Saturday, October 27, 2012

โครงสร้างหลักสูตรในการศึกษาปริญญาโทวิทยาลัยเทเรซา นานาชาติ


ผู้สนใจศึกษาหลักสูตรรายวิชาที่เรียนในหลักสูตรปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นแรก  เพื่อปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน           
๑) กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน
สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องศึกษาวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และและสอบให้ได้ระดับผ่าน (P)
1. ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ (3)
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทอาเซียน (3)
๒) กลุ่มวิชาเอกบังคับ (15 หน่วยกิต)
1. การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(3)
2. สถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์(3)
3. สัมมนาการเมือง,สังคมและเศรษฐกิจของไทย(3)
4. ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมภาครัฐ(3)
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  (3)
๒)กลุ่มวิชาเลือก แผน ก ให้เลือกเรียน 3 วิชา 9 หน่วยกิต
                               แผน ข ให้เลือกเรียน 5 วิชา 15 หน่วยกิต         
        1. กฎหมายมหาชน      (3)
        2. การบริหารการพัฒนา (3)
       3. การคลังสาธารณะและงบประมาณ (3)
       4. สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมิน
           ผลทรัพยากรมนุษย์ (3)
       5. สัมมนาการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (3)
       6. จริยธรรมการบริหารและนโยบายสาธารณะ (3)
       7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการบริหารงานภาครัฐ (3)
       8. การจัดการชุมชนเมืองและชนบทสมัยใหม่ (3)
       9. สัมมนาการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี (3)
      10. สัมมนาพฤติกรรมองค์การ (3)
      11. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (3)
      12. การจัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3)
     13. สัมมนายุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ (3)
     14. การจัดการโครงการและประเมินผล (3)
     15. เทคนิคและการวิเคราะห์พฤติกรรม (3)
๓) กลุ่มการวิจัย
    การค้นกว้าอิสระสำหรับนักศึกษาแผน ข.
6 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาแผน ก. แบบ ก.2   12 หน่วยกิต
   1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (6)
   2. วิทยานิพนธ์ (12)
หมายเหตุ :
   1. การเรียนเป็นระบบ Blog Course เรียน
เฉพาะวันอาทิตย์ 9 ชั่วโมง 5 ครั้ง เรียนทีละวิชา
   2. ผู้เรียนควรมี Note Book มาใช้เรียน
   3. ผู้สอนควรทำสรุปย่อรายวิชาทุกคน
   4. หลักสูตร Young MPA อาจจัดให้มีการดูงาน
นอกสถานที่ หรือต่างประเทศในแถบอาเซียน
   5. หลักสูตรโครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีการดูงานในประเทศ หรืออาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ หรือต่างประเทศ   นใจเรียนระดับปริญญาโทในหลักสูตรนี้ติดต่อ
ที่วิทยาลัยนานาชาติเทเรซา โทร. 037-395311-5
หรือเบอร์โทร. 02-2345599 รับตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.55– 15 พฤศจิกายน 55


No comments:

Post a Comment