Monday, January 16, 2012

กลอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 53

       


                มาร์คัส (1994)กล่าวอ้างความเข้าใจ          ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกิจกรรม
เฉกเช่นกระบวนการงบที่จัดทำ                                  เพื่อหนุนนำการปฏิบัติขององค์กร
เช่นประชุม,อภิปราย,งานกลุ่มก้อน                              อันสะท้อนความสัมพันธ์ตัว่ละคร
แสดงบทมาตรฐานงานทุกตอน                                  จากงานจรสู่ประจำทุกวันคืน
               งานประจำเชื่อมโยงไม่เกี่ยงงอน                 กับบทตอนการจัดการในโครงสร้าง
ความมั่นคงก่อกำเนิดงานจัดจ้าง                                รู้แนวทางการทำงานการกระทำ
เป็นประจักษ์วัฒนธรรมในองค์กร                                ทุกบทตอนสอดส่องพฤติกรรม
เพื่อบัญญัติสิ่งเร่ิมต้นพร้อมหนุนนำ                            เพื่อจัดทำให้มั่นคงและยืนยง
                งานประจำเสริมมั่นคงอย่างเลิศล้ำ             เป็นถ้อยคำสำคัญงานมนุษย์
เพื่อปรับปรุงรูปแบบแทบไม่หยุด                                โดยเร่งรุดการเข้าใจคนทำงาน
วางรากฐานสร้างองค์กรอย่างดีเลิศ                            ความประเสริฐเกิดได้เพราะบริหาร
โดยกำหนดสภาพการณ์,โครงสร้างงาน                      อนาคตกาลการปฏิบัติและจัดทำ
                 ความมั่นคงการทำงานอาจสะท้าน             เพราะวันวารเปลี่ยนไปไม่คงที่
เกิดปัญหาอุปสรรคเข้าราวี                                        โครงสร้างมีสั่นสะเทือนต่อองค์กร
สิ่งท้าทายงานมนุษย์สุดหนักอึ้ัง                                 ควรเข้าถึงการดิ้นรนสิ่งบั่นทอน
ความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเข้ามาจร                               ต้องเรียกร้องงานประจำให้เปลี่ยนแปลง
                ปัจจุบันงานประจำในองค์กร                      ความซับซ้อนเกิดขึ้นทุกวันวี่
ทั้งแข่งขันจู่โจมโหมวิธี                                            ทุกนาที่หวังชนะประสบชัย
องค์กรดีต้องปรับตัวไม่แข็งทื่อ                                  ลีลาคือเหมาะสมกาลสมัย
หากไม่ทันการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกล                        สิ่งสุดท้ายคือฉุดก้าวความรุ่งเรืองNo comments:

Post a Comment