Wednesday, October 23, 2013

กฎบัตรขององค์การ (corporate charter)

                         กฎบัตรขององค์การความหมายคือ   สิ่งยึดถือเอกสารการเตรียมการ
                 ในรูปแบบธุรกิจเป็นพื้นฐาน                        ซึ่งจัดการบริษัทควบคุมงาน
                 สิ่งปรกติเกิดขึ้นนั้นดังเช่น                          ที่เรียกเป็นชื่อ,รูปแบบขององค์การ       
                 เป็นสถานที่ธุรกิจการทำงาน                      ที่เรียกขานเป้าหมาย,ภารกิจ
                         และเป้าหมายวัตถุประสงค์งาน           มีจัดการใช้สิทธิในการโหวต
                 รวมกฎเกณฑ์,อำนาจบทลงโทษ                เป็นประโยชน์ใช้กลไกการป้องปัด
                 เพื่อต่อต้านสิ่งที่มาเข้าครอบครอง             มุ่งหมายปองเป็นองค์การธรรมรัฐ    
                 มีการแบ่งเป็นขีดขั้นตามพิกัด                     จึงเรียกชัดกฎบัตรขององค์การ       
                                         

No comments:

Post a Comment