Tuesday, May 7, 2013

ผู้นำแบบจิตอาสา (Volunteer Leadership


ผู้นำแบบจิตอาสา(Volunteer Leadership)
ความหมายของจิตอาสา (volunteer)
เป็นคำนามหมายถึงบุคคลที่รับข้อเสนอในการมีส่วนช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
 A person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task.
หากเป็นกริยา หมายถึงข้อเสนออิสระที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่าง
Verb Freely offer to do something.
 
ความสำคัญของจิตอาสา
จิตอาสาเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและผู้มีจิตอาสาเอง  เมื่อบางคนอุทิศตัวในการหยิบยื่นเวลา ความแตกต่างก็จะมีมากมายมหาศาล และเป็นการสร้างสรรค์ชุมชมเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในขณะที่ประสบการณ์มีการปรับปรุงบุคคลที่อุทิศเวลา

รางวัลสำหรับผู้มีจิตอาสา
การมีจิตอาสาไม่ใช่ทำงานเพื่อการได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังเป็นบุคคลที่ทำจิตอาสาในรูปแบบต่าง ๆ
สำหรับประโชชน์ของการมีจิตอาสาคือ
ประการแรก เมื่อเรามีจิตอาสาในการใช้เวลาของเราเพื่อเป็นการสร้างเหตุดี รางวัลจะก้าวกระโดดได้ไกลกว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่เราได้จากการทำงาน  หรือได้เกรดดี ๆจากโรงเรียน
บุคคลที่มีจิตอาสาไม่สามารถช่วยเหลือได้ แต่ความรู้สึกในทางบวกมีเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชีวิต  เมื่อเราเห็นคนตกระกำลำบากของคนอื่น เราจะรู้สึกดีใจ และได้รับคำอวยพรให้มีชีวิตที่ดีกว่า

เหตุผลอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าความสำคัญของการมีจิตอาสาคือว่าเราได้ซึมซับในจิตใจที่มีความเมตตากรุณาในตัวผู้อื่น  ของการให้กับคนอื่น แม้แต่คนแปลกหน้า สิ่งดี ๆที่เราได้รับในชีวิต มาจากการมีจิตอาสา
การมีจิตอาสาคือการให้ความหวังแก่ผู้อื่นซึ่งอาจสูญเสียความหวังใด ๆ แล้วเพื่อการมีชัวิต  ซึ่งอาจสูญเสียความเชื่อถือในตัวเขาเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์  เราอาจจะมีแรงดลงใจที่จะฉุดให้ผู้อื่นมีชีวิตและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง และบางที่ยังสร้างแรงดลใจให้ผู้อื่นมีจิตอาสาอีกด้วย

คุณค่าของจิตอาสา (The value of volunteer)
"Not everything that counts can be counted. And not everything that can be counted, counts." - Albert Einstein
การมีจิตอาสามิใช่เกี่ยวข้องกับเงินทอง แต่เป็นเรื่องของการให้,การเสียสละ,การช่วยเหลือบุคคลอื่น, และแผ่ไปถึงชุมชนที่ใหญ่กว่า
การมีจิตอาสาเป็นคุณค่าทางด้านภายในจิตใจ (Intrinsic Value)
และไม่สามารถวัดเป็นเงินทองได้

แรงจูงใจในการสร้างจิตอาสา
1. ความต้องการในความรู้สึก
2. การแบ่งปันทักษะ
3. เพื่อได้ความรู้เกี่ยวกับชุมชน
4. เพื่อแสดงให้เห็นความผูกพันต่อการสร้างเหตุปัจจัย/ความเชื่อ
5. ได้ทักษะภาวะผู้นำ
6. แสดงออกถึงความแจ่มใสชื่นบาน
7. ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
8. เนื่องจากแรงผลักดันของญาติพี่น้องและเพื่อน
9. มีความพึงพอใจกับความสำเร็จ
10. ทำให้มีงานยุ่งอยู่เสมอ
11. เพื่ออุทิศตนเองกับทักษะในวิชาชีพของคุณเอง
12. เพราะว่าไม่มีคนใดทำสิ่งนี้

แรงจูงใจในการสร้างจิตอาสา
13. ทำให้มีผลกระทบ
14. ได้เรียนรุ้สิ่งใหม่ ๆ
15. มีอิสรภาพในการกำหนดตารางเวลา
16. ช่วยเหลือเพื่อนหริอญาติ
17. รู้ทางหนีทีไล่
18. กลายเป็นผู้อยู่วงใน (insider)
19. ละอายต่อสิ่งที่ไม่ดี (guilt)
20. ทำในสิ่งที่ท้าทาย
21. เป็นผู้เฝ้าระวังเหตุการณ์ (watchdog)
22. รู้สึกภาคภูมิใจ
23. สร้างเพื่อนใหม่ ๆ
24. สำรวจอาชีพใหม่ๆ

แรงจูงใจในการสร้างจิตอาสา
25. ช่วยเหลือคนอี่น
26. ในฐานะผู้ดูแลเยียวยา
27. ทำงานในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น
28. สนุกสนาน
29. เพื่อหาเหตุผลทางศาสนา

สถานที่ที่มีการแสดงจิตอาสา
ได้แก่ กีฬา/สันทนาการ Sport/recreation
ชุมชน/สวัสดิการ Community/welfare
สุขภาพ Health
กรณีฉุกเฉิน Emergency
การศึกษา/การฝึกอบรม/การพัฒนาคนหนุ่มสาวEducation/training/youth development
ศาสนา Religious
สิ่งแวดล้อม/สัตวภิบาลEnvironmental/animal welfare
ธุรกิจ/วิชาชีพ/สหภาพ Business/professional/union
กฎหมาย/ความยุติธรรม/การเมืองLaw/justice/political
ศิลปะ/วัฒนธรรมArts/culture
จิตอาสาทำอย่างไร?
ช่วยส่งเสริมพลังอำนาจ เช่นการสอน และการแลกเปลี่ยนทักษะ

