Friday, October 5, 2012

ผลการวิจัยความเชื่อในทุนมนุษย์ในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง โดยFakhraddinmaroofi and Nazanin M. Jalali

อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION AND CONCLUSION)
     ผู้วิจัยได้ระบุว่าความแตกต่างอย่างสำคัญที่เราเชื่อถือได้ในธุรกิจขนาดย่อมที่แตกต่างกันในแง่ขนาด  ซึ่งเป็นทัศนคติที่มีคำอธิบายอย่างสมเหตุสมผล  ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมเผชิญหน้ากับแรงผลักดันที่มีอุปสงค์ในด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามากขึ้นในการปรับตัวในวิธีการดำเนินงานอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างนั้นก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่มีการปรับปรุงพัฒนาเชื่อว่ามีความแตกต่างกันในแง่ขนาดของธุรกิจขนาดย่อม  ในธุรกิจขนาดย่อมที่เล็กมากเท่าใด  กำลังแรงงานของธุรกิจขนาดย่อมจะตกอยู่ภายในช่วงของการควบคุมโดยผู้นำทันที และผู้นำเชื่อว่าจะมีสิ่งเกี่ยวข้องเป็นส่วนบุคคลกับวิธีการดำเนินงานโดยตลอดทั่วทั้งหน่วยงาน   แต่เงื่อนไขแต่อย่างเชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อแนวคิดที่ยอมรับการพึ่งพิงทุนมนุษย์ในองค์การบริษัท   ภายต้เงื่อนไขของภาคธุรกิจขนาดเล็ก    แผนงานทุนมนุษย์ควรจะมีกรอบความคิดอย่างสมเหตุสมผลเฉกเช่นการปรับปรุงองค์การขึ้นใหม่    แผนงานนี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้เป็นแบบแนวดั้งเดิมโดยธุรกิจขนาดย่อมและผู้จำหน่ายหลายคนไม่ได้เริ่มต้นที่จะริเริ่มแผนแต่ละแผนอย่างเพียงพอตลอดจนการใช้ตัวแบบจำลองแบบ PEO
(Klaas et al., 2005b)  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการเติบโตอย่างเพียงพอ คำถามที่เกิดขึ้นยังคงเกี่ยวกับเหตุผลที่มีความผันแปรยังเกิดขึ้นในท่ามกลางธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ในด้านแรงปรารถนาในการใช้แผนทุนมนุษย์   ผู้นำมักเชื่อว่าอยากเห็นแผนทุนมนุษย์ที่สามารถให้คำตอบเป็นส่วนบุคคลเพื่อผลักดันการตอบสนองลูกค้าหรือความต้องการการเปลี่ยนแปลงในกรรมวิธีดำเนินงาน   ยิ่งกว่านั้น เพราะว่ากำลังแรงงานของบริษัทส่วนมากตกไปอยู่ภายในช่วงของการควบคุมในตัวผู้นำเอง   ผู้นำที่มีการพิจารณาความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมบุคลากรมากโดยผ่านการอำนวยการอย่างต่อเนื่องและทบทวนข้อมุลย้อนกลับ  ดังเช่นในขณะที่ปฏิกิริยาที่มีการปรับปรุงไปสู่ปัจจัยที่มีการแนะนำโดยทัศนคติที่อธิบายอย่างสมเหตุสมผลอาจจะได้รับการเชื่อถือทั้งในระดับธุรกิจขนาดย่อมและระดับกลาง
ธรรมชาติของปฏิกริยาอาจจะแตกต่างด้วยขนาดบริษัท   ผู้นำภายในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางอาจจะเอาใจใส่เกี่ยวกับการพึ่งพิงทุนมนุษย์และอาจจะตั้งใจที่จะติดตามการปรับปรุงองค์การทุนมนุษย์ในคำตอบที่ผลักดันโดยสิ่งแวดล้อมหรือกลยุทธ์    ในทำนองตรงกันข้ามในกิจการขนาดเล็กอาจจะพิจารณาว่ามีการควบคุมที่อยู่เหนือกรรมวิธีดำเนินงานภายในองค์การ    ดังนั้นพวกเขาจึงมักพยายามให้คำตอบอัตราแรงผลักดันที่ตีค่าจากสิ่งแวดล้อมหรือกลยุทธ์และกิจกรรมส่วนบุคคลและการควบคุมโดยตรงที่อยู่เหนือวิธีการดำเนินงาน   ข้อค้นพบได้บรรลุเป้าหมายจึงเป็นแรงสนับสนุนในการวิจัยครั้งนี้   สมมติฐานที่ปัจจัยถูกนำเสนอโดยการแสดงถึงคำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้รับผลกระทบจากการใช้ทุนมนุษย์ ด้วยความสัมพันธ์ที่สูงกว่าธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่ใหญ่กว่า    