Thursday, August 25, 2016

ขยายเวลาประกาศรับนักศึกษาปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขยายการเปิดรับสมัครผู้เรียนระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และบริหารธุรกิจ จากหมดเขตวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ไปเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2559  (หยุดเฉพาะวันจันทร์)

Friday, August 5, 2016

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ และระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 สิงหาคม 2559