Saturday, May 17, 2014

ลักษณะผู้นำทางการเมืองที่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อถือศรัทธา
(Characteristics of Trustworthy Political Leaders)

              ผู้นำที่ดี เป็นผู้นำที่มีเป้าหมายสูงสุดของตัวเอง เป็นรูปแบบสูงสุดของการเจริญเติบโตของมนุษย์ คนที่มีเป้าหมายสูงสุดเป็นคนที่ทำงานอย่างเต็มที่ ในอดีตที่ผ่านมา ผมได้เขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ ลักษณะของคนที่มีเป้าหมายสูงสุดของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้จากบทความนี้ได้เป็นอย่างดี แต่ลักษณะด้านล่างที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ในการเป็นผู้นำที่ดี เป็นคุณค่าการให้ความสนใจกับสิ่งเหล่านี้ และนำพวกเขา เข้าสู่กาพิจารเมื่่เรา กำลังทำ ทางเลือกที่ เป็นไปได้ ผู้ที่เรา เลือกที่จะ เป็นผู้นำที่ดี :1. มีความเป็นธรรม และมีจุดประสงค์ชัดเจน ผู้นำทางการเมืองที่ดีไม่ได้ชี้นำสิ่งที่เป็นไปตามความเห็นของเขา แต่เป็นข้อเท็จจริงและการตัดสินใจบนพื้นฐานของเขาในเรื่องนั้น เขาใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และมีการกลั่นกรองเพื่อให้การตัดสินใจในการวินิจฉัยและเข้ามาแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ในทำนองเดียวกันเขายืนอยู่บนความเชื่อของเขาเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการสังเกต ในขณะที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ นอกจากเขามีอคติต่อการมุ่งรับใช้ตัวเขาเอง

2. มึจิตใจที่ทำงานที่ไม่คำนึงถึงตัวเขาเอง และรับใช้สังคม ผู้นำที่ดีอยู่เหนือทัศนะทางการเมืองและศาสนาของเขาเอง และมีอิสระของการผูกติดกับวาระเฉพาะอย่าง ความเชื่อส่วนบุคคลของเขากลายเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา และเขาก็เรียนรู้ที่จะปลดปล่อยพวกเขาออกจากประตู ในขณะที่เขาก้าวเข้าไปในบทบาทความเป็นผู้นำ ในทำนองเดียวกัน ๆความเชื่อของเขาจะขยายตัวเพื่อที่จะรวมเอาถึงความเชื่อของทุกค