ผู้วิจัยยังค้นพบว่านัยสำคัญเกี่ยวกับความเติบโตมีความสัมพันธ์กับการใช้แผนทุนมนุษย์ที่สูงกว่า  เนื่องจากความยุ่งยากของการเกี่ยวข้องกับผลกระทบเกี่ยวกับการขยายตัว, การเติบโตจึงเชื่อว่าจะสร้างความยุ่งยากในการจัดการกำลังแรงงานโดยผ่านการจำแนกงานเฉพาะหน้าที่อย่างระมัดระวัง และการสังเกตุอย่างระแวดระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในขณะที่ความเติบโตเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญ   ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางเชื่อว่าเป็นการเผชิญหน้ากับแรงกดดันเพื่อแสวงหาวิธีในการจัดการบุคลากรที่แน่นอนด้วยความเป็นอิสระของบุคลากรเพิ่มขึ้นและส่งเสริมทั้งความยื่ดหยุ่นและความรับผิดชอบต่อเป้าหมายองค์การ แรงผลักดันนี้นำไปสู่แรงปรารถนาเพิ่มขึ้นในการติดตามแผนทุนมนุษย์  อย่างน้อยที่สุดในท่ามกลางธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง   นักวิจัยได้ระบุว่าทั้งนัยสำคัญเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์และความไม่แน่นอนของสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมความต้องการเพื่อบุคลากรที่สูงกว่านี้ที่สามารถดำเนินการด้วยอย่างรูปธรรม   ที่สามารถให้คำตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และบุคคลที่ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ   ในบริษัทที่มีความไม่แน่นอนเพียงเล็กน้อยและมีนัยสำคัญเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างหลายในผลิตภัณฑฺ์   ความเชื่อถือไว้วางใจเกี่ยวกับตัวอย่างที่ได้ทำการสังเกตุที่มีความสัมพันธ์กันและการควบคุมกลไกที่อาจจะก่อให้เกิดผลดี และในสถานที่ที่กลไกมีผลดี    เชื่อว่ามีความต้องการที่น้อยสำหรับความเชื่อถือไว้วางใจเกี่ยวกับแผนทุนมนุษย์    พวกเราพบว่าการใช้แผนทุนมนุษย์มีค่อนข้างสูงในท่ามกลางธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการให้ระดับนัยสำคัญที่สูงกว่าเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง และสิ่งที่เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนมากขึ้น ด้วยสิ่งที่มีความเข้มแข็งมากกว่าในธุรกิจขนาดและขนาดย่อมที่ใหญ่กว่า   ด้วยผลวิจัยนี้จึงแสดงให้เห็นว่าผลกระทบจากปฏิสัมพันธ์อย่างนัยสำคัญมีความแน่นอนกับความคิดในผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เล็กกว่าได้รับการส่งเสริมความคิดจากนักวิชาการที่ชือ Asian .Bus.Manage4(4): 333-344, 2012.341 โดยกลยุทธ์หรือสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมากกว่าผู้นำภายในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีขนาดใหญ่กว่า   ภายในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่ใหญ่กว่าจะเป็นไปตามทุนมนุษยืที่มีความชัดเจน  อย่างไรก็ตามภายในธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่เล็กกว่าผุ้นำอาจจะพิจารณาด้วยตัวของเขาเองว่ามีสมรรถภาพเป็นส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน   ซึ่งยึดแน่นกับทฤษฎีองค์การ  เราได้เสนอแนะว่าการเปิดเผยเมื่อในอดีตที่่ผ่านมาต่อกิจกรรรมทรัพยากรมนุษย์จะมีผลกระทบต่อความเชื่อเกี่ยวกับแผนทุนมนุษย์  ปัจจัยที่เสนอโดยทฤษฎีองค์การเชื่อว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าพวกเขามีความชอบธรรมที่สามารถพิจารณาได้เกี่ยวกับแผนทุนมนุษย์จากผู้ขายดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่น้อยม  ยิ่งมีความชอบธรรมและความแน่นอนในตัวแบบการดำเนินการแบบมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้น    จากข้อค้นพบของนักวิจัยได้สนับสนุนสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะในการแสดงเปิดเผยต่อการบริการทรัพยากรมนุษย์ในอดีตที่ผ่านมา จะสามารถยอมรับได้ในผลกระทบกับตัวแปรที่ได้นำเสนอโดยทัศนคติที่ได้อธิบายอย่างสมเหตุสมผล
