Saturday, April 20, 2013

เทคนิคในการปรับปรุงและระดมความคิด

จุดประสงค์
     1. เพื่อเพิ่มพูนความคิดจำนวนมาก
     2. สร้างความมั่นใจว่าจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
     3. บรรลุถึงความแน่นแฟ้นของกลุ่มและผลที่ได้รับ
ขั้นตอน
     1. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
     2. การเผยแพร่ความคิดอย่างเงียบ
     3. ล้อมวงเพื่อทบทวนความคิด
     4. ระบุความชัดเจนของกลุ่ม และอภิปรายแต่ละความคิดที่ได้บันทึกไว้
     5. เห็นด้วยกับการลำดับความสำคัญของความคิด
     6. เติมเต็มความคิด
     7. ผูกพันกับการลงมือทำ
 กระบวนการพัฒนาทีมงาน
     1. ประเมินความเหมาะสมของทีม
     2. จำแนกอุปสรรคต่อทีมงานที่หวังผลเป็นเลิศ
     3. ลงมือทำงานโดยผ่านปัญหา
     4. การจำแนกกลยุทธ์ในการปรับปรุง
     5. การสร้างความผูกพันในการลงมือทำ
     6. การทบทวน

แบบทดสอบความพร้อมของทีม (teamwork fitness test)
     1. ทดสอบโดยแบบทดสอบผลของความเหมาะสมของทีมงาน
     2. จำแนกและประกาศความเข้มแข็ง
     3. จำแนกโอกาสในการเติบโต
     4. การลงมือปฏิบัติเพื่อโอกาสในการเติบโต
        ทีมเริ่มต้นในกระบวนการพัฒนาโดยใช้แบบทดสอบความพร้อมในทุกสองถึงสามเดือนเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของทีมงานในขณะลงมือทำ ในฐานะที่ทีมงานที่จะเป็นทีมระดับทีมีผลงานเป็นเลิศ พวกเขาจะดำเนินการใช้แบบทดสอบความเหมาะสมเพื่อช่วยสนับสนุนระดับผลงานและดำเนินไปได้อย่างราบรื่นดี บางคนอาจใช้แบบทดสอบทุกหกเดือน บ้างใช้เวลาหนึ่งหากเส้นทางชีวิตยังอยู่ห่างไกล
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของแบบทดสอบความเหมาะสมคือว่าคือการเปลี่ยนการเป็นเจ้าของเพื่อพัฒนาจากลุ่มเป็นทีมงาน เมื่อผู้อำนวยความสะดวกได้แบ่งปันข้อมูล จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเน้นว่ามีความคิดเห็นของทีมงานของตัวเอง จุดแข็งและโอกาส สิ่งนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถมองทีมงานของคุณเป็นอย่างไร?
         เมื่อทำการทดสอบการตอบ และการอภิปรายโอกาสในการเติบโตอีกครั้งหนึ่ง ความรับผิดชอบในสมาชิกของทีมก็จะประจักษ์ชัด จงถามว่า"คุณเชื่อว่าคุณสามารถทำให้องค์ประกอบนี้ได้เข้มแข็งคืออะไร? ซึ่งจะนำไปสู่การเห็นพ้องของทีมและความผูกพันในการลงมือทำซึ่้งจะต้องติดตามผลเพื่อเสริมแรงเป็นปรกติ ในแต่ละทีมที่มีการฝีกซ้อมที่ผู้กำกับทีมงานอาจจะคัดเลือกเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์ประกอบเฉพาะอย่างซึ่งนำกลุ่้มไปสู่ข้อตกลงเป็นทีมหรือความผูกพันในการลงมือปฏิบัติ ก็จะทำให้ทีมงานยิงมีประสิทธิผลดีขึ้น


No comments:

Post a Comment