Friday, June 20, 2014

ความหมายของคำว่าการศึกษา (Education)


      การศึกษาในเหตุผลโดยทั่วไปคือรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ซึงประกอบด้วยความรู้,ทักษะ,และนิสัยของกลุ่มบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านการสอน,การฝึกอบรมหรือการวิจัย   บ่อยครั้งที่การศึกษามักเกิดขึ้นภายใต้คำแนะนำของผู้อื่น แต่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานสอนโดยอัตโนมัติ   ประสบการณ์ใด ๆที่มีผลต่อรูปแบบของวิธีการคิด, รู้สึกหรือกระทำอาจพิจารณาได้จากการศึกษา   การศึกษาโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นขั้นตอนเช่นก่อนเข้าเรียน, ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาและระดับวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยหรือผู้ฝึกงาน  สิทธิในการได้รับการศึกษาได้ให้ความสำคัญโดยผ่านจากหลายรัฐบาล ในระดับโลกตามมาตรา 13 ของสหประชาชาติในปีค.ศ.1966 ว่าด้วยสิทธิทางวัฒนธรรม,สังคม,เศรษฐกิจของสนธิสัญญานานาชาติกำหนดถึงสิทธิที่ทุกคนจะพึงได้รับการศึกษา แม้ว่าการศึกษาเป็นภาคบังคับในทุกสถานที่ในวัยที่ต้องเข้าเรียน,  การเข้าเรียนโรงเรียนมักจะไม่มีผู้ดูแล และครอบครัวของชนกลุ่มน้อยในการเลือกสรรโรงเรียนที่ใกล้บ้าน, การเรียนผ่านอีเลอร์นนิ่งหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันในการนำมาใช้กับเด็กนักเรียน
      การศึกษาเริ่มต้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์  ในขณะที่ผุู้ใหญ่ได้รับการอบรมตั้งแต่ตอนยังเยาว์ในสังคมในความรู้และทักษะทีพวกเขาจำเป็นต้องได้รับแบบอย่างและผ่านการศึกษา  ในยุคคสังคมที่ก่อนอ่านออกเขียนได้ก็สามารถพูดได้และมีข้อจำกัด  การเล่าเรื่องดำเนินจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง   ในขณะที่วัฒนธรรมเริ่มต้นขยายความรู้ที่นอกเหนือทักษะที่พร้อมเรียนรู้โดยผ่านข้อจำกัด  การศึกษาทางการจึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา   โรงเรียนยังคงเกิดขึ้นในอียิปต์ในช่วงอาณาจักรตอนกลาง
      การพรรณาเกี่ยวกับมหาวิทยาโบโลญญ่า ประเทศอิตาลี ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1088  Natteo Ricci และ Xu Guangqi ในบรรณาธิการของชาวจีนขององค์ประกอบยูคลิดที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1607 
พลาโต้ได้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าในเมืองเอเธนส์   สถาบันแห่งแรกในการเรียนระดับอุดมศึกษาในผู้สืบทอดต่อชาวเอเธนส์ในฐานะเป็นแหล่งแห่งปัญญาชนในเมืองกรีกโบราณ  มีนักคณิตศาสตร์ชื่อยูคลิดและนักสรีรศาสตร์ชือเฮโรพิลุส ได้ก่อตั้งห้องสมุดขนาดใหญ่ของอเล้กซานเดรียและแปลเป็นคัมภีร์ไบเบิ้ลในกรีก,  อารยธรรมของยุโรปได้รับความทุกข์ทรมานจากความเหลื่อมล้ำของการอ่านออกเขียนได้และองค์การที่เป็นผลให้เกิดความเสื่อมของอาณาจักรโรมันในปีคริสตศักราช 476  
      ในประเทศจีน ลัทธิขงจื้อ (ระหว่างก่อนคริสตศักราช 551-479)  ของมณฑลหลู่  ซึ่งมีนักปรัญาเมธีที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสมัยโบราณ   ที่มีทัศนะทางการศึกษาที่ยังคงมีอิทธิพลต่อสังคมจีนและประเทศเพื่อนบ้านอยางเกาหลี,ญูี่ปุ่น และเวียดนาม   เขาได้รวบรวมสานุศิษย์และแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระของนักปกครองที่ได้พัฒนาความคิดสำหรับรัฐบาลที่ดี  แต่กวีนิพนธ์ถูกบันทึกเขียนโดยสาวกและยังคงมีอิทธิพลต่อการศึกษาในเอเชียตะวันออกในยุคกลาง
