Tuesday, April 16, 2013

ทักษะในการทำงานเป็นทีม

ทักษะที่จำเป็น 7 ประการสำหรับการทำงานเป็นทีม

1. การฟัง   นักศึกษาในทีมงานจะต้องฟังความคิดซึ่งกันและกัน คุณจะสังเกตุนักศึกษาถึงการช่วยกันสนับสนุนความคิดของคนอื่นแต่ละคน
2. การตั้งคำถาม  นักศึกษาในทีมตั้งคำถามซึ่งกันและกัน คุณจะสังเกตว่านักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ มีการอภิปรายและตั้งคำถามแก่สมาชิกทั้งหมดของทีม
3. การเกลี้ยกล่อม นักศึกษาในทีมงานใช้การเกลี้ยกล่อม คุณจะสังเกตว่านักศึกษามีการแลกเปลี่ยน,การตอบรับความคิดเห็นและการมีความคิดใหม่
4. การให้ความเคารพ  นักศุึกษาในทีมงานจะเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น คุณจะสังเกตว่านักศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนความคิดและการแสดงออกของผู้อื่น
5. การช่วยเหลือ นักศึกษาในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คุณจะสังเกตว่านักศึกษาจะมีขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. การแบ่งปัน  นักศึกษาในทีมจะแบ่งปัน คุณจะสังเกตุนักศึกษามีการแสดงความคิดและรายงานผลการศึกษาซึ่งกันและกัน
7. การมีส่วนร่วม นักศึกษาที่ทำงานเป็นทีมจะมีส่วนร่วม คุณจะสังเกตุว่านักศึกษาแต่ละคนจะอุทิศตัวต่องานโครงการที่เขาทำ
              จากประสบการณ์ที่ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาพบว่าการกำหนดแนวทางของครูหรืออาจารย์ในการทำงานเป็นทีม ต้องมีการทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนว่าจะมีการทำงานกันอย่างไร การออกแบบความคิดในการสร้างภูมิปัญญานั้นควรทำกันอย่างไร, การต่อยอดภูมิปัญญาจะต้องใช้ความคิดอะไรในการต่อยอด, จะต้องมีแนวคิดในการออกแบบรองรับ และในการอภิปรายจะต้องแสดงความคิดเห็นหรือการวิพากย์ภูมิปัญญาว่ามีความเป็นไปได้เพียงใด, แผนธุรกิจที่วางไว้มีความเป็นไปได้แค่ใหน,ทำเลในการดำเนินงานเป็นอย่างไร จุดแข็ง,จุดอ่อน ปัญหาคุกคาม และโอกาสเป็นอย่างไรบ้าง
     

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment