Thursday, April 13, 2017

ข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิตจริงหรือมหาวิทยาลัยชีวิต

            บางครั้งกว่าที่คนเราจะค้นหาตัวตนได้สำเร็จ ก็เกือบอายุปาเข้าไปเกษียณอายุราชการไปแล้ว
การศึกษาที่คนเร่วส่วนใหญ่เรียนนั้นโดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจ ส่วนใหญ่อาจารย์มักจะสอนลูกศิษย์ไปเป็นลูกจ้าง แต่ไม่สามารถสอนลูกศิษย์ไปเป็นผู้ประกอบการได้  ทั้งนี้เพราะว่าผู้สอนเองก็ยังไม่มีประสบการณ์เพียงพอต่อการลงทุนทางธุรกิจ และจนสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้  ดังนั้นแนวทางการสอนบริหารธุรกิจจำเป็นต้องแสวงหาอาจารย์ที่เก่ง หรือเป็นนักธุรกิจและสามารถถ่ายทอดและสร้างแรงดลใจในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้สำเร็จ
            ดังนั้นการสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีเครื่องมือที่นำไปสู่ความสำเร็จหรือมีตัวช่วยได้แก่
           ก.ความรู้ และทักษะในการทำงานที่มีความพร้อมพอสมควร
           ข. มีความสามารถในการมองอนาคตได้ดี หรือมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
           ค. เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย และกล้าเสี่ยง  สิ่งสำคัญของเครื่่องมือทางการเงินได้แก่ธนาคารที่จะ
               สนับสนุนให้บุคคลที่คิดทำธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้
           ง. มีเครือข่ายที่สนับสนุนในกิจการธุรกิจที่จะทำ และมีทีมงานที่พร้อมสนับสนุนความคิด
           จ. การบริหารการเงินที่เก่ง มีแผนการเงิน รู้จักแบ่งเงินลงทุน การเข้าหาแหล่งทุนได้ดี
           ฉ. การมีพันธมิตรที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในากรดำเนินธุรกิจ
            ง. อื่น ๆ อีกหลายประการ
              สรุปการที่คนเราจะออกมาประกอบการธุรกิจ ยังต้องมีบรรยากาศที่สนับสนุนการลงทุน มีสถาบันการเงินที่รองรับ   ซึ่งต้องเกิดจากการแขียนแผนธุรกิจที่ก้าวหน้า และมีความเป็นไปได้ต่อความสำเร็จ โดยรู้จักต่อยอดองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

Monday, April 10, 2017

เทคนิคการสร้างแบรนด์เพื่อความสำเร็จในการตลาด

วิธีสร้างแบรนด์ตนเองได้แก่
1. คุณคือใคร
ก.ทักษะ เช่นความสามารถ,การศึกษา,ประสบการณ์ชีวิต
ข. ความชอบ และบุคลิกภาพ
ค. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. คนมองคุณอย่างไร?
ก. เพื่อนกล่าวถึงคุณอย่างไร?
ข. ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานมองคุณอย่างไร?
ค. ชื่อเสียงทางออนไลน์ กูเกิ้ลแสดงผลเกี่ยวกับคุณอย่างไร
3. คุณต้องการบรรลุความสำเร็จอะไร ?
ก. สร้างผลิตภัณฑ์และบริการส่วนบุคคลในสาขาที่คุณถนัด
ข. ตลาดของคุณ กำหนดเป้าหมายที่ถูกต้องสำหรับผู้สนใจแบรนด์ของคุณ
ค. วางแผนที่จะสื่อสารที่ทำให้เกิดความชัดเจนและคงเส้นคงวา
4. สร้างแบรนด์ของคุณเอง
ก. สร้างอารมณ์และถ้อยคำ เลือกชื่อและสโลแกนที่ง่ายต่อการจดจำ
ข. สร้างอารมณ์และภาพพจน์๋ เลือกสีสัน และโลโก้ที่เป็นอัตลักษณ์ของบริษัท
ค. สร้างอารมณ์และการเล่าเรื่อง พูดเกี่ยวกับเรื่องราวในประวัติส่วนตัวของคุณ
5. สร้างระบบนิเวศน์วิทยา
ก. ทำบล๊อกเพื่อการสื่อสารทางออนไลน์
ข. ทำพื้นที่พบปะ ได้แก่การทำเครือข่ายสังคมอันเป็นพื้นที่
พบปะและมีปฏิสัมพันธ์
ค. ใช้สิ่อสังคมในการสร้างความสนุกสนานและแบ่งปันเนื้อหาบันเทิง
6. สร้างเครือข่ายของคุณ
ก. เป็นผู้ทรงอิทธิพล ติดตามผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณและเรียนรู้จากการสร้างความสัมพันธ์
ข. เครือข่ายชุมชน เป็นผู้มีส่่วนร่วมในกลุ่ม และมีนานาทัศนะในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาของคุณ
ค. ออฟไลน์ การเยี่ยมชมเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำ
7. การสร้างเนื้อหาต้นแบบ
ก.บล๊อก ได้แก่การโพสต์เนื้อหาที่มีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้และมีการอัพเดทบล๊อก อยู่เสมอ ๆ
ข. สื่อสังคม สร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่ใช้สื่อหลากหลายเช่นเสียงและวิดีโอทีีคนอยากมาดู
ค. เครือข่ายสังคม เปลี่ยนลีลาน้ำเสียงตามเวทีที่แสดง
8. การมีส่วนร่วมและแบ่งปัน
ก. กระตือรือร้นในการโต้ตอบบนเครือข่ายสังคม
ข. ความคิดเห็นต้องมีคุณค่าในสาขาที่คุณถนัด
ค. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและโพสต์เนื้อหาคนอื่น
9. การฟังและติดตามผล
ก. ข่าวสาร การอัพเดทเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวถึงแบรนด์ของคุณ
ข. การวิพากย์วิจารณ์ ฟังและเกี่ยวข้องการวิพากย์วิจารณ์ในลักษณะวิชาชีพ
ค. ติดตามผล ติดตามผลกิจกรรมสร้างแบรนด์ในการใช้เครื่องมอที่เหมาะสม
จากบทความ
theultralinx.com

