Monday, April 1, 2013

ตัวอย่างสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (Team Building Competency)ของวิชาชีพพยาบาล


 KSA คือ ความรู้,ทักษะ,และคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น หรือในภารกิจที่สร้างสรรค์นั้น ๆ เพื่อให้เป็นสมรรถนะแก่นแกนขององค์การ ซึ่งต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเน้นความสามารถในการแข่งขัน,ความยั่งยืน,ความเจริญเติบโตและพัฒนา ฯลฯ
ตัวอย่างสมรรถนะในการทำงานเป็นทีม (Team Building Competency)
ทำงานร่วมกันร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
ความร่วมมือ ความสัมพันธ์• / การเป็นหุ้นส่วน
เปิดและเต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลที่เหมาะสมกับลูกค้า / ครอบครัวลูกค้าและคนอื่น ๆ
ช่วยในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอทีมที่มีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็นบวก
รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลในขณะที่มีการทำความเข้าใจผลกระทบต่อลูกค้า / ครอบครัวลูกค้าและคนอื่น ๆ
เข้าใจถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าหมายของทีมและการริเริ่มสร้างสรรค์ / เริ่มต้นการแก้ปัญหา
แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณความร่วมมือและก่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวกและสนับสนุน
สนับสนุนการตัดสินใจของทีมงานและเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น
จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของคนไข้ภายในสมาชิกของตัวเองหรือทีมงาน
ใช้ความคิดริเริ่มและเสนอให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน / สมาชิกในทีมเพื่อน
สมมติบทบาทความเป็นผู้นำในกลุ่มและช่วยอำนวยความสะดวกการตั้งค่าเป้าหมายของทีม
สร้างความสามัคคีอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารเมื่อมีการให้ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเริ่มต้นทำงานเป็นทีม
เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้อื่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบและการจัดส่งของการบริการหรือการดูแล
ทำงานได้ดีกับทุกคนทั้งภายในและภายนอกทีม
อื่น ๆ พี่เลี้ยงและทำหน้าที่เป็นแบบอย่างภายในทีม
รับผิดชอบผลงานของทีม
 เคารพความหลากหลาย
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ต่อเนื่องมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงทีมให้มีประสิทธิผล
สร้างการทำงานร่วมกันภายในทีมแผนกและพันธมิตรทั่วทั้งองค์การ
แรงจูงใจอื่น ๆ และนำสมาชิกในทีมร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลความร่วมมือ
ให้คนอื่นทำในสิ่งที่สนใจที่ดีที่สุดของลูกค้า / ครอบครัวลูกค้าและทีมงานภายในองค์กร
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้โดยทีมงานที่ประสบความสำเร็จร่วมกันทำความเข้าใจกับความสนใจที่แพร่หลายมากขึ้นออกไป
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความร่วมมือวิธีการภายในหน่วยและเกิน
วัดผลและติดตามผลในขณะปฏิบัติงานของทีมงานและอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
    สรุป การทำงานเป็นทีมจำเป็นต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม เพื่อกำหนดเป็นสมรรถนะ (competency) ซึ่งในแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมภายใต้วัฒนธรรมองค์การของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน และเป็นสมรรถนะที่ก่อให้เกิดผลงานทีดีในภาพรวมขององค์การ, เป็นสมรรถนะที่ผู้นำไปใช้เข้าใจแจ่มแจ้ง,เป็นสมรรถนะที่เหมาะสมและสมดุลย์กับภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ และกลยุทธ์องค์การ

No comments:

Post a Comment