Thursday, September 22, 2016

ลักษณะผู้นำ 21 ประการที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ โดยจอห์น ดี แม๊กเวลล์

ลักษณะผู้นำ 21 ประการที่จำเป็นสำหรับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ โดยจอห์น แม๊กเวลล์
     `1. มีบุคลิกลักษณะที่ชวนเชื่อถือและปฏิบัติตาม เป็นคนพูดจริงทำจริง,เวลามีวิกฤตินิ่งหรือไม่?, ทำให้ผู้ตามอยากทำตาม,มุ่งสู่ทิศทางเดียวกัน,สร้างแรงบันดาลใจ, ดวงตามองด้วยความชื่นชมผูกพัน,ผู้นำมิใช่ตำแหน่งแต่มีภาวะผู้นำ
      2. ผู้นำควรมีบุญบารมี ใครมีก็อยากห้อมล้อม,เข้าหา,  เขาจะมองเฉพาะจุดแข็งของเพื่อนร่วมงาน,มีประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติอย่างไร ทำให้คนอื่น ๆรู้สึกว่ามีคุณค่า, ช่วยให้คนประสบความสำเร็จ ทำให้คนที่ได้รับความช่วยเหลืออยากช่วยเหลือ   คนมีอีโก้มักดูถูกดูแคลนคนอื่น ไม่ต้องการคนเก่งอยู่รอบข้าง, หรือคนไม่มั่นใจชีวิตมากขึ้น  เขาไม่สามารถเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนอื่นพักพิงได้ หรือเป็น perfectionist, อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย, พยายามช่วยให้คนรอบข้างมีจิตวิญญาณ, ฟังว่าเขาต้องการอะไร,กับลุกค้าต้องฟังเยอะ, ตอบโจทย์ให้ตรงประเด็น, ต้องสร้างความประทับใจแรกพบ, ทำให้เขาชอบรักศรัทธาคุณ, นิสัยต้องสร้างคนอย่างน้อยปีละ 5 คน
      3. ต้องมีความมุ่งมั่นต่องานที่ทำ, คุณตั้งใจจะทำต้องทำให้ได้หรือปล่าว, (มิใช่ no action, talk only)
คำใหนคำนั้น, มีความผูกพันที่ได้รับมอบหมายหรือไม่, ใช้เวลาให้งานสำเร็จอย่างต่อเนื่อง,
      4. มีทักษะในการสื่อสาร ต้องพูดที่ไม่แตะจุดเขา, วิธีพูดอีกฝั่งให้เขายอม, เข้าใจเขา, อีกฝ่ายจะปฏิบัติตาม,  คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณพูด, หรือสื่อความชัดขนาดใหน,เขาอยากทำหรือปล่าว
      5. มีความสามารถจริงหรือปล่าว รอบรู้,รู้แจ้ง, ทำให้ลูกน้องชื่นชม,ชื่นชอบ ต้องรู้แจ้งแทงตลอด,รู้กับลูกค้า. พฤติกรรมลูกค้า, มีการเมืองแค่ใหน, รู้การตลาดว่าแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอยางไร?  ควรรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจึงจะอ่านหนังสือมาก, หาความรู้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถติดต่อต่างชาติได้ ฝรั่งช้าในเรื่องไอเดีย  คนไทยไอเดียเหนือกว่ามาก แต่ไม่สามารถสื่อข้อความได้ ฝรั่งเป็นคนดีเยอะมาก ทำให้เจริญรุ่งเรือง ปรับความรู้เข้ากับงานได้แค่ใหน (End Result)
      6. มีความอาจหาญ,กล้าหาญ  กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำ เช่นเป็นคนท้าทาย, วิกฤติการณ์ก็ผ่านได้, คราใดที่เกิดความกลัวและประมาทจะเป็นอุปสรรค ต้องมุ่งมั่น,แน่วแน่,นิ่งสงบ ไม่ต้องกลัว อะไรจะเกิดก็ไม่ต้องกลัว ใช้หลัก"ทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ"  คำพูดของคนอื่นมิทำให้หวั่นไหว,   คนกล้าหาญต้องมีหลักการ, มีคณธรรม เช่นปากกับใจตรงกัน ซื่อตรงกับตนเองและผู้อื่น ไม่พูดจาทิ่มแทงผู้อื่น  คุณจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ใหม้    (ข้างนอกวงกลม ข้างในสี่เหลี่ยม ที่เข้มข้นด้วยหลักการ)  การมีคุณธรรมทำให้กล้าหาญ
     7. ความสามารถในการสังเกต  ตระหนักถึงต้นเหตุของปัญหา, ปัญหาอยู่ที่ใหน  ต้องใช้สมองด้านซ้ายแล้วต้องใช้สมองด้านขวาด้วย  ด้านซ้ายเป็นตรรกะ, ด้านขวาหมายถึงหยั่งรู้,มองทะลุ, มีความรู้สึก   ฝรั่งใช้สมองด้านขวาทำให้เป็นคนสะอาด,มีระเบียบสวยงาม แต่ทางเอเชียจิตไม่สงบ,ไม่สบายใจ สมองด้านขวาไม่ทำงาน     แต่คนเป็นผุ้นำต้องใช้สมองด้านขวาซ้ายร่วมกัน, ห้ามเชื่อคำพูดโดยเด็ดขาด, เราสังเกตุด้วยตาหู และจิตใจ ดูไปเรื่อยๆ (ความรู้สึกมันไม่ว้าวุ่น อันนี้ใช่ไม่ใช่ แต่อารมณ์มันก่อกวนใจ) ควรทำสิ่งใหนไม่ควรทำสิ่งใหน