Empower people – teach & exchange skills

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เช่นการบริหารและงานเสมียน

Be indispensable - administration & clerical

การบำรุงหล่อเลี้ยง ได้แก่การเตรียมการ และการเสริฟอาหาร

Provide nourishment - prepare &

 serve food

ช่วยเหลือไปทั่วโลก เช่นการขนส่งประชาชนและสินค้า

Help the world go around - trans

port people &goods

การรักษาสิ่งต่าง ๆให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เช่นการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

Keep things running smoothly repair & maintain

การรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่การคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉิน

Save lives and property - emergency relief

การสร้างโลกที่ยั่งยืน ได้แก่การรักษาสิ่งแวดล้อม

Build a sustainable world - environment

การนำองค์การ เช่นการจัดการ/การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

Lead an organisation - management / committee work

ทำงานให้ดีเท่าที่ทำได้ ได้แก่

Make good work possible

การระดมทุนและจำหน่ายสินค้าหาทุน
fundraising and sales

สิ่งที่องค์การคาดหวังจากตัวคุณคืออะไร ?
พวกเขาคาดหวังคุณถึง
          - ความตรงต่อเวลาและการเป็นที่เคารพของผู้อื่น
    (Be punctual and respectful of others)
จงบอกให้พวกเขาต่อเมื่อสิ่งต่างดำเนินไปผิดพลาดหรืองานไม่เดิน
    (Tell them when something goes wrong or isn’t working)
- ยอมรับการฝึกอบรมใด ที่คุณอาจจำเป็นต้องรับการอบรม
    (Undertake any training you might need)
- การดำเนินงานที่คุณเห็นด้วย
   (Carry out the job you have agreed to)
คุณค่าและอำนาจของการมีจิตอาสา

Belief in the value and power of volunteerism.
  
   เชื่อในคุณค่าและอำนาจของผู้มีจิตอาสา
   Recognition of people's potential capabilities, 

vs. their formal credentials.

   ยกย่องชมเชยในความสามารถทางศักยภาพ

ของบุคคลและการสร้างเครดินอย่างเป็น

ทางการ

  Desire to make the program work to its fullest

potential.

    ปรารถนาที่จะงานตามแผนงานเพื่อศักยภาพ

ที่สมบูรณ์อย่างเต็มที่มากที่สุด
  Openness to tapping a variety of volunteers

     เปิดเผยในการเปิดเผยผู้อาสาสมัครที่แตก

ต่างกัน
  Willingness to stand up for the rights of 

volunteers.
      
      ตั้งใจที่จะยืนหยัดเกี่ยวกับสิทธิของผู้มีจิต

อาสา


Enjoyment of working with volunteers.

   มีความสนุกสนานกับการทำงานร่วมกับผู้มีจิต

อาสา
  

จริยธรรมในการมีจิตอาสาที่ต้องกระทำ
Create a social climate through which human needs can be met and human values enhanced
  ส่งเสริมบรรยากาศทางสังคมโดยผ่านความต้องการของมนุษย์ที่สามารถตอบสนองและคุณค่ามนุษย์ที่ดีกว่า
Pursue excellence even when resources are limited; seek to overcome obstacles of excellence
   การส่งเสริมความเป็นเลิศเมื่อทรัพยากรมีจำกัด แสวงหาการเอาชนะอุปสรรคของความเป็นเลิศ
Open and honest interaction avoiding discrimination or prejudice
   การมีปฏิสัมพันธ์อย่างซื่อสัตย์และเปิดเผยโดยหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัิติหรือการมีอคติ
Improve knowledge, skills and ability to make solid judgments
  การปรับปรุงความรู้,ทักษาและความสามารถในการตัดสินใจอย่างแน่วแน่
Decision-making advancing the long-term greater good
  การตัดสินใจที่ทำให้สิ่งที่ดีอย่างยิ่งใหญ่ให้มีัความก้าวหน้าในระยะยาวนาน

จริยธรรมในการมีจิตอาสาที่ไม่สมควรทำ
Give money or cigarettes to volunteers
   ให้เงินทองหรือให้บุหรี่แก่อาสาสมัคร
Badmouth other staff or volunteers
    พูดไม่ดีเกี่ยวกับบุคลากรหรืออาสาสมัคร
Discriminate
    แบ่งพรรคแบ่งพวก
Pre-judge
     ตัดสินใจล่วงหน้า
Drive a volunteer home or offsite
    ขับเคลื่อนอาสาสมัครที่บ้านหรือนอกที่ทำงาน
Share confidential information
     แบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับ
Use inappropriate language or behavior
     ใช้ภาษาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
Start a wildfire
     เริ่มต้นที่ใช้ความป่าเืถื่อน หรือรุนแรง

        สรุป การมีจิตอาสาคือการพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นพื้นฐาน และทำให้ผู้มีจิตอาสามีความสุขกับการทำหน้าที่ และทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม   สังคมไทยควรมีการรณรงค์จิตอาสาให้มาก โดยเฉพาะหลักสูตรทุกวิชาควรมีการบรรจุความคิดเกี่ยวกับจิตอาสาให้กับสังคม  และต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยความเต็มใจ และเห็นถึงความสำคัญอยางแท้จริง  เป็นการส่งเสริมคนดีให้ทำประโยชน์แก่สังคม ลดความเห็นแก่ตัว หรือการมองตัวเอง จนลืมมองคนอื่น   

No comments:

Post a Comment