Thursday, March 16, 2017

140 วิธีในการปฏิบัติตนเพื่อบทบาทภาวะผู้นำใหม่ โดย ปาม ฟ๊อกซ์ โลนริน

1. กำหนดตัวเองให้อยู่ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จ
    1.1 ต้องยอมรับบทบาทภาวะผู้นำใหม่ที่เป็นงานใหญ่ด้วยบรรยากาศที่หนักหนาด้วยแรงสนับสนุนที่น้อยมาก
    1.2 หากคุณมีปัญหาส่วนบุคคลในการแก้ปัญหาสามเดือนข้างหน้าก่อนที่คุณเริ่มต้น
    1.3 การสูญเสียงาน มีปัญหาที่แก้ไม่ได้สมบูรณ์ที่คุณใช้ตลอดเวลา มากกว่าการแก้ปัญหาที่คุณใช้เพียงครึ่งเดียว
    1.4 ก่อนคุณเริ่มต้นทำงาน จงค้นหาเทคโนโลโยีในการสื่อสารที่ใช้กับบริษัทใหม่
    1.5 วิทยาการที่ใช้สมองพิสูจน์ว่าไม่มีสิ่งใดที่ใกล้เคียงกับพลังสมองอย่างมาก จงใช้เส้นโค้งแห่งการเรียนรู้
    1.6 การใส่ใจกับทีมงานขั้นพื้นฐานสำหรับเดือนแรกหรือเดือนสอง สิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ที่คุณจะให้คุณค่ากับมัน
    1.7 อย่าสู้กับไฟ
    1.8 เริ่มต้นบทบาทผู้นำใหม่ ด้วยการริเริ่มคิดด้วยตนเอง ไม่ใช่ใครมากำหนด
    1.9 พิจารณาตามกฎ ตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง จงปฏิบัติ,สังเกต และสะท้อนภาพ

No comments:

Post a Comment