      ภายหลังยุคเสื่อมอาณาจักรกรุงโรม  ลัทธิคาทอลิคได้กลับมาเป็นผู้รักษาหลักวิชาทางวรรณกรรมแต่เพียงฝ่ายเดียวในยุโรปตะวันตก   โบสถ์ต่าง ๆถูกก่อสร้างขึ้นเป็นโรงเรียนคาทอลิคซึ่งเป็นวิวัฒนาการที่เกิดมหาวิทยาลัยในตอนกลาง และอดทนต่อมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยของยุโรปเป็นส่วนมากในยุโรปตอนกลางยุคแรกเริ่มในฐานะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาที่ก้าวหน้า  มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้วิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยในยุคกลางและต้องขับเคี่ยวกับมหาวิทยาลัยของยุโรปจำนวนมาก ในระหว่างยุคกลางตอนปลาย  Chartres Cathedral ได้ดำเนินการสร้างโรงเรียนชาตคาเธทดัลอย่างมีชื่อเสียงและทรงอิทธิพลมาก   ในมหาวิทยาลัยยุคกลางของเวสเทอร์น คริสเทนดอม ได้บูรนาการระหว่างยุโรปตะวันตกได้ส่งเสริมเสรีภาพของการสืบสวนและผลิตนักวิชาการชั้นดีได้หลากหลายอย่างมาก และนักปรัชญาธรรมชาติ ได้แก่โทมัส อคินัสแห่งมหาวิทยาลัยเนเปิ้ล คือโรเบอร์ตกรอส์เซเทสต์ ซึ่งเป็นผู้แสดงของการบุกเบิกการวิจัยสนามทางด้านชีววิทยา   มหาวิทยาลัยโบโลญญาได้รับการยกย่่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุด
      ในยุคกลางไม่ว่าสถานทีใด ๆ ก็ตาม  วิทยาการอิสลามและคณิตศาสตร์ได้เจริญเติบโตภายใต้พระเจ้ากาหลิบที่ก่อตั้งขึ้นในตะวันออกกลาง  โดยขยายตัวจากคาบสมุทรอิเบอร์เรียนในตะวันตกไปสู่อินดัสในตะวันออกและในราชวงค์อัลโมราวิดและอาณาจักรมาลีในทางตอนใต้   ยุคฟื้นฟูอารยธรรมในยุโรปได้นำเอายุคใหม่ของการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์และทางปัญญาและศิลปะของอารยธรรมกรีกและโรมันโบราณ   ราว ค.ศ.1450 โยฮันเนส กุสเทนเบอร์กได้พัฒนาการพิมพ์ซึ่งก่อให้เกิดผลงานทางวรรณกรรมการศึกษาในทางปรัชญา,ศาสนา,ศิลปะและศาสตร์ที่แพร่หลายทั่วโลก  ในขณะที่เยซูอิทของจีนมีภารกิจที่เล่นบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้,วิทยาการและวัฒนธรรมระหว่างจีนและยุโรปโดยได้มีผลงานการแปลจากยุโรปดังเช่นองค์ประกอบของยูคลิดสำหรับนักวิชาการจีนและความคิดเกี่ยวกับขงจื้อสำหรับผู้ฟังชาวยุโรป  เป็นยุครุ่งโรจน์ที่เห็นได้จากการกำเนิดของทัศนะทางการศึกษาที่เผยแพร่แก่คนส่วนมากในยุโรป
       ในหลายประเทศปัจจุบันนี้  การศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็ก ๆจนถึงเกณฑ์  เนื่องจากการขยายตัวของการศึกษาภาคบังคับ   ประกอบด้วยความเติบโตของประชากร หน่วยงานยูเนสโกได้คำนวนว่าในอีก 30 ปีข้างหน้าประชาชนจะได้รับการศึกษาแบบที่เป็นทางการมากกว่าประวัติศาสตร์ยุคใดจะเทียบได้
       สรุปได้ว่า การศึกษาพัฒนาจากประเทศอิตาลี,กรีก,โรมัน และจีน,ตะวันออกกลาง จนกระทั่งบทบาททางศาสนาคาธอลิคได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายพันปีแล้ว  กว่าจะถึงยุคปัจจุบันนี้

        
       

       


No comments:

Post a Comment