ดังนั้น การสนับสนุนได้รับการค้นพบสำหรับข้อเสนอแนะนี้    การสนับสนุนเสนอแนะว่าผลกระทบของพลังภายในหรือพลังภายนอกต่อบริษัทในการติดตามการปฏิรูปองค์การขึ้นอยู่กับในส่วนที่เกี่ยวกับว่าการปฏิรูปองค์การเป็นหน้าที่โดยพฤติกรรมของบริษัทอื่น   ในขณะที่มีความสับสนในปัจจัยสาเหตุถึงวิธีการปฏิรูปองค์การที่มีผลกระทบต่อผลที่ได้รับ  มีสิ่งที่ไม่แน่นอนตามอรรถประโยชน์ของความเชื่อของการปฏิรูปองค์การ  ในทำนองตรงกันข้ามกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ (Wejnert, 2002)  ดังนั้นปัจจัยที่ได้เสนอแนะมานี้จากทัศนคติในคำอธิบายอย่างสมเหตุสมผลเชื่อว่ามีผลกระทบต่อความเชื่อในการปฏิรูปองค์การ ในขณะที่บริษัทที่มีต่อผู้ตัดสินใจได้ใช้การปฏิรูปองค์การ    ข้อค้นพบของการวิจัยได้เพิ่มคำถามสำคัญในการยอมรับการใช้แผนทุนมนุษย์ภายในภาคธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีความเชื่อมั่นกับทัศนคติต่อคำอธิบายที่มีเหตุผล    มันได้ปรากฎว่าอย่างน้อยที่สุดผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใหญ่กว่าตอบคำถามต่อพลังผลักดันและสิ่งท้าทายที่ได้รับการส่งเสริมจากกลยุทธ์ของผู้นำและสิ่งแวดล้อมในลักษณะที่คล้ายคลึงต่อบริษัทที่ใหญ่,ซับซ้อนได้ (Batt, 2000)   ดังนั้นความปรารถนาในการใช้แผนทุนมนุษย์ได้รับการเชือฟังเมื่อพลังผลักดันและสิ่งท้ายเพิ่มความต้องการของกำลังแรงงานกล่าวคือความยืดหยุ่น, ทักษะที่สูงกว่า และสามารถที่จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   อย่างไรก็ตาม  มันยังคงปรากฎว่าในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เล็กกว่าใช้แผนทุนมนุษย์มีผลกระทบน้อยจากแรงผลักดันและสิ่งท้ายที่ส่งเสริมกลยุทธ์และสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยผ่านการทำธุรกิจส่วนบุคคลและการทำงานที่มีการกำหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคลากรในลักษณะต่อเนื่องและมักจะเป็นลักษณะชั่วคราว   จึงไม่กระจ่างชัดว่านี่คือคำตอบที่ดีต่อแรงผลักดันและสิ่งท้าทายเหล่านี้   คำถามอาจได้รับการหยิบยกเกี่ยวกับว่าคำตอบแต่ละแนวทางมีผลกระทบต่อระดับความเก่งของบุคลากรที่ได้มีการว่าจ้างมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับความสามารถของบริษัทในการดึงดูดบุคลากรที่ทำหน้าที่ได้ดีในอุปสงค์สิ่งแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่น,ทักษะ และความสามารถในการดำเนินการได้อย่างเป็นอิสระ  ในทำนองตรงกันข้ามคำถามเหล่านี้่ได้รับการหยิบยกเกี่ยวกับว่าแต่ละแนวทางมีผลกระทบสัมพันธ์กับสิ่งที่แสดงออกมาในบริการทรัพยากรมนุษย์ในอดีตยังเป็นการหยิบยกประเด็นสำคัญสำหรับบริษัทในภาคธุรกิจขนาดเล็ก   ภายในภาคธุรกิจนี้