3. ไม่ได้มุ่งแสวงหาชื่อเสียงและ ความสนใจ : ผู้นำที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนืออัตตาและความต้องการอำนาจแบบดั้งเดิม, การใส่ใจหรือการกำหนดวาระส่วนบุคคลของเขาและทำงานร่วมกับการเอาใจใส่กับการทำดีเพื่อทุกคน 
4. ไม่ได้เป็นความจริงที่ซ่อนตัวอยู่เพื่อประโยชน์ในการมองที่ดี ผู้นำที่ดีที่กล่าวถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกอึดอัดสำหรับ หลายคนที่จะได้ยินมัน เขาไม่ได้เป็นคนพอใจในความรู้สึก ว่าเขาจะ พูดอะไรกับคนอื่น ๆ แม้ว่าการหมายถึง การจัดการหรือการนำพาประชาชนหลงทาง ต้องใช้เวลามากของความกล้าหาญที่จะทำเช่นนี้และเป็นผู้นำที่ดีมีความกล้าหาญ 
5. มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง,สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และ สามารถวัดผลได้ และผลลัพธ์ตามที่ ต้องการ ผู้นำที่ดีจะเน้นและไม่ฟุ้งซ่าน เป้าหมายของเขา ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายขนาดเล็กหรือใหญ่ มีความสมเหตุสมผล และทำได้ และมุ่งตรงต่อผลระยะยาว ไม่ได้แก้ไขอย่างรวดเร็วและทำเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ที่อาจ ย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง
6. ส่งเสริมให้คนที่รับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา ผู้นำที่ดีช่วยให้คนเข้าใจว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อ สังคม และผลที่ได้มา และสอนพวกเขาให้ใช้ทางเลือกการประนีประนอมและรับผิดชอบ เขาไม่สนับสนุนความคิดที่เน้นผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาเอง ที่ทำให้ผลประโยชน์ที่ได้ต่อสังคมทั้งหมดหากไกลจากความสำเร็จ
7. ไม่ได้ใส่ใจในการทำความถูกต้องในทางการเมือง แต่จะต้องมีจริยธรรมด้วย ผู้นำที่ดีเข้าใจว่าเพื่อให้สังคมทั้งหมดเป็นสังคมที่ทำหน้าที่และมีความเป็นอยู่ที่ดี ความต้องการในการปรับตัวหลายประการที่กระทำ และประชาชนจำเป็นต้องเรียนรู้ที่เสียสละบางอย่างเพื่อจะได้บางสิ่งบางอย่าง 
8. ไม่ได้สัญญาในอุดมคติ แต่ต้องเป็นคำสัญญาที่แท้จริง ผู้นำที่ดีต้องรักษาสัญญาและเป็นคนรักษาคำพูดหรือสัจจะ 
9. ซื่อสัตย์แม้ว่ามันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ ประชาชนรู้ว่าที่ใดที่เขากำลังมีจุดยืนกับผู้นำที่เป็นพันธ์แท้ เขาไม่ปิดบังข่าวร้ายเพียงเพราะว่ามันทำให้ผู้ฟังที่เป็นประชาชนไม่สบายใจ 
10. คิดอย่างระดับโลก และกระทำในระดับท้องถิ่น เขาต้องตระหนักว่าเพื่อที่จะทำให้ประชาชนไปสู่ความมั่งคั่งในลักษณะที่มีพลังอำนาจและเป็นประเทศที่มีความสุข, มีจังหวะก้าวที่สมเหตุสมผลในการนำพาให้ผู้อื่นมั่นใจในความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกัน เขาจะระแวดระวังว่าอำนาจที่ต้องมีความรับผิดชอบและจะต้องมีมากกว่าที่เคยเป็น โดยผ่านเทคโนโลยี เรากำลังก้าวเข้าสู่สิ่งที่โลกของเรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
11. ใช้ความรับผิดชอบส่วนบุคคล ผู้นำที่ดีจะมีความมั่นคงพอที่จะทำให้ตัวเขาเองต่อความรับผิดชอบส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็น หรือในทำนองเดียวกัน ผู้นำการเมืองที่ดีจะมีอำนาจในการดูแลภายในเมื่อเขาระแวดระวังผลกระทบจากพลังผลักดันภายนอก 
12. รักษาระดับการเป็นจ่าฝูงและมีอารมณ์ขัน ผู้นำทางการเมืองจะมีไอคิวดี และมีประสบการณ์ในการอยู่เหนืออารมณ์, ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ และมีการกำหนดผลลัพธ์เฉพาะในการใช้ความคิดอย่างมีตรรกะและคิดในระดับโลก ในทำนองเดียวกันเขาจะเป็นคนมีเหตุผลและควบคุมอารมณ์ และเมื่อสาธารณชนกำลังมีอารมณ์กระเจิดกระเจิง เขาจะเป็นผู้นำที่ดึงอารมณ์ของประชาชนมาอยู่ภาวะปรกติได้ 
13. มีจิตใจที่อยากรู้อยากเห็น ผู้นำที่ดีคือผู้กระหายความจริง ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นและมีความรู้ที่ไม่ใช่อคติตลอดเวลา และทุกระดับชั้น 
14. ไม่ได้ทำให้ตัวเขาเองดูดี โดยมุ่งทำร้ายผู้อื่น ผู้นำที่สามารถสร้างความเชื่อถือได้ไม่ใช่การกดผู้อื่นให้ต่ำลงเพื่อยกตัวเขาเองให้สูงขึ้น เขาเป็นบุคคลที่เป็นผู้ประสานสิบทิศมากกว่าเป็นคู่แข่งขัน เขาพยายามสร้างสะพานเชื่อมมากกว่าทำลายพวกเขากันเอง เขาเป็นผู้ที่วางตนเป็นกลางอย่างธรรมชาติมากว่าส่งเสริมให้มีความขัดแย้ง,สร้างแรงตีงเครียด และทำให้แตกแยก 
มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะรู้ว่า มีหลักฐานอย่างแท้จริงที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำเป็นโดยกำเนิดอย่างแท้จริง ในขณะที่บางคนจะมีบุคลิกที่จูงใจที่ทำให้ทุกคนสามารถเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ด้วยการตัดสินพิจารณาได้อย่างเพียงพอ, การมีภาพสะท้อนตนเอง, การมีจิตใจที่เปิดเผย,มีประสบการณ์และความรู้ 
สรุป ผู้นำการเมือง หรือผู้นำมวลชนหากนำหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ก็จะทำให้มีภาวะผู้นำที่ดี และเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับ และทำให้ได้รับความพึงพอใจของมวลชน จากความจริงใจที่กระทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่, ไม่แอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตัว แต่มองถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์อย่างไร
Roya อา Rad , MA, PsyD
ไม่แสวงหาผลกำไร ที่อุทิศตนเพื่อ การศึกษาของรัฐ

No comments:

Post a Comment