Monday, March 2, 2015

กำหนดการอบรมพระกรรมฐานฟรี และ/หรือเรียนภาษาต่างประเทศ ที่วัดพุทธชินวงศ์วราราม คลองหลวง คลองหก จ.ปทุมธานี

                     สำหรับผู้สนใจที่จะปฏิบัติธรรม พร้อมกับเรียนภาษาต่างประเทศ ที่วัดพุทธชินวงศ์วราราม  ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมบารมีให้กับตนเองและครอบครัวและได้รับความรู้ภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และระดับปริญญา รวมถึงผู้ทำงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ (สำหรับค่าเล่าเรียนพร้อมหนังสือคนละ 300บาทสำหรับเด็กเล็ก สำหรับเด็กโตคนละ 500 บาท และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นเงินบริจาคเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา)   รุ่นหนึ่งประมาณ 30-50 คน  หรือสำหรับคนกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้         โดยใช้เวลาอบรม 3 วัน  โดยห้างร้าน,บริษัท,โรงงาน, ส่วนราชการ,แท๊กซี่ ฯลฯ หรือมาเป็นครอบครัวสามารถแสดงความจำนงได้โดยจองล่วงหน้าได้   สำหรับกำหนดการทั่วไปมีดังนี้

                                                                     กำหนดการ 3 วัน 2 คืน

    เวลา                       กิจกรรม 
     
วันศุกร์  18:00-20:00 น.  -ญาติโยมที่จองสำหรับเดินทางมาที่วัดพุทธชินวงศ์วราราม คลองหลวง
                                        จ.ปทุมธานี มาถึงวัด โดยเจ้าอาวาสหรือพระลูกศิษย์วัดให้การต้อนรับ และพัก
                                         แรมที่วัดในคืนแรก
วันเสาร์  04:00-20:00 น.
             4:00 - 4:30 น.      -มารวมกันที่จุดนัดเพื่อทำวัตรเช้า
             4:31 - 6:00 น.      -เตรียมตัวทำภารกิจส่วนตัว
             6:01 - 7:00 น.      -ร่วมรับประทานอาหารเช้า
             7:01 - 9:00 น.      -ฝึกนั่งสมาธิ, ฟังบรรยายธรรมะ
             9:00-12:00 น.      -เรียนฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศ กับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
           12:00-13:00 น.      -ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
           13:00-15:00 น.      -ฝึกนั่งสมาธิ, ฟังบรรยายธรรมะ และสนทนาธรรมะกับพระ
           15:00-15:30 น.      -พักผ่อนตามอัธยาศัย
           16:30-18:00 น.      -ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
           18:00-19:00 น.      -สวดมนต์ทำวัตรเย็น
           19:00-20:00 น.      -พักผ่อนตามอัธยาศัย และทำภารกิจส่วนตัวเพื่อเข้านอน
           20:01-03:30 น.      -เข้านอนเพื่อทำภารกิจในวันต่อไป
             
วันอาทิตย์  04:00-19:00 น.
             4:00 - 4:30 น.      -มารวมกันที่จุดนัดเพื่อทำวัตรเช้า
             4:31 - 6:00 น.      -เตรียมตัวทำภารกิจส่วนตัว
             6:01 - 7:00 น.      -ร่วมรับประทานอาหารเช้า
             7:01 - 9:00 น.      -ฝึกนั่งสมาธิ, ฟังบรรยายธรรมะ
             9:00-12:00 น.      -เรียนฝึกสนทนาภาษาต่างประเทศ กับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์
           12:00-13:00 น.      -ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
           13:00-15:00 น.      -ฝึกนั่งสมาธิ, ฟังบรรยายธรรมะ และสนทนาธรรมะกับพระ
           15:00-15:30 น.      -พักผ่อนตามอัธยาศัย
           16:30-18:00 น.      -ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
           18:00-19:00 น.      -สวดมนต์ทำวัตรเย็น
           19:00 ขึ้นไป          - เตรียมการกลับบ้านของญาติโยม

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่นการไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑฺ์วิทยาศาสตร์, หอศิลป์, หรือท้องฟ้าจำลอง ฯลฯ  

ขอขอบพระคุณท่านที่ได้บอกบุญ หรือเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงอาหาร หรือผู้ที่ช่วยสนับสนุนวัดเป็นอย่างดี
ขอให้ท่านได้รับสิ่งดี ๆในการบริจาคทาน หรือการทำบุญกับวัดทุกท่านในที่นี้ด้วย

จองเพื่อฝึกสมาธิกรรมฐาน และเรียนภาษาต่างประเทศได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เบอร์โทร : ผู้ประสานงาน  อ. ทวิพันธ์ พัวสรรเสริญ และคณะ    0933267214, 0936263995
                                         หรือติดต่อเจ้าอาวาสวัด  เบอร์โทร   089-6531511   

           


               
        

No comments:

Post a Comment