Thursday, January 12, 2012

วันเด็กมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศชาติ

        
       

          จากคำกล่าวที่ว่า "เด็กว้นนี้คือผู้ใหญ่ในว้นหน้า" หรือ "เด็กฉลาดชาติเจริญ"  เป็นคำกล่าวที่เป้นความจริง ที่สังคมหรือองค์กรทุกแห่งควรให้ความสำคัญกับวันเด็ก  มิใช่เป็นเพียงแค่วันเด็กที่ให้ความสำคัญเท่านั้น แต่หมายถึงการที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ในทุกวัน หากมีโอกาสในการพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี, มีความสามารถ และการสนับสนุนกิจกรรมเด็ก ๆในโรงเรียน หรือในครอบครัว,ในห้างร้านบริษัทต่าง ๆ  ซึ่งนับวันคนทุกคนต้องมีสภาวะเกิด, แก่,เจ็บ,ตาย  ดังนั้นการที่สังคมให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการสนับสนุนจากภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างกำไรควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมของเด็ก ๆ โดยการหยิบยื่นโอกาสทางสังคมเช่นการให้ทุนการศึกษา,การช่วยเหลือเด็กพิการ, เด็กกำพร้า, เด็กในชนบทยากจน   ซึ่งต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ ในการค้นหาความจริงในสังคม  เพื่อช่วยเหลือเยียวยาสังคม      สังคมที่ทำให้คนไทยทุกคนมีพลังกล้าแกร่งในการที่เด็กเหล่านี้จะเป็นอนาคตของชาติ และกลายเป็นพลเมืองดีของสังคม      แต่สำหรับผู้ใหญ่ในวันนี้ก็ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างเช่นไม่ทำตนเป็นเด็ก หรือถอยหลังความเป็นเด็ก เช่นการแก่งแย่งช่วงชิงของรักของหวงกัน เช่นในเรื่องของอำนาจ หรือผลประโยชน์ เพราะนั่นคือตัวอย่างที่ไม่ดี เป็นตัวอย่างที่ทำให้เด็ก ๆ ในโลกนี้มีความสับสน  และอาจจะมองเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี    ดังนั้นผู้ใหญที่ดีนั้นต้องกระทำหรือประพฤติตนเป็นเยี่ยงอย่างที่ดี   เช่นการให้ความยุติธรรมแก่บุคคลที่มีฐานะต่ำกว่า หรือการยอมรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ตาม หรือประชาชน    แต่ไม่ควรแสดงตนว่าเป็นคนมีอำนาจใหญ่โตกว่าประชาชน เพราะบุคคลที่ยิ่งใหญ่หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนก็ไม่สามารถเป็นที่ยอมรับหรือศรัทธาได้   ทำให้มีลักษณะของการเสียความเป็นผู้ใหญ่ หรือเสียความเป็นผู้ยิ่งใหญ่    ซึ่งบางครั้งการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นกว่าจะสร้างสมศรัทธาให้สังคมยอมรับเป็นส่วนใหญ่ได้เรียกว่ามิใช่เรื่องง่าย ๆ เลย  แต่การทำให้เกิดผลเสียนั้นทำให้เครดีดที่ดีมานาน ต้องสูญเสียเพียงชั่วพริบตา ซึี่งวันเด็กเป็นวันสะท้อนกระจกถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองของเรานั้นได้มีโอกาสหันมาทบทวนตนเอง, ทบทวนบทบาท, ทบทวนว่าเราได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสบ้างหรือยัง      ด้ังนั้นผู้ใหญ่ทีดีคือผู้ที่มีัความโลภ,โกรธ,หลง ค่อนข้างมีน้อย หรือแทบจะไม่มีเลย  ซึ่งก็เป็นเรื่องยากแต่การทำได้เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง   เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเวทีโรงละครว่าเราเล่นละครเป็นพระเอก หรือผู้ร้าย  เป้นตัวประกอบหรือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในละครเรื่องนี้   ดังที่มีคำกล่าวของเช็คสเปียร์ที่กล่าวว่า "โลกนี้คือละครโรงใหญ่  ทุกคนต่างแสดงเป็นตัวละครกัน"     ดังนั้นผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ  ก็เท่ากับไม่หลงลืมตนเองว่าในยามที่ตนเองเป็นเด็ก ๆนั้นก็ต้องการแสวงหาผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่าง หรือต้องการได้รับความเมตตา หรือความกรุณาเช่นกัน   บางครั้งเด็ก ๆ วาดฝันต้องการสิ่งของนั้นแต่ก็ขาดผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน  ดังนั้นสื่อทีวีที่ดูจะสงเคราะห์และให้การช่วยเหลือเด็ก  ๆได้แก่รายการทีวีของคุณปัญญา ในรายการเกมส์โชว์ที่สนับสนุนให้เด็กได้ออกมาแสดงความสามารถหรือใช้ความคิดสร้างสรรค์  จัดว่าเป็นรายการที่ดีและได้รับการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งเป็นรายการตัวอย่าง     ถึงเวลาแล้วทีคนไทยควรหันมาใส่ใจกับการยกระดับประเทศชาติของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง  อย่าเพียงมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตนและมุ่งทำลายความสุขของคนส่วนใหญ่  ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดี และไม่มีคนนับถือ  สมควรที่ผู้ใหญ่ที่แสดงบทบาทนั้นก็กระทำตนให้สมเป็นผู้ใหญ่   สิ่งไม่ดีไม่ควรแสดงออกที่เป็นตัวอย่างไม่ดีไม่ว่าจะเป้นการพูด,การคิด,การกระทำ  ต้องมองผลประโยชน์ในภาพรวม มิใชมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตน จนลืมวันสำคัญเช่นวั้นเด็กของเราที่จัดให้มีอยู่ทุก ๆ ปี

No comments:

Post a Comment