Friday, July 20, 2012

"ผู้นำแบบบารมี (Charismatic Leadership) ตอนที่หนึ่ง

                   ผู้นำบารมีคืออะไร            นิยามไซร้ท่านเวเบอร์ได้พูดถึง
        การจงรักภักดีมุ่งคำนึง                 ที่ผูกตรึงน่าเคารพและศรัทธา
        ในรูปแบบลัทธิวีรบุรุษ                 ทั้งเยี่ยมยุทธ์แบบอย่างเหมือนดารา
        บุคลิกส่วนบุคคลเขาตีตรา           แบบแผนหนาหรือระเบียบจากตัวเขา
                   ความหมายดังกล่าวนั้นมีว่า  คือเครื่องตราบุคลิกคุณภาพ
        โดยอาศัยอำนาจตนคนคอยกราบ   มาจากภาพคนสามัญธรรมดา
        และประสิทธ์ประสาทสมมติเหมือน ดุจดังเดือนดวงตะวันเปล่งแสงกล้า
        วาเป็นคนเหนือคนไม่ธรรมดา         มักมองว่ามีอำนาจพิเศษล้น
                  สำหรับคนธรรมดายากเข้าหา  มองกันว่ากำเนิดจากเทวสิทธิ์
        หรือแบบอย่างของคนผู้นำคิด        มีจริตคุณธรรมสุนทรีย์
        ที่ยึดถือถ้อยคำตามจารีต               ลิขิตขีดมาจากประเพณี
        อนุรักษ์นิยมในวิถี                           ยากเหลือที่เปลี่ยนแปลงตามโลกา
                  ผู้นำอำนาจบารมี                  สามารถที่กลั่นกรองในความคิด
        ที่ซับซ้อนกลายเป็นข้อความนิด     คำสะกิดเช่นคำฉันมีฝัน
        การสื่อสารใช้สัญญาลักขณ์           เปรียบเทียบทัก,อุปมา,เรื่องเล่ากัน
        เขาเพลิดเพลินกับการเสี่ยงเหมือนพะนัน หากว่างพลันเหมือนไม่มีสิ่งท้าทาย
                  เขามองโลกแง่ดีมีสีสัน         แต่ป้องกันผู้ต่อต้านประเพณี
       ระเบียบแบบแผนก่อนเก่านี้             ไม่อาจที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
       ติดโลกเก่าคร่ำครึคล้ายหลงยุค       ยากการปลุกคิดใหม่ที่ดีไซร้
       เขาถูกมองว่าผิดปรกติคนทั่วไป      ไม่ก้าวไกลโลกาที่เปลี่ยนแปลง
                  ผู้นำแบบบารมีที่กล่าวไว้      มีภาพในวีรบุรุษ,ผู้วิเศษ
       ผู้ซึ่งมีพื้นฐานในพระเดช                 ในขอบเขตอำนาจทางสังคม
       ผู้ประสานเสียงทำนองวงดนตรี        ทำพิธีเฉกเช่นเคยระดม
       เป็นผู้สร้างแรงดลใจให้นิยม            เพื่อฟื้นปมสิ่งเก่าให้คืนมา
                  เพื่อผลงานสมาชิกน่าชื่นชม  ลดขื่นขมสิ่งผิดพลาดไม่ย้อนกลับ
       เกรงว่าคนทั่วไปไม่ยอมรับ               มุ่งเร่งกลับทบทวนหวลคนึง
       เพื่อสร้างภาพน่าเชื่อถือดังเก่าก่อน  ไม่แน่นอนว่าได้ผลน่าเชื่อถือ
       เนื่องปัจจัยไม่สอดคล้องดังกล่าวคือ ไม่อาจถือความสำเร็จและถูกทาง
           
     
  
               

No comments:

Post a Comment