ได้มีการติดตามการปฏิรูปองค์การในรูปแบบแผนงานทุนมนุษย์เชื่อว่าจะได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องในความเสี่ยงหลายประการ   ข้อค้นพบนี้เสนอว่าสำหรัอาจจะมีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ความจำเป็นอย่างสำคัญสำหรับแผนงานทุนมนุษย์ที่จะได้รับการคัดค้านในการใช้แผนงานนี้ อันเนื่องจากประวัติของผู้นำและประสบการณ์ของผู้นำ  ข้อค้นพบของนักวิจัยเสนอว่าอย่างน้อยที่สุดในท่ามกลางการใช้บริการบริการธูรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะใหญ่กว่าบริษัทที่คาดหวังจะมีความต้องตการบริการที่ใหญ่มากที่สุด (Ordiz-Fuertes and Fernandez-Sanchez, 2003) อย่างไรก็ตามข้อค้นพบยังเสนอแนะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้ที่มีข้อจำกัดในการใช้บริการในหมู่บริษัท หรือมิฉะนั้นคงจะได้ทำนายในการใช้บริการทุนมนุษย์   ข้อค้นพบยังให้ข้อเสนอว่าอาจจะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นอย่างดีด้วยนัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับแผนทุนมนุษย์ซึ่งคัดค้านในการใช้แผนนี้  เพราะว่าข้อค้นพบเหล่านี้ไม่ได้พบในบริษัทอื่นที่มีการปฏิบัติการคล้ายคลึงกัน  ข้อค้นพบของนักวิจัยยังได้เสนอแนะว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่ได้ตอบแรงกดดันและสิ่งท้าทายในวิถีทางแบบเดียวกันในฐานะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใหญ่กว่า  ในขณะที่รูปแบบนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้ให้คำตอบที่่ดีต่อเงื่อนไขบริษัท    มันอาจจะสะท้องอคติที่ส่งเสริมจากความสามารถของผู้นำภายในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องในกรรมวิธีและการดำเนินงานทั่วทั้งกำลังแรงงาน   นักวิจัยเชื่อว่าข้อค้นพบมีความสำคัญทั้งต่อความเข้าใจของนักวิจัยเกี่ยวกับการแพร่นวัตกรรมในการปฏิบัติเพื่อการจัดการและยังเป็นความเข้าใจของพวกเราเกี่ยวกับการใช้การปฏิบัติการทรัพยากรมนุษยืภายในภาคธุรกิจขนาดเล็ก   ด้วยแสดงถึงความเข้าใจของนักวิจัยเกี่ยวกับการแพร่หลายของนวัตกรรม  ข้อค้นพบยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับบูรนาการทัศนะที่เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและทฤษฎีว่าสถาบัน  ภายในขอบเขตวิจัยทีีมีความสับสนในปัจจัยสาเหตุที่เป็นสาระสำคัญ   มันเกิดขึ้นในการตอบสนองของที่สร้างความมั่นใจในระดับสูงของบริษัท และสิ่งท้าทายอาจมีผลกระทบต่อความจำเป็นสำหรับการปรับปรุงนวัตกรรมจะมีส่วนขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่สำคัญต่อผู้ตัดสินใจเพื่อสร้างความขอบธรรมในการปรับปรุงของนวัตกรรม   ด้วยการยอมรับความเข้าใจของการแพร่หลายเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การ   ข้อค้นพบของพวกเราให้ความสำคัญของบูรณาการในทัศนคติที่อธิบายอย่างสมเหตุสมผลและทฤษฎีที่ได้มีการจัดกลุ่มขึ้นมา   ภายในกำหนดในที่มีความสับสนในเชิงสาเหตุที่น่าพิจารณา   มันปรากฎว่าคำตอบของบริษัทในการผลักดันและสิ่งท้าทายเป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่ามีผลกระทบต่อความจำเป็นสำหรับความเชื่อในการปรับปรุงองค์การ จะขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมของบริษัทต่อผู้ตัดสินใจได้ยอมรับความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์การหรือไม่
ด้วยการยอมรับความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมธุรกิจขนาดเล็กแตกต่างในแรงปรารถนาในการจัดทำแผนทุนมนุษย์   มันควรจะตั้งข้อสังเกตุว่าเพราะว่าแผนทุนมนุษย์มักจะเชื่อมโยงต้นทุนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,  ตัวแบบการจ้างเหมาบริการมีเพิ่มมากขึ้นในการใช้เพื่อการบรรลุถึงบริการแต่ละอย่างได้ง่ายดาย    ในการตีความผลของการศึกษาวิจัยนี้  มันมีความสำคัญในการพิจารณาการแพร่หลายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและระเบียบวิธีในการใช้แนวทางนี้  