Sunday, October 2, 2011

กลอนเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การตอนที่ 1

        กรอบความคิดทฤษฎีองค์การ        คือรากฐานสำคัญของโครงสร้าง
การรวมกลุ่มของคนเพื่อแผ้วถาง            เป็นหนทางร่วมกันในองค์การ
ตั้งแต่สองคนขึ้นไปในกิจกรรม               มาร่วมทำเพื่อบรรลุสู่ผลงาน
จิตสำนึกรับผิดชอบเป็นรากฐาน             ด้วยเบิกบานสนุกสนานสำราญใจ
        เป็นแนวคิดของเชสเตอร์ ไอบาร์นาร์ด  ที่มุ่งมาดในผู้นำซีอีโอ
บริษัทเทเลคอมจึงเติบโต                    สามารถโชว์ประสิทธิภาพในผลงาน
จบปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์            เคยผ่านสอน ป.เอกเป็นอาจารย์
จากโรงเรียนฮาร์วาร์ดอย่างชำนาญ        ได้รับการยอมรับของสังคม
       และแนวคิดของมิสเตอร์เมลเล่อร์      ผู้พบเจอสิ่งดีงามในธุรกิจ
มีน้ำหนึ่งใจเดียวและมุ่งคิด                   จากใจจิตเชื่อถือระหว่างกัน
คือหัวใจสำคัญขององค์การ                  ผู้บริหารมักสร้างขวัญ,มุ่งแบ่งปัน
และพื้นฐานจริยธรรมค้ำประกัน              สิ่งสร้างสรรค์บังเกิดเป็นเลิศดี
       ไม่จำเป็นเขียนกฎหรือระเบียบ       คอยเปรียบเทียบความผิดสะกิดแผล
ไม่จำเป็นวางแผนกลัวผันแปร               สิ่งแน่วแน่คุณธรรมของบุคคล
เขาได้วางแนวทางถึงแปดข้อ                ล้วนเติมต่อความสำเร็จที่เพิ่มผล
เพื่อองค์การบรรลุด้วยดั้นด้น                 ไม่สับสนหนทางที่เกรียงไกร
       ในบทนี้จึงเน้นการสืบค้น               มีมากล้นหลายความคิดทฤษฎี
จากแนวคิดยุคโบราณบานบุรี                จนยุคนี้หลักการที่เปลี่ยนแปลง
ผสมผสานเนื้อหาเหมือนต่อยอด            ไม่ม้วยมอดแนวคิดที่ฝังแฝง
อมตะทฤษฎีไม่เคลือบแคลง                 จึงแข็งแกร่งท้าพิสูจน์อันยาวนาน 

                      

No comments:

Post a Comment