Sunday, February 9, 2014

พันธกิจที่ 4 บริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4.1 สร้างสรรค์วิชาการจากงานวิจัย และการจัดการฝึกอบรมแก่สังคม                                                                                          4.2  4.2เผยแพร่ความรู้วิชาการแก่สาธารณะ                                                                                                                    4.3 เผยแพร่ความรู้เป็นภาษาต่างประเทศ
             เป้าประสงค์
                   (Goal)


   
        ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย (target)
  (ปีการศึกษา)

57  58   59     60    61
   กลยุทธ์ (Strategy)
 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
1.สร้างสรรค์งานวิชาการจากงานวิจัย
    และการจัดการฝึกอบรมแก่สังคม


1. ร้อยละของงานวิชาการจาก
     งานวิจัย

2. จำนวนครั้งงานฝึกอบรมแก่
    สังคม/ปี
80  80   80    80    804    6      8     10    10
1. ส่งเสริมงานวิจัยใน
คณะทั้งทุนภายในและ
ภายนอก
2. จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนหรือ
สังคม
  2.1 ส่งเสริมบุคลากร
เป็นนักวิทยากรดีเด่น
  2.2 ส่งเสริมบุคลากร
เป็นนักวิทยากรอบรม
ภายนอกหรือชุมชนการ
ศึกษา


1. ส่งเสริมงานวิจัยในเชิง
ต่อยอดหรือบูรนาการเพื่อ
นำมาใช้ประโยชน์แก่สังคม
2. จัดศูนย์ฝึกอบรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ
ของสังคมหรือประเทศชาติ
- ริเริ่มศูนย์วิจัย
โดยคณะรัฐศาสตร์
(ภายใน 3ปีแรก)
-ริเริ่มศูนย์ฝึกอบรม
โดยคณะรัฐศาสตร์
(ภายใน 2ปีแรก)


2.เผยแพร่ความรู้วิชาการแก่สาธารณะ
1. จำนวนบทความ(3-5),หรือ
หรือบทความวิจัย(3-5)

2. จำนวนเผยแพร่ความรู้โดย
แหล่งวารสารวิชาการ,สื่อสังคม
หรือบล็อกต่าง ๆ


3. จำนวนกิจกรรมเพื่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
6      8    10    10     106      8    10    10     10

2      2      2      2       2
1.ส่งเสริมให้มีการเขียน
บทความในวารสารวิชาการ
ของคณะของผู้เรียนหรือผู้
สอน


2. ส่งเสริมการจัดทำวาร
สารวิชาการของคณะ
หรือวารสารภายนอก


3.ส่งเสริม CSR ทั้งภาย
ในและร่วมมือกับภาย
นอกคณะในลักษณะ
เชิงพันธมิตรยุทธศาสตร์1.. จัดทำบล็อกของคณะ
รัฐศาสตร์เพื่อเผยแพร่หรือ Face Book เพื่อสาธารณะและนักศึกษาทั่วไป
2. จัดทำวารสารวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์โดย
การสนับสนุนของรองอธิ
การบดีฝ่ายวิชาการปีละ 2-
3 เล่ม
3.จัดหาแหล่งสนับสนุน
สปอนเซ่อร์เพื่อสร้าง CSR
แก่ภาครัฐและเอกชน
Self-Manage
Team ทั้งสาขา
รัฐศาสตร์และนิติ
ศาสตร์


2. Self-Manage
Team กองบรรณา
ธิการวารสาร3.Self-Manage
Team ของ CSR
team

             เป้าประสงค์
                   (Goal)


   
        ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย (target)
  (ปีการศึกษา)

57  58   59     60    61
   กลยุทธ์ (Strategy)
 โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานรับผิดชอบ
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการ
เป็นภาษาต่างประเทศ

1. จำนวนหลักสูตรเป็นภาษา
ต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชา
คมอาเซียน

2. ร่วมมือกับภาคีมหาวิทยาลัยอาเซียนในการ
แลกเปลี่ยนวิชาการหรือร่วม
หลักสุตร
1      1      1     1       1
1      1     2      2       3
1. สร้างหลักสูตรภาษา
ต่างประเทศเพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมอา
เซียน
2. โครงการแลกเปลี่ยน
วิชาการร่วมกับประเทศ
อาเซียนในด้านวิชาการ
1. จัดแปลหลักสุตร
เป็นภาษาต่างประเทศ
1.คณะกรรมการร่าง
หลักสูตรภาษต่างประ
เทศ


2.คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ์เพื่อการแลก
เปลี่ยนวิชาการNo comments:

Post a Comment