Sunday, February 12, 2012

กลอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 60

                 

           สมรรถนะคือสิ่งที่เกี่ยวดอง    ที่เป็นของตัวบุคคลและพฤติกรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่กระทำ        สิ่งจดจำสมรรถนะที่จำเป็น (Woodruffe 1992:18)
ได้แก่ลมหายใจกระตือรือร้น            สื่อสารคนได้ดีมีให้เห็น
ตัดสินใจเฉียบขาดตรงประเด็น         โดยมุ่งเข็นทำเป็นทีมเพื่อผลงาน
           ทั้งต้องใช้ดุลยพินิจอย่างเลือกเฟ้น และแรงขับเพื่ออยู่้รอดและคงอยู่
ทั้งฉับไวบุคคลอื่นการรับรู้               นำไปสู่ความเชื่อมั่นอย่างแข็งขัน
และยืดหยุ่นการทำงานที่ทำได้         สิ่งนี้ไซร้คือสมรรถนะที่สำคัญ
ผู้บริหารควรรับรู้เพื่อแบ่งปัน             เพื่อสร้างสรรค์การทำงานที่เป็นจริง
          การเรียนรู้ปัจเจกชนตัวตนนั้น  กำหนดกันตามต้องการและคาดหวัง
แลุะมุ่งมั่นจดจ่ออย่างจริงจัง             สำเร็จดังได้บรรจุข้อมูลใหม่
เพื่อจัดการระดับสูงที่รับรู้                 จากการดูกิจกรรมที่ทำไว้
แนวทางบุคคลาการเรียนรู้ได้            ความเชื่อใน,ค่านิยม,กฎองค์การ
          รวมทั้งวัฒนธรรม,ลีลาใน       กับสไตล์การจัดการที่เกิดขึ้น
กระบวนการนี้่คล้ายคลึงในครอบครัว   สัมพันธ์ทั่วกับลูกหลานคลานกันมา
เพราะพ่อแม่คอยอบรมบ่มเรียนรู้        ลูกได้ครูในครอบครัวช่วยกันหนา
ฝ่ายจัดการกำหนดยุทธ์แก่บุคลา        เพิ่มภาษาความสามารถพัฒนา
           การเรียนรู้ปัจเจกชนคนทั่วหล้า มีลีลาเข้มข้นเพื่อเรียนรู้
ความสามารถที่ผดุงการพันตรู           ทักษะรู้ตามจำเป็นสำหรับงาน
และความพร้ิอมการเติบโตส่วนบุคคล   พัฒนาคนตามประสงค์ขององค์การ
มีทฤษฎีมากมายการเรียนรู้งาน          ได้แก่การเรียนรู้สัญญาลักขณ์
          รวมเรียนรู้ตอบสนองความต้องการ ปัญหางานแก้ไขได้ไม่กังวล
แต่ทฤษฎีที่ส่งผลมีอิทธิพล               ที่มากล้นเรียนรู้การทำงาน
คือเรียนรู้ประสบการณ์ได้โดยตรง        โดยให้คงรับผิดชอบเรียนรู้การ
จากจัดการสถานการณ์ทักษะงาน        เพื่อจัดการการเรียนรู้คู่่บุคคล    

         

No comments:

Post a Comment