Wednesday, May 1, 2013

แบบทดสอบ ความเหมาะสมลงตัวของทีม (Team Fitness)

ห้ค่าคะแนนข้อความต่อไปนี้ เพื่อนำไปใช้วัดผลกับทีมที่ใช้การวัดโดยค่าคะแนน
          ข้อความที่ เฉพาะเจาะจง ในการนำไปใช้กับทีม                 ให้ 4 คะแนน
          ข้อความที่ประยุกต์ใช้กับทีมของพวกเรามากที่สุด              ให้ 3 คะแนน
          ข้อความนี้เป็นความจริงสำหรับทีมเราเป็นบางโอกาส        ให้ 2 คะแนน
          ข้อความนี้ไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับทีมของเราเลย                   ให้ 1 คะแ
ให้คะแนนที่คุณเชื่อว่ามีความเหมาะสมแต่ละข้อความจากข้อความต่อไปนี้ในเอกสารที่ให้คะแนน 
         __1. สมาชิกแต่ละทีมมีสิทธิมีเสียงเท่ากัน
         __2. สมาชิกกำหนดให้การประชุมทีมเป็นลำดับสำคัญอย่างหนึ่ง
         __3. สมาชิกทีมรู้ว่าพวกเขาขึ้นอยู่กับคนอื่น ๆ
         __4. พันธกิจของเรา,เป้าหมาย และวัตถุประสงค์มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ
         __5. สมาชิกทีมทั้งหลายมีการเติมเต็มในความผูกพันของพวกเขา
         __6. สมาชิกทีมเล็งเห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง
         __7. การประชุมของพวกเราช่วยกำหนดให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
         __8. มีความรู้สึกของการเปิดเผยและเชื่อถือไว้วางใจภายในทีม
         __9. เรามีความเข้มแข็ง เห็นด้วยกับความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการที่จะบรรลุถึงความสำเร็จ
         __10. สมาชิกแต่ละทีมสาธิตถึงการแสดงออกในความรับผิดชอบในการแบ่งปันเพื่อความ
                 สำเร็จของทีม
         __11.การบรรจุความคิดเห็นของสมาชิกทีมจะนำไปใช้ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้
         __12.พวกเรามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุมทีม
         __13.สมาชิกทีมไม่ได้อนุญาตให้มีวาระส่วนบุคคลหรือซ่อนเร้นในการทำงานเป็นทีมที่ดี
         __14.บทบาทของเราถูกกำหนดอย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสมาชิกทีมทั้งหมด
         __15.สมาชิกมีการแจ้งข่าวสารกับคนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
         __16.พวกเรามีส่วนร่วมกับบุคคลที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
         __17.ในการประชุมทีม เราอยู่ในรอ่งรอยและทำงานตรงเวลา
         __18.สมาชิกทีมรู้สึกว่ามีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
         __19.หากเราให้แต่ละคนถามถึงรายการลำดับความสำคัญของทีม รายการดังกล่าวมักจะคล้ายกัน
         __20.สมาชิกทีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลักดันความคิด และสิ่งที่เกี่ยวข้องก้าวไปข้างหน้า
         __21.สมาชิกทีมมักมีการแจ้งข่าวสารเป็นอย่างดี
         __22.พวกเรามีทักษะในการบรรลุถึงการยินยอมพร้อมใจกัน
         __23.สมาชิกทีมมีความเคารพซึ่งกันและกัน
         __24.เมื่อมีการตัดสินใจ พวกเราเห็นด้วยกับการจัดลำดับความสำคัญ
         __25.สมาชิกแต่ละทีมช่วยกันออกแรงแสดงความคิดเห็น

ตารางคะแนนความเหมาะสม
           _________________________________________________________________________
                         1                           2                           3                          4                            5
          __________________________________________________________________________
             ข้อความ  คะแนน        ข้อความ  คะแนน        ข้อความ  คะแนน       ข้อความ  คะแนน       ข้อความ  คะแนน 

                 1       __                  2       __                 3       __               4        __              5        __
                 6       __                  7       __                 8       __               9        __            10        __
                11      __                 12      __               13       __              14       __            15        __
                16      __                 17      __               18       __              19       __            20        __
                21      __                 22      __               23       __              24       __            25        __

       รวม            __                           __                          __                         __                        __
          __________________________________________________________________________  

               

No comments:

Post a Comment