Thursday, June 30, 2016

วิทยาลัยทองสุข รับสมัครงานเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรอินเตอร์ทางด้านการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอินเตอร์หรือภาษาอังกฤษหรือต่างประเทศเพื่อสอนในระดับปริญญาโท-เอกในสาขาการบริหารการศึกษาหรือภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยทองสุขในหลักสูตร TESOL ต้องการบุคลากรที่ต้องการเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีคุณสมบัติ
            ก. จบปริญญาเอกทางด้านภาษาอังกฤษ จ่ากต่างประเทศ รือหลักสูตรอินเตอร์
            ข. จบบริหารการศึกษา, Linguistic จากต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์
            ค. มีใจรักอาชีพครูหรืออาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาตรี, โท,และปริญญาเอกในอนาคต
            ง. สามารถถ่ายทอดความรู้กับชาวต่างประเทศได้
            จ. มีใบประกาศรับรองความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจสมัครเป็นอาจารย์โปรดติดต่อได้ที่วิทยาลัยทองสุข หลักสูตร TESOL ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 

No comments:

Post a Comment