Saturday, October 1, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 39

         

     จะกล่าวถึงการก่อรูปเป็นกลุ่มคน       ที่ฝูงชนรวมกันมุ่งประสงค์
ทฤษฎีที่อธิบายอย่างบรรจง                  ล้วนมุ่งตรงแตกต่างการพัฒนา
แต่ปัจจัยสำคัญอย่างมากมาย                คงสืบสายแนวคิดนักวิชา
คือตัวแบบตั้คแมน(Tuckman)ที่นำพา     เป็นภาษาขั้นตอนการรวมกัน
      ขั้นตอนแรกเกี่ยวข้องก่อรูปแบบ (Forming)  กลุ่มอิงแอบพบพานไม่แน่นอน                   
เพื่อพบปะปฏิสัมพันธ์ไม่เกี่ยงงอน          เน้นองค์กรที่ประสงค์,และโครงสร้าง
ทั้งบทบาทผู้นำ,รวมบุคคล                    ยังสับสนกลยุทธ์ไม่กระจ่าง
บรรทัดฐานค่านิยมเป็นหนทาง               ที่แตกต่างพฤติกรรมพอทำเนา
      สมาิชิกกังวลวิตกจริต                     ยังไม่คิดวางใจระ่หว่างกัน
ไม่เปิดเผยข่าวสารที่มากมี                    สงวนท่าทีกับการแสดงตน
ขั้นตอนสองคือขั้นระดมคน (Storming)       โดยเริ่มต้นทำงานของบุคคล
เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดในเบื้องต้น              ระดมคนคิดต่างเป็นแนวทาง     
      สมาชิกเน้นแก้ปัญหาที่ขัดแย้ง         ที่จัดแจงพฤติกรรมและบทบาท
ความคาดหวังดังกล่าวที่พิงพาด              คนเคยคาดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
รวมยอมรับสนับสนุนและจุนเจือ              ที่ก่อเกื้อผู้นำอันน่าทึ่ง
ความเป็นหนึ่งแกนนำควรคำนึง               เป็นที่พึ่งพาใจอาศัยกัน
      ขั้นตอนสามกำหนดบรรทัดฐาน(Norming) เพื่อผู้ตามพัฒนาความสัมพันธ์
กำหนดเกณฑ์พื้นฐานเพื่อจัดสรร            โดยโครงสร้างคือชุดช่วยกระจาย
ความรับผิดชอบบุคคลในองค์การ           เพื่อหนทางอนาคตคอยทำนาย
พฤติกรรม,กิจกรรมกลุ่มที่กลับกลาย        ล้วนมุ่งหมายความสงบและกลมกลืน
      ขั้นตอนสี่คือการปฏิบัติการ(Performing) ดูผลงานการรวมกลุ่มแจ้งประจักษ์
กลุ่มเกาะเกี่ยวเหนียวแน่นเพื่อฟูมฟัก       ทั้งยิ่งรักเชื่อถือและผูกพัน
ถูกกำหนดท่ามกลางสมาชิก                   ไม่ตุกติกกติกาของกลุ่มกัน
สมาชิกช่วยเหลือเพื่อสร้างฝัน                 ความสุขนั้นผู้นำสร้างสรรค์งาน


No comments:

Post a Comment