Tuesday, November 21, 2017

รับสมัครอาจารย์ของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

                         อาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษานับว่าเป็นอาชีพของผู้ที่ไฝ่ฝันในการเป็นอาจารย์ซึ่งในสังคมไทยให้ความเคารพ และถือว่าครูอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ทำให้สังคมให้ความเชื่อถือ   ดังนั้นเพื่อติดตามข้อมูลการรับสมัครงานอาจารย์ที่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ หรือแสวงหางาน ซึ่งสามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1552619101709963/   โดยนำไปใส่ในแอดเดรสก็จะปรากฎกลุ่้มรับสมัครอาจารย์    ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาตำแหน่งงานที่ว่างให้กับผู้ต้องการเข้าสู่อาชีพอาจารย์       ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้ลงในเฟสบุ๊คโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มรับสมั้ครอาจารย์
                                                             จาก ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ

หมายเหตุ:   หากต้องการเป็นสมาชิกในเฟสบุ๊ค  ให้พิมพ์ที่แอดเดรสเฟสบุ๊คว่า puasansern tawipan และไปเปิดกลุ่มรับสมัครอาจารย์ ก็จะพบและสามารถประชาสัมพันธ์ได้ครับ   ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

                                                            ----------------------