Wednesday, May 8, 2013

ทฤษฎีภาวะผู้นำที่เป็นหลัก 8 ทฤษฎี


             ความสนใจในการเป็นผู้นำเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ยี่สิบ ทฤษฎีภาวะผู้นำในยุคต้น ๆมุ่งเน้นในสิ่งที่มีคุณภาพที่แตกต่างระหว่างผู้นำและผู้ติดตามในขณะที่ทฤษฎีที่ตามมามองที่ตัวแปรอื่น ๆ เช่นปัจจัยสถานการณ์และระดับทักษะ ในขณะที่หลายทฤษฎีความเป็นผู้นำที่แตกต่างกันได้ต่อยอดออกมาส่วนใหญ่สามารถจัดเป็นหนึ่งในแปดประเภทหลัก
        1 ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ (the great)
        ทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่มีทัศนะว่าความสามารถในการเป็นผู้นำเป็นไปโดยธรรมชาติ - ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่     เป็นสิ่งที่ติดตัวตั้งแต่เกิด ไม่สามารถจำสร้างขึ้นมาได้ ทฤษฎีเหล่านี้มักจะวาดภาพผู้นำที่ยิ่งใหญ่เป็นวีรบุรุษเทพนิยายและชะตาจะเพิ่มขึ้นเป็นผู้นำเมื่อมีความจำเป็น คำว่า "มหาบุรุษ" ถูกใช้เพราะในเวลานั้นเป็นผู้นำที่คิดว่าของส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความเป็นผู้นำทางทหาร เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีคนที่ดีของความเป็นผู้นำ

 • 2 ทฤษฎีลักษณะบุคคลิก (trait leadership)

  ที่คล้ายกันในวิธีการบางอย่างกับทฤษฎีผู้ยิ่งใหญ่ ทฤษฎีลักษณะบุคคลิกคาดคะเนว่าคนที่สืบทอดคุณสมบัติและลักษณะบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเหมาะกับการเป็นผู้นำ ทฤษฎีมักจะระบุลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะหรือลักษณะพฤติกรรมที่ใช้ร่วมกันโดยผู้นำ ถ้ามีลักษณะเฉพาะมีคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้นำแล้วเราจะอธิบายคนที่มีคุณสมบัติเหล่านั้น แต่ไม่เป็นผู้นำได้อย่างไร คำถามนี้เป็นหนึ่งในความยากลำบากในการใช้ทฤษฎีที่จะอธิบายถึงลักษณะความเป็นผู้นำ

  3 ทฤษฎีตามสถานการณ์ (contingency leadership)
  ทฤษฎีตามสถานการณ์ของการมุ่งเน้นความเป็นผู้นำกับตัวแปรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่อาจกำหนดลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้นำที่เหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ ตามทฤษฎีนี้แบบไม่มีความเป็นผู้นำที่ดีที่สุดคือในทุกสถานการณ์ ความสำเร็จขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวแปรตามสถานการณ์ทุกตัวแปร โดยผู้นำขึ้นอยู่กับลีลาผู้นำ,ผู้ตามและสถานการณ์ 

  4 ทฤษฎีสถานการณ์ (situational leadership)
  ทฤษฎีสถานการณ์เสนอว่าผู้นำมุ่งแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับตัวแปรสถานการณ์ ลีลาผุ้นำที่แตกต่างอาจจะมีความเหมาะสมมากขึ้นสำหรับบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่เป็นผู้นำของสมาชิกส่วนใหญ่ความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม, สไตล์เผด็จการอาจจะเหมาะสมมากที่สุด ในกรณีอื่น ๆ ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะแบบประชาธิปไตยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  5 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม (ฺbehavioral leadership)ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของการเป็นผู้นำมีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่มิใช่เป็นมาโดยกำเนิด แต่สามารถปลูกฝังในพฤติกรรมความเป็นผู้นำได้ ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการกระทำของผู้นำไม่ได้อยู่ในคุณภาพจิตหรือสภาพจิตใจภายใน ตามทฤษฎีนี้ผู้คนสามารถเรียนรู้ที่จะกลายเป็นผู้นำที่ผ่านการเรียนการสอนและการสังเกต

  6 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (participative leadership)
  ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการบริหารที่เหมาะเป็นหนึ่งที่จะเข้าของผู้อื่นเข้าบัญชี ผู้นำเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและเงินบริจาคจากสมาชิกในกลุ่มและช่วยให้สมาชิกในกลุ่มที่รู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตัดสินใจ ในทฤษฎีการมีส่วนร่วม แต่ผู้นำยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้มีการป้อนข้อมูลของผู้อื่น

  7 ทฤษฎีการจัดการ (management leadership)
  ทฤษฎีการจัดการที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีผู้นำแบบแลกเปลี่ยน มุ่งเน้นไปที่บทบาทของการกำกับดูแลการจัดองค์การและการปฏิบัติงานของกลุ่ม   ทฤษฎีการจัดการมีพื้นฐานจากผู้นำทฤษฎีของระบบรางวัลและการลงโทษ ทฤษฎีการบริหารจัดการที่มักจะใช้ในธุรกิจเมื่อพนักงานจะประสบความสำเร็จพวกเขาจะได้รับรางวัลนั้นเมื่อพวกเขาล้มเหลวพวกเขาจะตำหนิหรือลงโทษ 

  8 ทฤษฎีความสัมพันธ์ (Relationship leadership)

  ทฤษฎีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นทฤษฎีการปรับเปลี่ยน (transromatinal leadership) เน้นการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นระหว่างผู้นำและผู้ติดตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจผู้คนด้วยการช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเห็นความสำคัญและสูงกว่าที่ดีของงาน ผู้นำเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในกลุ่มได้ แต่ยังต้องการแต่ละคนเพื่อตอบสนองศักยภาพของเขา ผู้นำที่มีสไตล์นี้มักจะมีมาตรฐานด้านจริยธรรมและคุณธรรมสูง

           สรุปภาวะผู้นำได้มีการพัฒนาทฤษฎีไปอย่างมากจากเดิม ทำให้ภาวะผู้นำต้องมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากกว่าเดิมอันเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อม หรือบริบทโลกทำให้ผู้นำต้องมีตัวแปรผสมผสานอย่างมาก เช่นทฤษฎีผู้นำแบบจิตอาสา(volunteer leadership) ,ภาวะนำแบบจริยธรรม(Ethical leadership),ภาวะผู้นำแบบรับใช้ (Servant leadership), จนกระทั่วทฤษฎีภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัฒน์ เป็นต้น
    
  เรียบเรียงจาก Leadership Theories - 8 Major Leadership Theories
  By , About.com Guide

No comments:

Post a Comment