Friday, January 1, 2016

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่

1.  สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้
    1.1 เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ
    1.2 ต้องการข้อมูลใหม่ ๆ
    1.3 เติมเต็มความปรารถนาใหม่ ๆ
    1.4 ปรับปรุงสมรรถนะในอาชีพ
2.  ทำอย่างไรจึงจะช่วยให้เขาบรรลุความสำเร็จ?
    2.1 ต้องการแนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีทันใด
3.  สิ่งที่เรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร?
    3.1 เขาต้องการได้รับประสบการณ์ในทักษะที่เขาสามารถใช้ได้ในปัจจุบัน
4.  วิทยากรหรือครูจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไร?
    4.1 ผู้ใหญ่จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ได้
    4.2 วางแผนซ้ำ ๆ จะเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกทักษะ
5.  ผู้ใหญ่ชอบความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อช่วยให้เขามีส่วนร่วมในการเรียนรู้
       เพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่ไม่หมดกำลังใจหรือท้อใจ จงนำเสนอโอกาสที่ระบุถึงเป้าหมาย
    ที่บรรลุความสำเร็จในสิ่งที่เกี่ยวข้องก้บการเรียนรู้
เรียบเรียงจากการแปลจาก KroofConsulting

No comments:

Post a Comment