Tuesday, July 24, 2012

สาระน่าคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตอนที่ 1

- องค์การส่วนใหญ่มักมองว่าคนเป็นค่าใช้จ่าย (Cost) เช่นรับคน,อบรม,จ่ายค่าตอบแทน ฯลฯ แต่ทำไมไม่มองว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ เช่นเราซื้อคอนโดหรือบ้านถือเป็นสินทรัพย์  เราจะทำมันเต็มที่
- การสกรีนสมรรถนะหลัก (Core Competency)  วิธีการคัดเลือกอาจใช้เข้าแค้มใช้สองวันหนึ่งคืน ดูว่าองค์การต้องการอะไร เช่นต้องการการเรียนรู้, หรือทำงานเป็นทีม  การสัมภาษณ์อาจเป็นการหลอก หรือฝึกมาเป็นอย่างดี   แต่ถ้าเราเข้าแคมป์จะมีตัวชี้วัด เช่นการเล่นเกมส์การทำงานเป็นทีม ทุกคนต้องมีหน้าที่และมีผู้สังเกตการณ์ว่าแสดงออกอย่างไร เขาควบคุมคนสิบคนได้หรือไม่  การเข้าแค้ป์มีอาหารห้ามื้อพัก 1 คืน  เป็นการใช้ชีวิตว่าเป็นอย่างไร?
- ต่อมาสัมภาษณ์จะเหลือประมาณ 30 คนจาก 100 คน คนที่สัมภาษณ์จะเป็นคนที่ประเมิน เขาจะรู้ว่าพนักงานเป็นอย่างไร โดยเฉพาะผู้สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์จะจึ้จุดอ่อนเลย  แต่จุดเด่นนี้ส่วนใหญ่รู้แล้ว
-ขั้นที่สามสัมภาษณ์ให้เหลือ 20 คน  เราจะให้ความเห็น   และรู้ว่าองค์การต้องการอะไร
-ขั้นที่สี่ จะตกเหลืออย่างมากเหลือ 15 คน
- เมื่อมาอยู่ในองค์การ เราต้องมองว่าคนมีทฤษฎีคือเอ็กซ์และวาย คือเอ็กซ์ใช้ไม้แข็ง ส่วนวายใช้ไม้นิ่ม
 พนักงานจะถูกสร้างให้เป็นสินทรัพย์
- ประเด็นองค์การต้องการอะไร เช่นถ้าองค์การต้องการก้าวไปข้างหน้า ก็ต้องได้คนที่กระตือรือร้น ตรงกับสายงาน   แต่ถ้าองค์การแบบไปเรื่อย ๆ ใช้คนขยัน หากรั้บเชิงรุกเขาจะลาออกมาก


โดยดร.พายัพ รุทธิรงค์  จาก HR innovation         

No comments:

Post a Comment