    8. มีความตั้งใจ มีลำดับความสำคัญของงานสำคัญ เรื่องทำให้องค์การเจริญก้าวหน้ามากขึ้น เป็นคนรู้ความเคลื่อนไหวการตลาด ใครมาก่อนทำก่อนชนะเลย ต้องสนใจในสิ่งที่ตนเองถนัด, ลูกน้องถนัด จะแปรเป็นรูปธรรมอย่างไร   ผู้นำต้องใช้จุดแข็งร้อยละห้าสิบ และทำให้จุดอ่อนเบาบางลง
    9. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ไม่มีการเล่นแร่แปรธาตุ  มีความยินดีให้ความรู้แชร์กับทีม  มีจิตใจกว้างขวาง   รู้จักให้ รู้จักทำบุญทำทาน เป็นการสร้างบุญบารมี
   10. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใช้ความรู้ตนเองให้กับองค์การ  ทำงานเกินเงินเดือน  ให้ไหลลื่น,ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย, มีการเทคแคร์ลูกค้า ทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ใช้ความสามารถสร้างประโยชน์แ่กองค์การ  คิดก่อนปัญหาจะมาถึง  สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  หากมีไอเดียต้องกล้ารับความเสี่ยงด้วย,มีใจรักองค์กร, คิดนอกกรอบเพื่อปรับปรุงทำงานให้ดีขึ้น
 11. เป็นนักฟังที่ดีเยี่ยม  ความผิดพลาดผู้นำคือไม่ตั้งใจฟังลูกค้า,เพื่อนร่วมงาน   ร้อยละหกสิบไม่ฟัง การฟังทำให้เราให้เกียรติเขา  เมื่อเราฟังเขา โอกาสเข้าใจก็มากขึ้น  ตั้งใจฟังคำพูด,ศึกษา,ดูสีหน้าท่าทางกิริยาของเขาเป็นอย่างไร สอดคล้องกับที่เขาพูดหรือไม่   อย่ามีนิสัยจับผิด, เลิกคิดว่าเราเก่งมีประสบการณ์มากกว่า  จับอารมณ์ว่าเขาพูดเพื่ออะไร, กำลังพูดอะไร,เพื่ออะไร พูดแล้วก่อให้เกิดประโยชน์อะไร  การพูดโอ้อวดจะไม่เกิดประโยชน์อะไร
`12. แรงปรารถนาอย่างแรงกล้า (passion) มีพลังแรงกล้า เช่นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เพื่อประโยชน์ของมวลชน หรือในองค์การ  มิใช่บริหารเพื่อตัวเราหรือครอบครัวเรา เรามีจิตใจกว้างขวางเกินกว่าตำแหน่งหรือไม่?   ตัวเราซีเรียสกับองค์การหรือไม่, คบคนที่มีพลัง ดูตา,ดูคำพูด คนมีพลังแรงกล้าอยากให้งานออกมาดี
13. มีทัศนคติเชิงบวก มีจิตใจสงบเยือกเย็น,มีรอยยิ้มที่มุมปาก มองเห็นคุณค่าผู้อื่น   ต้องทำจิตใจให้เยือกเย็น ดูจุดเด่นจุดแข็งมาปรับใช้  เวลาคุยกับคนพยายามดึงจิตใจให้สูงขึ้นไม่ควรทำให้หดหู่  พวกปรุงแต่งฟุ้งซ่าน,ถือเนื้อถือตัว หัวหน้าพวกนี้อันตราย  จะมีปัญหาเยอะมาก   คนคุยกับเราสบายใจใหม
14. มีความสามารถในการแก้ปัญหา  ปัญหาโลกซับซ้อนจะต้องมองว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา, ปัญหาเหมือนก้อนเมฆมาแล้วก็ไป  ทุกครั้งที่มีปัญหาหากเคยแก้สำเร็จแล้วก็จะแก้ง่าย, ฝึกพลังจิต, หากเหตุปัจจัยที่เป็นต้นเหตุ  เป็นคนชอบแก้ปัญหาหรือไม่, เป็นคนนำปัญหาเล็กเป็นปัญหาใหญ่หรือไม่   คนอีโก้แก้ยาก และเสียเวลา ต้องดูคนที่พอจะสอนได้ จะสามารถปรับปรุงได้  คนที่มองโลกแง่ร้ายจะมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ และมองว่าแก้ไม่ได้   มองปัญหาโดยใช้การสร้างมโนภาพในการแก้
`15. ต้องมีมโนภาพ สร้างภาพปัญหาทั้งหมด และมองว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหา และเราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างไร   คนอื่นแก้ปัญหานี้อย่างไร?  เมื่อแก้ปัญหาแล้วจะเกิดปัญหาใหม่ถาโถมหรือไม่?  การเป็นคนดีต้องมีความรู้สึก จึงจะเป็นคนดีคนฉลาดได้
`16.