Tuesday, April 2, 2019

ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ มีดังนี้

ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยกับเผด็จการ มีดังนี้
สังคมประชาธิปไตย
1. ในพรรคการเมืองแบบประชาธิปไตยมีการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และมีการรณรงค์ใช้สิทธิเลื้อกตั้ง ในอำนาจการเมืองแบบประชาฺธิปไตยเป็นเร่่องจริงจังในการเลือกตั้งที่บริสุทธิยุติธรรม
2. ในการปกครองประชาธิปไตย จะมีการควบคุมค่อนข้างน้อยในสื่อภาพยนตร์และหนังสือที่ประชาชนชอบอ่าน
3. ในสังคมประชาธิปไตยรัฐบาลจะมีการควบคุมประชาชนค่อนข้างน้อยในการใช้เวลาและสิ่งที่เป็นความเชื่อของประชาชน บุคคลจะมีอิสระในการรวมตัวเป็นชมรม,พรรคการเมืองและกลุ่มอื่น ๆ
4. ในสังคมประชาะิปไตยสื่อหนังสือพิมพ์มีอิสระในการตีพิมพ์ความจิรงและสามารถวิพากย์วิจารณ์รัฐบาลเมื่อเกิดความสำคัญผิดและสามารถแสดงออกในความไม่เห็นด้วย
สังคมแบบเผด็จการ
1.รูปแบบเผจการจะมีเีพียงผู้นำคนเดียวที่มีการควบคุมเบ็ดเสร็จทีมีอำนาจเหนือพรรคการเมืองและประเทศชาติ มักมีการโฆษณาชวนเชื่อและสนับสนุนและใส่รายป้ายสีบุคคลที่เป็นขวัญใจประชาชน
2. ในรูปแบบรัฐบาลเผด็จการจะเน้นควบคุมทุกอณูของรัฐทั้งหมด และมักจะตอต้านหรือควบคุมกลุ่มคนและการประชุมของกลุ่มบุคคล
3. เผด็จการมักไม่ยอมรับสิทธิของพลเมืองแต่ละบุคคล รัฐบาลจะพยายามควบคุมพลเมืองทั้งหมดโดยผ่านตัวบทกฎหมาย,ตำรวจ,สายลับ และการใช้กำลัง รัฐบาลมีสิ่งสำคัญที่สุดต่อการเป็นเผด็จการ
4. ในระบบเผด็จการ มีเพียงพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวควบคุมองค์ประกอบการดำรงชีวิตของประชาชน, ได้แก่วิทยุ,โรงภาพยนตร์ลและสื่อหนังสือพิมพ์ และสืออีเล็คโทรนิคส์
อ้้างอิงจากแหล่งข่าว BBC News.