวังไว้เฉพาะอย่าง           เพื่อปูทางสถานการณ์เหมือนหว่านข้าว
เป็นพฤติกรรมสำแดงสิ่งซ่อนเร้น         ไม่อาจล้วงลูกลึกและสืบสาว
ทฤษฎีัดังกล่าวหลายเรื่องราว             ดังดำขาวถูกใจหรือชิงชัง
    ทฤษฎีมาสโลว์โก้ชะมัด                เขาพูดชัดเรื่องลำดับความต้องการ
มี 5 ขั้นที่มนุษย์เป็นพื้นฐาน               เป็นรายการตามขั้นตอนตามลำดับ
ประการแรกต้องการปัจจัยสี่               จำเป็นมีที่ทุกคนถวิลหา
เช่นอาหาร,เครื่องนุ่มและหยูกยา         และเคหาอาศัยที่พักพิง
   ประการสองต้องการความมั่นคง       ทั้งยืนยงการอยู่และการกิน
ทั้งทำงาน,ความรัก,ไม่พังภินท์           ต่างถวิลปลอดภัยไร้กังวล
ประการสามต้องการทางสังคม            ความอุดมพวกพ้องในกลุ่มคน
ต่างปรับตัวตามใจในบุคคล                ทะนงตนมากไปพวกไม่มี
   ประการสี่ต้องการความยกย่อง         คนแซ่ซ้องส่งเสียงกันอึ่งมี    
ชอบคำชมหวานหูระรื่นดี                   ไปใหนมีคนแห่ล้อมร่วมรุมกัน
ประการห้าต้องการใฝ่สัมฤทธิ์             เพื่อพิชิตสิ่งสุดยอดดังใฝ่ฝัน
ปรารถนาสิ่งเลิศล้วนบากบั่น               เป็นรางวัลชีวิตลิขิตเอง 
   สิ่งสรุปลำดับขั้นความต้องการ          เริ่มจากฐานสรีรวิทยา
ต้องไต่เต้าสู่ลำดับขั้นต่อมา                จนก้าวหน้าขั้นที่ห้าอันสูงสุด
เมื่อความต้องการใดใดตอบสนอง        มุ่งหมายปองต้องการที่ก้าวรุด
ขั้นต่อไปทีละขั้นไม่สะดุด                   ไม่ยอมหยุดแรงปรารถนาจนวายปราน                         
                        

No comments:

Post a Comment