Friday, January 11, 2013

สุภาษิตของปรมาจารย์การจัดการระดับโลกที่ชื่อว่าปีเตอร์เอฟ ดรุ๊กเกอร์

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things
"ประสิทธิภาพคือการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ถุกต้อง ประสิทธิผลคือการทำในสิ่งที่ถูกต้อง"

 The best way to predict the future is to create it.
"หนทางที่ดีที่สุดในการพยากรณ์อนาคตก็คือจงสร้างสรรค์มันขึ้นมา"  

Most discussions of decision making assume that only senior executives make decisions or that only senior executives' decisions matter. This is a dangerous mistake.
"คำอธิบายส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนั้นมักคิดว่าเป็นเพียงการตัดสินใจของผู้บริหารระดับอาวุโสเท่านั้นที่ทำการตัดสินใจ หรือเป็นเพียงสาระสำคัญของการตัดสินใจอยู่ที่ผู้บริหารอาวุโสเท่านั้น นับว่าเป็นความสำคัญผิดอย่างน่าอันตรายย่ิง -

The most important thing in communication is hearing what isn't said. "สิ่งสำคัญมากที่สุดในการติดต่อสื่อสารก็คือการรับฟังในสิ่งที่ไม่เคยพูดถึงมาก่อน"
 Business, that's easily defined - it's other people's money.
คำว่าธุรกิจ เป็นคำนิยามง่าย ๆว่า คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินของคนอื่น 

Most of what we call management consists of making it difficult for people to get their work done.
ส่วนมากสิ่งที่เราเรียกกันว่าการจัดการประกอบด้วยการทำสิ่งที่ยุ่งยากสำหรับบุคคลที่ทำงานเหล่านั้นให้สำเร็จ

The aim of marketing is to know and understand the customer so well the product or service fits him and sells itself.
"จุดประสงค์การตลาดคือรู้และเข้าใจในลูกค้าอย่างดีในผลิตภัณฑ์หรือบริหารที่เหมาะสมกับตัวเขาและให้เขาขายตัวเขาเอง" 

 Innovation is the specific instrument of entrepreneurship. The act that endows resources with a new capacity to create wealth. 
"นวัตกรรมคือเครื่องมือของผู้ประกอบการเฉพาะ เป็นการปฏิบัติที่นำเอาทรัพยากรที่ใช้ความสามารถแนวใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่ง"

Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes.
"ความรู้จะต้องมีการปรับปรุง,ท้าทายและเพ่ิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง หรือสูญหายไป" 

People who don't take risks generally make about two big mistakes a year. People who do take risks generally make about two big mistakes a year. 
"บุคคลที่ไม่ได้เสี่ยงภัยโดยทั่วไปจะมีความสำคัญผิดอย่างใหญ่หลวงสองประการในรอบหนึ่งปี บุคคลที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปก้จะมีความสำคัญผิดอย่างใหญ่หลวงสองประการในรอบหนึ่งปีเช่นกัน

Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.
"แผนงานทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งมุ่งมั่นที่ดี ถ้าหากแผนงานนั้นไม่ได้ทำให้เสียหายในคุณภาพเมื่อทำงานอย่างหนัก" 

Management by objective works - if you know the objectives. Ninety percent of the time you don't.
"การจัดการโดยยึดวัตถประสงค์เป็นการทำงานที่คุณรู้วัตถุประสงค์ และจะไม่เสียเวลาถึง 90 %
 
Rank does not confer privilege or give power. It imposes responsibili
"ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มิใช่มอบไว้เพื่อความมีอภิสิทธิ์หรือให้อำนาจใด ๆ แต่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีความรับผิดชอบ"
 
There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all.
  "ไม่มีประโยชน์อันใดหากทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพก็ไม่สมควรลงมือทำใด ๆ เลย"

The productivity of work is not the responsibility of the worker but of the manager.
  "ผลผลิตของงานไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน แต่เป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการ"

 The purpose of a business is to create a customer. "จุดประสงค์ของธุรกิจคือการสร้างลูกค้า"
Today knowledge has power. It controls access to opportunity and advancement.
"ปัจจุบ้นนี้ความรู้คือพล้งอำนาจ มันดูแลการเข้าถึงโอกาสและความก้าวหน้า" 

The most efficient way to produce anything is to bring together under one management as many as possible of the activities needed to turn out the product.
"วิถีทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิตสิ่งใด ๆ ก้ตามก้คือการนำเอามารวมกันเป็นการจัดการหนึ่งเดียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ของกิจกรรมที่จำเป็นต่อสร้างผลิตภัณฑ์ออกมา"

The only thing we know about the future is that it will be different.
"มีเพียงสิ่งเดียวที่เรารู้เกี่ยวกับอนาคตก็คือว่ามันจะแตกต่างจากอดีตอย่างไร?
Accept the fact that we have to treat almost anybody as a volunteer.
"จงยอมรับความจริงที่ว่าเรามีการปฏิบัติกับคนใดก้ตามได้อย่างมากที่สุดในฐานะที่เป็นการอาสาสมัครเท่านั้น"

My greatest strength as a consultant is to be ignorant and ask a few questions.
"ความเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาที่จะต้องเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่และถามเพียงไม่กี่คำเท่านั้น"

No comments:

Post a Comment