Tuesday, April 4, 2017

พฤติกรรมของนักเผด็จการ จา่กผลงานวิจัยและการสังเกตุ

ผลการวิจัยของโรคนักเผด็จการของนายเจมส์ ฟอลเลน พบว่านักเผด็จการมีพฤติกรรมทั่วไปที่ผิดปรกติจากผู้อื่นดังนี้
ก.เป็นคนมีเสน่ห์มีความเฉลียวฉลาด มีความกระหยิ่มยิ้มย่องและมีความเป็นอิสระ มีพลังทางเพศที่ล้นเหลือ
ข. มีจิตใจที่เลื่อนลอย
ค. เป็นคนเจ้าโกหกพกลมคำโต
ง. ไร้ความเมตตา,ปรานี ชอบใช้ความรุนแรงป่าเถื่อน
จ. มึีความกระหายอำนาจไม่มีสิ้นสุด
แต่จากการสังเกตผู้คนในสังคม พบว่าคนที่มีลักษณะนิสัยเอนเอียงหรือค่อนไปทางเผด็จการจะมีลักษณะทั่วไปดังนี้
ก. เห็นใจตนเอง แต่ไม่เห็นใจคนอื่น ไม่สนใจส้งคม
ข. เอาใจคนเบื้องสูง ก้าวร้าวเหยียมหยาม ข่มขู่คนที่ต่ำกว่า
ค. ชอบประจบสอพลอ หรือช่างฟ้องใส่ร้ายใส่ความ
ง. ติดวัตถุนิยม และอำนาจนิยม
จ. เป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ไม่จริงใจ
ฉ. มีพฤติกรรมแบบศรีธนญชัย เอาตัวรอดไปเรื่อยๆ
ช. เล่นพรรคเล่นพวก ชอบระบบอุปถัมภ์
ซ. เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น
ฌ. ชอบให้คนอื่นฟังตน แต่ไม่นิยมฟังคนอืื่น ไม่ใส่ใจกับปัญหาของคนอื่น มองผู้เห็นต่างเป็นศัตรู แต่ไม่มองว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์
ญ. ไม่ชอบคนที่เด่นกว่าตน ชอบให้ลูกน้องทำตามแบบบงการ
ฎ. ไม่ค่อยมีเพื่อน หากมีเพื่อนจะมีลักษณะคนที่คล้าย ๆ กัน.
ทางแก้ของสังคมคือต้องสร้างจิตวิญญาณของนักประชาธิปไตยในหัวใจ มีความฉลาดด้านประชาธิปไตยเท่านั้น จึงจะทำให้วินัยด้านประชาธิปไตยเป็นไปในทางสร้างสรรค์ในยุค 4.0