Saturday, July 28, 2012

ทีมข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ตอนที่หนึ่ง

             ทีมข้ามสายงานนั้นคืออะไร?    คือกลุ่มในสมาชิกบุคคล
 มีพื้นฐานแตกต่างในตัวตน                   โดยเพิ่มผลเชี่ยวชาญและหน้าที่
 เพื่อวัตถุประสงค์ที่แบ่งปัน                    ที่เรียกกันว่าทีมหลากหลายนี้
 เช่นทีมงานขาย,ตลาด,การเงินมี            อีกทีมที่สำคัญคือวิศวะ
             และบริการลูกค้าเป็นอย่างดี      นอกจากนี้ยังแตกต่างที่กล่าวมา
 เช่นเพศ,อายุ,เชื่้้อชาติ,ศาสนา              สิ่งนำพาความเชื่อ,วัฒนธรรม
 จุดกำเนิดทีมข้ามสายงานนั้น                กำเนิดฝันเมื่อเริ่มการกระทำ
 กึ่งศตวรรษยี่สิบเมื่อจดจำ                    มุ่งปลุกปล้ำเปลี่ยนแปลงในทีมงาน
            เพิ่มยืดหยุ่น,พลังอำนาจย้ำ       มุ่งหมายนำเครือข่าย,ข่าวข้อมูล
ในบริบทใหม่ที่ค้ำคูณ                          ที่เพิ่มพูนแทนทีมในหน้าที่ (Fucntional Team)
แม้แนวคิดนี้มิใช่ใหม่                           มีการใช้ในองค์การก่อนหน้านี้
คือบริษัทประกันเพื่อชีวี                        ตั้งแต่ปีคอศอหนึ่งเก้าห้าศูนย์
            การประยุกต์ทีมข้ามสายงานดี    เผยแพร่มีนำใช้หลายองค์การ
เพื่อปลุกเร้านวัตกรรมและสืบสาน           ทั้งจัดการความคิดเชิงสร้างสรรค์
ในบางครั้งแผนงานแบบพิเศษ               อันเป็นเหตุสร้างทีมแห่งความฝัน
นั่นคือทีมข้ามสายงานเพื่อแบ่งปัน          เพิ่มขีดขั้นโครงสร้างตามสายงาน
            ที่เพิ่มเติมเสริมแต่งองค์การนั้น  สิ่งสำคัญเพิ่มเติมความซับซ้อน
ในองค์การหลายแห่งล้วนสังวรณ์           เพื่อผันผ่อนสัมพันธ์ต่างแผนก
ต้องรวมทีมรวมกลุ่มที่หลากหลาย          แผนกฝ่ายร่วมมือไม่แบ่งแยก
ต้องกลมเกลียวหนึ่งเดียวไร้จำแนก         แม้นผิดแปลกแตกต่างมุ่งกลมกลืน
           ขึ้นกับผู้นำโครงการในจุดแรก     หลายแผนกร่วมมือเป็นสีสัน
ร่วมระดมความคิดร่วมแบ่งปัน               สร้างสิ่งฝันแก้ไขสิ่งบกพร่อง
ควรทุกกลุ่มมุ่งหวังสู่เป้าหมาย               เพื่อทำลายกำแพงแบ่งพวกพ้อง
สู่มุ่งหมายร่วมกันด้วยปรองดอง             เพื่อทั้งผองทำเป็นทีมแข่งขันกัน
           ทีมข้ามสายงานมั่นหมายปอง    อาจจดจ้องนำใช้สมัยใหม่
คือลดขนาดแรงงาน(downsizing) ลดลงไป    ที่มุ่งใช้กลยุทธ์ลดรายจ่าย
บูรนาการ,ติดตามผลเทคโนโลยี            ตลอดที่นำใช้อย่างหลากหลาย
ในองค์การถ้วนทั่วเพื่อคลีคลาย             ปรับปรุงสายโซ่กำไรบริการ
           การนำใช้ทีมดังกล่าวอย่างมากมาย แพร่ขจ่ายนำใช้เรื่องออกแบบ
รวมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่คิดแคบ            การโรดแมปล้วนคิดสิ่งสร้างสรรค์
ทั้งต้องใช้ทักษะ,กรอบความคิด            ช่วยสะกิดหลากหลายร่วมมือกัน
ลดเวลาคิดผลิต,สู่ตลาดนั้น                 เพื่อแบ่งปันยืดหยุ่นหนุ่นเปลี่ยนแปลง
          
                        
    

No comments:

Post a Comment