Monday, December 17, 2012

รายนามเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน


รายชื่อสมาชิกเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competency Competitiveness Center)
  รายชื่อสมาชิกเครือข่าย
รหัสสมาชิก
บทบาท/หน้าที่
ภารกิจ/เป้าหมาย/ความรับผิดชอบ/ประสบการณ์
1. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
VIP
ประธานที่ปรึกษาศูนย์กิตติมศักดิ์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์
2. รองศาสตราจารย์ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์
VIP
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ฯ
ที่ปรึกษาสายงานการศึกษา
และหลักสูตรอุดมศึกษา
3.ผศ.ดร.ทวิพันธ์  พัวสรรเสริญ
25510110001
ผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์และกรรมการกำกับศูนย์
ดำเนินการรวบรวมเครือข่ายจัดทำรายชื่อสมาชิกเครือข่ายและบริหารการตลาดโดยผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมด
4. ผศ.วัลลภ นิมมานนท์
25510110002
ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์และกรรมการกำกับศูนย์
ประสานโครงการสายงานวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
5. นายศักดิ์ชาย ตัน
25510110003
ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์และกรรมการกำกับศูนย์
ประสานงานโครงการสายงานภาคตะวันออก
6. นางวารี ศรีภิรมย์
25510110004
ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์และกรรมการกำกับศูนย์
ประสานงานโครงการสายงานกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7. อ.ชัยวัฒน์ แสงแก่นเพ็ชร
25510110005
ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์และกรรมการกำกับศูนย์
ประสานงานโครงการสายงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8. ผศ.ดร.วิสูตร หวังวรวุฒิ
25518110008
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถและศักยภาพเพื่อการแข่งขันงานวิจัยและวิทยากร
งานวิจัยภาคธุรกิจและภาครัฐ และโครงการชุมชนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ
9. ดร.มาริษ คุณากร
25518110009
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
งานหลักสูตรพิเศษ,งานวิจัยภาคธุรกิจและภาครัฐ และโครงการชุมชนท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ
10.รศ.ดร.วิเชียร วิทยอุดม
25518110010
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงานการผลิตตำรา,คู่มืออบรม
บริหารงานโครงการตำรา,สื่องานวิจัย และอื่น ๆ
11. ดร.นพรัฐพล ศรีบุนนาค
25510110011
ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
ประธานบริหารและประสานงานโครงการภาคตะวันออก
12. คุณสมเกียรติ สงวนสิน
25510110012
วิทยากรประจำศูนย์
อบรมเกี่ยวกับด้านแรงงานและความปลอดภัย
13. อ.ปกครอง มณีโรจน์
25510110013
ผู้ประสานงานโครงการขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และวิทยากรประจำศูนย์
ประสานงานโครงการสายงานมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
14. อ.เมธา
25510110014
ผู้ประสานงานโครงการขีดความ        
สามารถในการแข่งขัน ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประสานงานโครงการสายงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15. นายทิชานนท์ บัณฑิตสกุล
25510110015
ผู้ประสานงานด้านโทรคมนาคม
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์ภาษา C
16.อ.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
25510110016
ผู้ประสานงานโครงการขีดความ
สามารถในการแข่งขัน สายงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
วิทยากร,ผู้ประสานหลักสูตร,งานด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ
17. ดร.วัชรพงษ์ พนิตธำรง
25510110017


(081-8745292)
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยากร,ผู้ประสานหลักสูตร,งานด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ
18. นายสินชัย แจ่มพวง
25510110018


(081-9023543)
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
วิทยากร,ผู้ประสานหลักสูตร,งานด้านอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ
19. นายครรชิต อรรถปักษ์
25510110019
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพรังสิต
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์ต่อพ่วง,การใช้โปรแกรมคอมฯทุกประเภท,การใช้งานอินเตอร์เน็ตระดับสูง
20. จ.ส.ต.กัณฏินันฐ สายอนัณทัศนา
25510110020
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงาน MBA รุ่น 1 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ประสบการณ์ด้านโครงการยาเสพย์ติด, โครงการแดร์ และตลาดหลักทรัพย์,การลงทุนในตลาดหุ้น,การแข่งขันของกิจการบ.มหาชน,กฎหมาย ฯลฯ
21. อ.สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์
25510110021
ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันในนามมูลนิธิพัฒนามนุษย์
ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
22นายนิวัฒน์ เถาว์โท 25510260022 ผู้ประสานงานโครงการขีดความสามารถในการแข่งขันสายงาน
ช่างอีเล็คโทรนิคส์,วิทยุการบิน
มีความสามารถในการบรรยายเกี่ยวกับ Electricalrfcal Communication, ความรู้เกี่ยวกับ AVIONIC upgrade C 130 ใช้เครื่องบินนำร่อง,หอการ
บิน,ติดตั้งระบบเชื่อมกับ
แทบเลท, ติดตั้ง GPS รถทุกชนิด

No comments:

Post a Comment