Saturday, April 13, 2013

สุภาษิตเกี่ยวกับการเมือง,อำนาจ,ประชาธิปไตย

“Courage: the most important of all the virtues because without courage, you can't practice any other virtue consistently.”
― Maya Angelou
"ความกล้าหาญ: คือบรรดาคุณธรรมที่สำคัญยิ่งยวดกว่าทั้งหมด เพราะว่าหากปราศจากความกล้าหาญ คุณก็ไม่สามารถทำการใด ๆที่เป็นคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง" - มายา แอนเจลู


Let the first act of every morning be to make the following resolve for the day:
- I shall not fear anyone on Earth.
- I shall fear only God.
- I shall not bear ill will toward anyone.
- I shall not submit to injustice from anyone.
- I shall conquer untruth by truth. And in resisting untruth, I shall put up with all suffering.” ― Mahatma Gandhi
"จงยินยอมให้การกระทำครั้งแรกของทุก ๆเช้าเพื่อทำ...สิ่งต่าง ๆดังต่อไปเพื่อแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
- ข้าพเจ้าจะไม่กลัวบุคคลใดก็ตามในโลกนี้
- ข้าพเจ้าควรเกรงกลัวต่อพระเจ้า
- ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้เจตจำนงที่อ่อนแอต่อคนอื่น
- ข้าพเจ้าไม่ก้มหัวให้กับความไม่ยุติธรรมจากคนใดก็ตาม
- ข้าพเจ้าจะเอาชนะความไม่เป็นจริงด้วยความเป็นจริง และต่อต้านสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะยอมรับกับความทุกข์ทรมานทั้งปวง" -มหาตมะ คานธี

“It's the action, not the fruit of the action, that's important. You have to do the right thing. It may not be in your power, may not be in your time, that there'll be any fruit. But that doesn't mean you stop doing the right thing. You may never know what results come from your action. But if you do nothing, there will be no result.” ― Mahatma Gandhi
"มันคือการกระทำ, ไม่ใช่ผลพวงของการกระทำ นั่น...คือสิ่งสำคัญ คุณต้องมีการทำในสิ่งที่ถูกต้อง มันอาจไม่ใช่อำนาจของคุณ อาจจะไม่ใช่เวลาของคุณ ซึ่งจะเป็นผลพวงใด ๆ ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง คุณอาจจะไม่เคยรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่มาจากการกระทำของคุณ แต่หากคุณไม่ได้ทำอะไรเลย ก็จะไม่่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ขึ้นเลย" - มหาตมะ คานธี
“On the whole human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time.”
― George Orwell, All Art Is Propaganda: Critical Essays
"ในบรรดามนุษย์ทั้งหมดต้องการเป็นคนดี, แต่ไม่ใช่ดีเกินไป และไม่ใช่ดีตลอดเวลา" ยอร์ช ออร์เวล
“To my mind, the life of a lamb is no less precious than that of a
human being.” ― Mahatma Gandhi
"สำหรับจิตใจของข้าพเจ้า, ชีวิตของผู้ไร้เดียงสามีค่าไม่น้อยไปกว่าความเป็นมนุษย์" - มหาตมะ คานธี
“I think the biggest lie the devil ever told was that beauty and goodness are the same.” Daniel Nayeri
"ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งที่ชั่วร้ายมากที่สุดเท่าที่เคยกล่าวถึงกันมาคือความงามและความดีเป็นไปในทำนองเดียวกัน" ดาเนียล นาเยริ
“But goodness alone is never enough. A hard, cold wisdom is required for goodness to accomplish good. Goodness without wisdom always accomplishes evil.” ― Robert A. Heinlein
"แต่ความดีเพียงสิ่งเดียวไม่เคยเพียงพอ การมีปัญญาที่เข้มแข็งเยือกเย็นเป้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความดีต่อการบรรลุถึงสิ่งดี ความดีที่ปราศจากปัญญามักจะบรรลุถึงสิ่งชั่วร้ายได้" -โรเบอร์ต เอ.ไฮน์ลีน
Badness is only spoiled goodness.” ― C.S. Lewis
"ความเลวคือสิ่งที่บ่อนทำลายความดีนั่นเอง" ซี.เอส หลุยส์
“Being good is easy, what is difficult is being just.” ― Victor Hugo
"การทำดีเป็นเรื่องงาย, สิ่งที่เป็นความยุ่งยากก็คือการทำให้ยุติธรรม" - วิคเตอร์ ฮูโก
“Not all good things come from good people.” ― Toba Beta,
"ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีทั้งหมดนั้นมาจากคนดีเท่านั้น" - โทบา เบต้า
“Not all good things come from good people.” ― Toba Beta,
"ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีทั้งหมดนั้นมาจากคนดีเท่านั้น" - โทบา เบต้า
“Every other knowledge is harmful to him who does not have knowledge of goodness.” ― Michel de Montaigne
"ทุก ๆ ความรู้เป็นภยันตรายต่อตัวเขาผู้ซึ่งไม่มีความรู้ในความดี" ไมเคิ้ล เดอ มอนแตงเน่
“Every man had his personal habits, passions, and impulses toward goodness, beauty, and truth.” ― Leo Tolstoy, War and Peace
"ทุก ๆคนมีนิสัยส่วนตัว,มีเมตตา,และมีแรงกระตุ้นต่อความดี,ความงามและความจริง" ลีโอ ตอลสตอย จากสงครามและสันติภาพ
“It isn’t hard to find evil in this world. Evil is always more easily imagined than good, somehow.” Gregory Maguire
"มันไม่เป็นการลำบากที่จะค้นหาความชั่วร้ายในโลกนี้ ด้วยเหตุนี้ความชั่วร้ายมักจะจินตนาการได้ง่ายดายมากกว่าความดี" เกรเกอรี่ มากิเร
“Where everything is bad it must be good to know the worst.”
― Francis H. Bradley
"ที่ใดที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องเลวร้าย มันต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับรู้ว่ามันเป็นเรื่องเลวร้าย" -ฟรานซิส เอช.แบรดเล่ย์
“it’s that sense of powerlessness that destroyed my soul. i cannot be as good as i would like to be.nor as bad as i think i need to be.i think you have the same doubts that your goodness was not rewarded” ― Paulo Coelho
"มันเป็นความรู้สึกของการไร้อำนาจได้ทำลายจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สามารถทำดีได้พอ ๆกับข้าพเจ้าต้องการให้เป็น หรือไม่เลวร้ายพอๆกับที่ข้าพเจ้าคิดในสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการให้เป้นไป ข้าพเจ้าคิดว่ามีข้อสงสัยเหมือนกันว่าความดีของคุณนั้นอาจไม่ได้รับรางวัล" -เปาโล โคเอ็ลโฮ
“Feeling good about yourself is not the same thing as doing good. Good policy is more important than good feelings.”
― Theodore Dalrymple
"ความรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวคุณเองมิได้เหมือนกันกับสิ่งที่คุณกำลังทำดี นโยบายที่ดีมีความสำคัญมากกว่าความรู้สึกที่ดี" ธีโอดอร์ ดาลริมเปิ้ล
“...goodness is not the absence of evil - it's the light that pushes back the darkness...” ― John Geddes
"...ความดีมิใช่การปราศจากความชั่วร้าย มันคือแสงสว่างท่ี่ขับไล่ความมืดที่อยู่เบื้องหลัง" -จอหน เกดด์
Cruelty is a waste of precious time and energy but kindness is an investment which pays endless dividends. Unknown
"ความกระด้างหยาบคายเป็นการเสียเวลาและพลังงานที่มีค่า แต่ความกรุณาปรานีเป็นการลงทุนที่จ่ายเงินปันผลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด" นิรนาม
Bad laws are the worst sort of tyranny. Edmund Burke
"กฎหมายที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอยางหนึ่งของทรราชย์" เอ็ดมุนด์ เบอร์ค
Among a people generally corrupt liberty cannot long exist. Edmund Burke
"ในท่ามกลางประชาชนคนหนึ่งโดยทั่วไปที่ขโมยเสรีภาพไปไม่สามารถคงอยู่ได้นาน" เอ็ดมุนด์ เบอร์ค
The greater the power, the more dangerous the abuse. Edmund Burke
"ยิ่งมีอำนาจสูงขึ้นเท่าใด, ยิ่งเป็นอันตรายต่อการทำสิ่งที่ผิดพลาด"เอ็ดมุนด์ เบอร์ค
Knowledge will give you power, but character respect. Bruce Lee
"ความรู้จะทำให้คุณมีอำนาจ, แต่ลักษณะท่าทางทำให้เกิดความเคารพ" บรุ๊ซ ลี
Power is always dangerous. Power attracts the worst and corrupts the best.
Edward Abbey
"อำนาจแฝงมักจะเป็นอันตรายเสมอ อำนาจแฝงดึงดูดสิ่งที่เลวร้ายและการทุจริตได้ดีที่สุด"
เอ็ดวาร์ด แอบบี้
Silence is the ultimate weapon of power. Charles de Gaulle
"ความเงียบคืออาวุธสูงสุดแห่งอำนาจที่" ชาร์ล เดอ กัวลี
Knowledge is the most democratic source of power. Alvin Toffler
"ความรู้คือแหล่งของอำนาจที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด" อัลวิน ทอฟเล่อร์
The greatest power is often simple patience. E. Joseph Cossman
"อำนาจแฝงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักใช้ความอดทนอย่างเรียบง่าย" อี.โยเซฟ คอสแมนน์
Excessive fear is always powerless. Aeschylus
"ความเกรงกลัวมากเกินไปมักจะทำให้เป็นคนไร้อำนาจ" อีชีลุส
Politics is not about power. Paul Wellstone
"การเมืองมิได้เกี่ยวข้องกับอำนาจ" พอล เวลสโตน
Prestige is the shadow of money and power. C. Wright Mills
"การมีอภิสิทธ์หรือได้สิทธิพิเศษคือเงาแห่งเงินตราและอำนาจแฝง" ซี ไร็ท์ มิลล์
The law has no power over heroes. Charlotte Lennox
"กฎหมายไม่ได้มีอำนาจเหนือวีรบุรุษ" ชาร์ลอต เลนน๊อกซ์
Unlimited power corrupts the possessor. William Pitt
"อำนาจแฝงที่มีอย่างไม่จำกัดเป็นการทุจริตแก่เจ้าของอำนาจ" วิลเลียม พิตต์
Power and position often make a man trifle with the truth. George A. Smith
"อำนาจแฝงและตำแหน่งมักทำให้คนเรามองความจริงเป็นเรื่องเล็กน้อย" ยอร์ช เอ.สมิธ
True happiness involves the full use of one's power and talents. John W. Gardner
"ความสุขที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจแฝงและความเก่งกาจอย่างเต็มที่" จอห์น ดับบลิว.การ์ดเน่อร์
Mastering others is strength. Mastering yourself is true power. Lao Tzu
"การเป็นเจ้านายคนอื่นเป็นความเข้มแข็ง แต่การเป็นเจ้านายตัวเองคือการมีอำนาจที่แท้จริง" เหลา จื๊อ
 am not interested in power for power's sake, but I'm interested in power that is moral, that is right and that is good. Martin Luther King, Jr.
"ข้าพเจ้าไม่ได้สนใจในอำนาจเพื่อแสวงหาอำนาจ แต่ข้าพเจ้าสนใจในอำนาจแฝงที่มีศีลธรรม กล่าวคือสิทธิและสิ่งนัันเป็นสิ่งดี" มาร์ติน ลูเธ่อร์ คิง จูเนียร์
There are two powers in the world; one is the sword and the other is the pen. There is a great competition and rivalry between the two. There is a third power stronger than both, that of the women.Muhammad Ali Jinnah
"มีอำนาจอยู่สองอำนาจในโลกนี้ อำนาจหนึ่งคือดาบและอีกอำนาจหนึ่งคือปากกา มีการแข่งขันที่ยิ่งที่สุดและดุเดือดที่สุดระหว่างสองอำนาจนี้ แต่มีอำนาจที่สามที่แข็งแรงกว่าทั้งสองอำนาจ นั่นคืออำนาจของสตรี" มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์
In a democracy the poor will have more power than the rich, because there are more of them, and the will of the majority is supreme. Aristotle
"ในการปกครองแบบประชาธิปไตย คนจนจะมีอำนาจมากกว่าคนรวย เพราะว่าคนจนมีมากกว่าคนรวย และเจตน์จำนงของคนส่วนใหญ่คืออำนาจสูงสุด" อริสโตเติ้ล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

No comments:

Post a Comment