ประการแรกการออกแบบตัดแยกเป็นส่วนได้มีการจัดทำขึ้นมา  ซึ่งมีข้อจำกัดในความสามารถของนักวิจัยในการดึงเอาข้ออ้างอิงที่เป็นสาเหตุ  ตัวอย่างเช่นในขณะที่เราโต้แย้งว่าการเน้นความแตกต่างหลากหลายนำไปสู่การใข้บริการต้นทุนมนุษย์ที่ทำให้บริษัทสามารถติดตามโดยพุ่งเป้าไปยังความแตกต่างหลากหลาย  ในขณะที่ปัจจัยสาเหตุที่แปลผกฝันควรจะตระหนักถึงความเป็นไปได้   เราควรจะชี้ให้เห็นว่าการเสี่ยงเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตวิจัยที่น้อยลง   ในการจัดตั้งขอบเขตวิจัยเพราะว่าการปฏิบัติการทุนมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้สำหรับช่วงเวลาอันสั้น    ประการที่สอง บริษัททั้งหลายที่ได้มีการศึกษานี้มีความสัมพันธ์ที่ได้กำหนดด้วยผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม    ในขณะที่กรณีหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์ที่กำหนดถูกจำกัดในบริการจัดแจง   มันยังคงแสดงว่าบริษัทที่ได้ทำการศึกษาในที่นี้มีประสบการณ์ในปฏิสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลที่สามมากกว่าบริษัทอื่น ๆภายในภาคธุรกิจขนาดเล็ก   ดังนั้น ผลวิจัยจึงสามารถบรรลุอาจจะไม่สามารถอธิบายได้เป็นการทั่วไปซึ่งไม่ได้กำลังปฏิบัติงานกับผู้จำหน่ายบุคคลที่สามอาจพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าซึ่งสัมพันธ์กับการบรรลุถึงบริการทุนมนุษย์จากเจ้าหน้าที่วิชาชีพ    ในขณะที่ความเสี่ยงที่ได้พิจารณานี้  มีผลกระทบของตัวแปรที่นำเสนอโดยการทฤษฎีที่ก่อตัวอาจจะสูงกว่าสิ่งที่ได้มีความเชืื่อถือในที่นี้ เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าจะมีความเสี่ยง   ประการที่สามในขณะที่ข้อมูลที่บรรลุจากแหล่งที่แตกต่าง  พวกเราต้องยึดถือผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในขณะที่เป็นข้อมูลข่าวสารสำคัญ    ขึ้นอยู่กับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่สำคัญในการบรรลุจากแหล่งเดียวกัน  การเพิ่มคำถามเกี่ยวกับว่าผลวิจัยของพวกเรามีผลกระทบต่ออคติของการรับรู้    อย่างไรก็ตาม มันควรจะตั้งข้อสังเกตว่าความเที่ยงตรงของการตีค่างานวิจัยได้ตอบสนองจากผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับแรงสนับสนุนจากระดับการยอมรับด้วยตัวอย่างที่แยกย่อยของที่ปรึกษาทรัพยากรมนุษย์ และจากเหตุผลแบบทดสอบความแปรปรวนของวิธีการทั่วไปที่ผู้วิจัยได้จัดทำ   ประการที่สี่ ผลการวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับตัวอย่างของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ลูกค้าของบุคลากรคล้ายคลึงกัน   ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหลายที่ได้ศึกษาในที่นี้มีสิ่งระบุในตัวแบบธุรกิจที่เหมือนกันแลกลไกการส่งมอบบริการแบบเดียวกัน  มีผลกระทบอย่างมีศักยภาพในผลงานวิจัย     โดยสรุป ปัญหาการวัดผลไม่เชื่อว่าในการมุ่งมั่นมาอย่างดี  ตัวอย่างเช่น เราได้ใช้การแสดงแผนงานทรัพยากรมนุษย์ในตำแหน่งในอดีตในบริษัทอื่น ๆในการได้ข้อมูลข่าวสารเท่าที่มีอยู่ในผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับพฤติกรรมของบริษัท   ในขณะที่นายจ้างในอดีตเชื่อว่าเป็นผู้นำธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จึงเป็นสิ่งสำคัญในการสังเกตุว่าเราไม่ได้จับเอาพฤติกรรมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอื่น ๆ ในแง่ของการใช้ทุนมนุษย์

No comments:

Post a Comment