Friday, July 14, 2017

เหตุผล 10 ประการที่ทำให้การศึกษาประเทศฟินแลนด์ดีที่สุดในโลก


เหตุผล 10 ประการที่ทำให้การศึกษาประเทศฟินแลนด์ดีที่สุดในโลก
1. .ให้ส่ิ่งจำเป็นพื้นฐานแก่ครอบครัวเด็กฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลาคลอดโดยได้เเงินเดือนถึง 4 เดือน และให้ลาเพิ่มเติมทั้งพ่อและแม่อีก 6 เดือนโดยรัฐบาลจ่ายเต็ม จ้างครูดูแลเด็กทารกคนละ 4000 เหรียญ
2.จ้างครูหัวกระทิด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น มีการเตรียมครูสอนระดับปริญญาโทอย่างน้อย 5-7 ปีในการเข้ามาสอนได้ ครูอาจารย์ได้รับเกียรติทางสังคมที่ดี และมีค่าตอบแทนสูง
3. ครูมีระดับความเป็นอิสระสูงในห้องเรียน ครูอเมริกาใช้เวลาในการสอนถึง 1080 ชั่วโมงต่อเวลา 180 วันในแต่ละปี แต่ของฟินแลนด์ใช้เวลา 600 ชั่วโมง การประเมินผลใช้ครูอาจารย์ใหญ่และเพื่อนร่วมงานประเมินผลการสอนในเชิงองค์รวม
4.จ้างครูหัวกระทิด้วยการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น มีการเตรียมครูสอนระดับปริญญาโทอย่างน้อย 5-7 ปีในการเข้ามาสอนได้ ครูอาจารย์ได้รับเกียรติทางสังคมที่ดี และมีค่าตอบแทนสูง ให้เงินเพิ่มพิเศษเกือบร้อยละ 30 ของเด็ก ๆสำหรับเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
5.ครูไม่เน้นเฉลยแบบทดสอบ การเรีย้นมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของโครงสร้างและเนื้อหาวิชา คนเก่งไม่ใช่ทำข้อสอบเก่ง และความรู้สึกของการมีปมด้อยของคนเรียนไม่เก่ง
ุ6.ครูไม่เน้นเฉลยแบบเรียนทดสอบ การเรียนมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ของโครงสร้างและเนื้อหาวิชา คนเก่งไม่ใช่ทำข้อสอบเก่ง และความรู้สึกของการมีปมด้อยของคนเรียนไม่เก่ง
7.การเริ่มเข้าเรียนช้ากว่าประเทศอื่น ๆ โดยสากลคนเข้าเรียนตอนอายุ 6 ขวบ ของฟินแลนด์เริ่มตอนอายุ 7 ขวบ เด็กเน้นการสอนอ่านตั้งแต่อยู่อนุบาล เขาไม่เร่งการเรียนเร็วหากเด็กไม่พร้อม และไม่เกิดความเครียด
8. เรียนปนเล่นมีสนุกสนานไปในตัว สร้างสรรค์ความสุขผู้เรียน เด็ก ๆ มีเวลาพักผ่อน 4 ครั้งใน 1วัน และแทบไม่มีการบ้านเลย หากมีจะน้อยมากเหมือนไม่่มี
9. เด็กนักเรียนของประเทศฟินแลนด์เฉลียวฉลาด การเรียนออกแบบให้เกิดความเข้มแข็ง และสร้างความสนใจแก่เด็ก นักเรียนจบการศึกษาอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว
10.โรงเรียนทุกแห่งแทบไม่มีความแตกต่าง มีความเท่าเทียมในการศึกษาเรียนรู้ ครุช่วยให้เด็กเรียนอ่อนแตกต่างกับคนเรียนเก่งเพียงเล็กน้อย สังคมการศึกษาของฟินแลนด์ไม่มีการจัดอันดับ
สรุปการศึกษาประเทศฟินแลนด์ที่มีคุณภาพสูงสดในโลก
คือ "ไม่มีการบ้าน, ค้านการจัดอันดับ,ประทัับใจความสุขในโรงเรียน, ร่ำเรียนวันละไม่กี่ชั่วโมง โยงกิจกรรมธรรมชาติเข้ากับเนืือหา พัฒนาความเท่าเทียม ตระเตรียมครูผู้สอนที่เก่งกาจ เด็กฉลาดชาติเจริญ" ซึงน่าจะเหมาะสมกับการพัฒนา
เด็กไทยที่ชอบสนุกสนาน ไม่เครียดเกินไป โดยที่ครูจะไม่เป็นตัวอย่างของความเครียด จึงทำให้เกิดปัญญานั่นเอง

No comments:

Post a Comment