Sunday, February 5, 2012

กลอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 58

              ตามโครงสร้างองค์การแบบร่วมมือ         ล้วนยึดถือข้อมูลและข่าวสาร
เพื่อส่งมอบสื่อสารในองค์การ                               ด้วยเจือจานในภาพรวมทุกสิ่งอัน
บุคลา,ลููกค้า,องค์กรอื่น                                         การหยิบยื่นเข้าถึงข้อมูลนั้น
โดยสื่อสารอีเลคโทรนิคกัน                                   ไม่กีดกั้นแผนกฝ่ายสื่อถึงกัน
            งานโครงสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ มุ่งแบ่งปันผ่านศูนย์บริการ
โดยรวบรวม,จัดเก็บ,ประสานงาน                          กระจายงานข่าวสารและข้อมูล
ศูนย์ดำเนินการโดยฝ่ายระดับสูง                           เพื่อชักจูงเพิ่มพอใจคล้ายเกื้อกูล
เพราะร่วมกันบริการ่สนับสนุน                                การค้ำจุนส่งข่าวสารมีวิธี
             โดยจัดสรรการติดต่ออย่างยืดหยุ่น           เพื่อให้คุณการสื่อสารในทุกฝ่าย
โดยการใช้อินเตอร์เน็ต,อีเมลล์ได้                         และลดในความสับสนของข้อมูล
ตอบสนองบริการทันสมัย                                      สอดคล้องได้กับช่องทางที่เพิ่มพูน
องค์กรแบบร่วมมือที่ค้ำคูณ                                   ไม่ต้องหนุนปรับโครงสร้างขนานใหญ่
            รวมปรับเปลี่ยนทรัพย์มนุษย์ที่เกื้อหนุน      การให้คุณปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกัน
การวางแผนส่วนกลางร่่วมแบ่งปัน                         ร่วมช่วยกันส่งข้อมูลและข่าวสาร (HO,2002)
นอกจากนี้โครงสร้างแบบร่วมมือ                           ไม่ยืดถือมาตรฐานได้ยาวนาน
ลูกค้า,คนงานพอใจเป็นพื้นฐาน                             บริหารงานยืดหยุ่น,ส่งมอบไว
            ความร่วมมือในรูปแบบขององค์การ           เป็นพื้นฐานยังเยาว์ว้ยความคิดใหม่
กับเทคนิคต้องเชื่อมโยงระบบไว้                           ยังห่างไกลยอมรับอย่างสมบูรณ์
ไม่สามารถขจัดระบบราชการ                                 ติดยึดนานเพราะบางคนยังเทิดทูน
และหลงไหลในระบบที่ลดหลั่น                             แนวแบ่งชั้นขีดขั้ันและชั้ันยศ
            ดังได้เคยสาธยายที่เพิ่มพูน                       ที่ค้ำคูณออกแบบตามต้องการ
ตอบสนองความจำเป็นในคนงาน                           บริการลูกค้าสะดวกสบาย
องค์กรแบบร่วมมือช่วยสื่อสาร                                ทิศทางงานแผนกฝ่ายที่ลื่นไหล
เป็นกิจกรรมสำคัญที่โยงใย                                   เชื่อมโยงในงานมนุษย์ในเชิงยุทธ์   
            แนวทางความร่วมมือรวดเร็วไว                  บรรลุในความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
จุดประสงค์กลยุทธ์ทรัพย์มนุษย์นั้น                       เพื่อสร้างสรรค์โดยผ่านในข่าวสาร
ที่เปิดกว้างตัดสินใจได้ดีกว่า                                 หาใช่ว่าระดับสูงคอยสั่งการ
แตระดับปฏิบัติร่วมทำงาน                                     พลังการเพิ่มอำนาจถ้วนหน้ากัน
            เป็นประจักษ์ทรัพย์มนุษย์อลังการ             ที่บริหารชีวิตที่ก้าวไกล
ตรงข้ามกับการจัดการมนุษย์ไว้                             ที่ใส่ใจกลยุทธ์ทรัพย์มนุษย์
กระแสไหลของข้อมูลล้วนเกื้อหนุน                       ที่เจือจุนตัดสินใจได้เยี่ยมยุทธ์
ความผูกพัน,มีส่วนร่วมที่่ก้าวรุด                             ช่วยกันฉุดองค์การล้ำหน้าไกล

                     

No comments:

Post a Comment