Sunday, July 3, 2016

ความหมายของการทุจริตคอรัปชั่น
        คอรัปชันในนิยามเชิงปทัสถาน หมายถึงการละเมิดของการใช้ตำแหน่งหน้าที่สาธารณะเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือไว้วางใจสำหรับผลประโยชน์ส่วนตัว  คอรัปชั่นเป็นการปฏิเสธจุดประสงค์ของสังคมในทางที่ดี กล่าวคือเป็นปัจจัยที่รักษาคุณค่าในเป้าหมายปลายทางนั่นคก็คือ สิ่งดีงามร่วมกัน,และผลประโยชน์สาธารณะ


ปัจจัยสาเหตุที่นำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น
ก.      จ้างเงินเดือนต่ำ
ข.      มีโอกาสสบช่องในการคอรัปชั่น
ค.     การกระทำการคอรัปชั่นมีความเสี่ยงต่ำ
ง.      เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การได้รับรางวัลตอบแทนสูง
Arnold J. Heidenheimer, Michael Johnston - 2011 ,Political Corruption: Concepts and Contexts


No comments:

Post a Comment