Friday, June 14, 2013

คุณลักษณะของนักธุรกิจที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง?


1. มีความสามารถทางธุรกิจ
           เพื่อความสำเร็จของธุรกิจใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็นที่นักธุรกิจจะต้องมีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับตลาด,ผลิตภัณฑ์,การพัฒนาเทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์.สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรม,กฎระเบียบองค์การและธุรกิจ จำเป็นต้องมีความสามารถในการริเริ่ม,ชักนำและการควบคุม และสำคัญยิ่งกว่าความสามารถที่จะเอาชนะความเคารพและความจงรักภักดีของเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งอาจยินยอมให้นักธุรกิจที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจของเขา รูปแบบคุณภาพนี้จะขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นด่านแรกและด่านที่สองเกี่ยวกับการฝึกอบรม
2.  ลักษณะท่าทางดี
          สิ่งนี้คือคุณภาพอันโดดเด่นที่จำเป็นในการเป็นนักธุรกิจ มันช่วยให้เขามากพอที่จะชนะความคิดเห็นของสาธารณะ  ลักษณะที่ปรากฏที่ดีเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณภาพขึ้นอยู่กับการผสมผสานของสมองและหัวใจ  มันเป็นความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อคนอื่นโดยปราศจากความพยายามในการเอาใจใส่  นักธุรกิจที่มีบุคลิกที่ดีได้อย่างง่ายดายสามารถชนะความเชื่อมั่นในความคาดหวังของเขาและโน้มน้าวให้เขาเกี่ยวกับมุมมองของเขา
3. มีจิตวิญญาณที่จะร่วมมือ
        นักธุรกิจควรจะเป็นนักให้ความร่วมมือที่ดี และเพื่อให้เป็นนักธุรกิจที่ดี เขาจะต้องสามารถที่จะประนีประนอม,ปรับตัวและมีความตั้งใจที่จะยอมรับว่าการตัดสินใจของเขาในบางโอกาสที่อาจจะผิด นอกจากนี้เขาจะต้องเติมแต่งอารมณ์ในการใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้มีการแบ่งงานกัน
4. เป็นคนอารมณ์ดี
            นักธุรกิจจะต้องเป็นคนที่มีความสมดุลกันของความสามารถ เขาจะต้องมีความคิดที่ใสสะอาด,มีความมั่นคงและกล้ายืนหยัดในการเกี่ยวข้องกับคนอื่น  เขาจะไม่เคยอารมณ์เสีย และมีอารมณ์สดชื่นในวันนี้
5.มีความจริงใจและความซื่อสัตย์
           นักธุรกิจควรจะจริงใจและซื่อสัตย์ในกิจกรรมทางธุรกิจของเขาเองและมีชื่อเสียงในรูปแบบขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์และความจริงใจนี้ที่จะไปกับมันเป็นคุณสมบัติของนักธุรกิจที่ดีที่สุดของเขา ความซื่อสัตย์ในตัวเขาไม่ได้เป็นเพียงนโยบายที่ดีที่สุด แต่ยังเป็นหลักการปฏิบัติที่ดีเลศอีกด้วย
6. มีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉง
          คุณลักษณะต่อไปโดยไม่มีใครพิจารณาว่าเป็นอาชีพนักธุรกิจ ก็คือความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมของเขาสำหรับชีวิตไม่เคยเริ่มต้นเป็นเวลานานและสำหรับคนที่จะไปตอบสนอง แล้วความรู้ของผลิตภัณฑ์,ความรู้จากสภาพตลาดและความรู้เกี่ยวกับผู้คาดหวังจะเป็นลูกค้า เป็ฯความกระตือรือร้นและคุณมีการผสมผสานอย่างลงตัว
7. มีความเชื่อถือได้
       นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จควรจะมีความสามารถในการสร้างความเชื่อถือ  เขาควรจะใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะทำให้มันคงที่และเชื่อถือได้เพื่อให้ผู้ที่ทำงานภายใต้สิ่งนั้น รู้ว่าสิ่งที่คาดหวังในขณะที่มันยังคงไม่แกว่งไปแกว่งมาตั้งแต่วันนี้  มันทำให้เขามากพอที่จะชนะใจทั้งลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน
8. มีความสุภาพ
            ความสุภาพคือธุรกิจที่มีสิ่งน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร มันไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงกับทุกคนด้วยลักษณะท่าทางสุภาพ  ทุกคนไม่สามารถรู้ถึงวิธีการที่ทำให้เขายอมลดตัวลง ดังนั้นธุรกิจที่มีที่จะชนะหัวใจของทุกคนที่มีมารยาทที่สุภาพของเขา ทุกคนไม่สามารถรู้วิธีการอาจลงก่อนที่จะเป็นหัวหน้านักธุรกิจที่สุภาพและสุภาพ
9. ความตื่นตัว
         นักธุรกิจจะต้องตื่นตัวกับโอกาสที่อยู่แวดล้อมในธุรกิจของเขา   เขาจะต้องติดต่อกับโลก แลไม่เก็บตัว  เขาควรเคลื่อนไหว และเฝ้ามองดูสิงที่กำลังดำเนินไปเพื่อเขาจะได้ประเมินความต้องการใหม่ ๆ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่สำหรบการส่งเสริมความต้องการใหม่ 
10. ความสามารถในการเข้ากับคนอื่นได้
          อีกประการหนึ่งของคุณภาพที่โดดเด่นของนักธุรกิจก็คือความสามารถในการแนะนำตนเองกับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักภายในระยะเวลาอันสั้น   ดังนั้นนักธุรกิจที่มีธรรมชาติในการเข้ากับคนอื่นได้สามารถเอาชนะความเชื่อมื่นของคนจำนวนมากได้อย่างง่ายดายของคนส่วนมาก และเป็นผู้รู้จักแพร่หลายของคนจำนวนมาก
11 ความสามารถทางการเงิน
         การเงินเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจ ไม่มีเงินทุนเพียงพอในการทำธุรกิจก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ดังนั้นนักธุรกิจต้องมีฐานะทางการเงินที่ดี  ยิ่งมีทุนมากเท่าใด ก็ยิ่งมีขนาดของธุรกิจองค์การที่ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ขนาดขององค์การธุรกิจ

        สรุป การเป็นนักธุรกิจที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลิกลักษณะท่าทางดีนั้นยังไม่เพียงพอ แต่จะต้องประเมินสถานการณ์ได้ดีกว่า, และสามารถมองอนาคตไปข้างหน้าได้อย่างยาวไกล และต้องรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงในการทำธุรกิจ และจะต้องคบคนดี ๆไว้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เว้นเสียแต่ตนเองอาจจะไม่มีความสามารถพอในการมีลักษณะท่าทางที่ดีแล้ว ก็สมควรจะลงมือทำธุรกิจด้วยตนเองจะดีกว่า

No comments:

Post a Comment