Wednesday, August 8, 2012

วิศวกรสังคม (Social Engineer) มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร?


         วิศวกรสังคมคือหลักวิชาในทางรัฐศาสตร์ที่หมายถึงการปฏิบัติงานที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติอย่างกว้างขวาง และในพฤติกรรมสังคมขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและธุรกิจ  ในแวดวงทางการเมือง  การเข้าไปเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมทางสังคมคือวิศวกรรมทางการเมือง  ด้วยเหตุผลนานาทัศนะ ความหมายของคำนี้จึงเป็นสิ่งที่แปดเปื้อนในความหมายที่แฝงไปด้วยในทางที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามตัวบทกฎหมายและความเป็นธรรมรัฐได้มีผลกระทบเกี่ยวกับการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและได้มีการพิจารณาคำว่าวิศวกรรมสังคมในขอบเขตหลายประการ   สิ่งที่เป็นข้อห้ามทางกฎหมายได้แก่การก่ออาชญากรรม,การข่่มขืน,การฆ่าตัวตายและการทิ้งขยะล้วนแล้วแต่เป็นนโยบายที่มีจุดประสงค์เพื่อพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาที่ทำให้สิ้นหวัง   ในขอบเขตอำนาจศาลของชาวอังกฤษและแคนาดา  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อสาธารณะเกี่ยวกับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของข้อห้ามตามตัวบทกฎหมาย   รัฐบาลยังมีอิทธิพลมากโดยผ่านสิ่งจูงใจและสิ่งไม่จูงใจในนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายภาษี ตัวอย่างเช่นสิ่งที่ได้ทำสำเร็จไปแล้วมาเป็นเวลากว่าศตวรรษ
         ในทางปฏิบัติ  พวกฝ่ายซ้ายหลายคนยังคงโต้แย้งว่านโยบายที่ระบุเฉพาะเป็นการตีตราว่าเป็น "วิศวกรรมทางสังคม" ยังคงได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำถามที่จงใจ  สิ่งอื่นๆบางครั้งพวกฝ่ายขวามักโต้แย้งด้วยว่ามันเป็นคำถามของสเกลและวิถีทางที่ดำเนิน     คำศัพท์นี้จึงเป็นสิ่งที่มักใช้มากที่สุดในฝ่ายของพวกนักเสรีนิยมและนักคิดการตลาดแบบเสรี  และอีกนัยหนึ่ง นักนิยมประเพณีทางวัฒนธรรมและสังคมในฐานะนักวิพากย์นิยมของบุคคลที่นำเสนอเพื่อเป็นนโยบายกฎหมาย และภาษี และประเภทของรัฐที่มีอิทธิพลต่อความพยายามในการพัฒนาหรือการปรับเปลี่ยนร่วมกันในจริยธรรมทางสังคมหรือความสัมพันธ์ทางอำนาจแฝงที่ก่อกำเนิดขึ้น  ตัวอย่างเช่นระหว่างชายกับหญิง หรือระหว่างกลุ่มที่มีเชื้อชาติต่างกัน    นักอนุรักษ์ทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาโต้แย้งกับฝ่ายตรงกันข้ามเกี่ยวกับวิศวกรรมทางสังคมโดยผ่านการส่งเสริมให้มีความถูกต้องทางการเมือง ยิ่งกว่านั้นมันอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางสังคมโดยกำหนดนิยามในภาษาหรือการกระทำว่า "ยอมรับได้"และ "ยอมรับไม่ได้"   และโดยผ่านแผนงานแต่ละแผนงานเช่นการประกาศห้ามเกี่ยวกับการสวดมนต์ในสถานที่สาธารณะ    นักเสรีนิยมทางการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โต้แย้งคู่ปรปักษ์เกี่ยวกับวิศวกรรมสังคมโดยผ่านการสนับสนุนเกี่ยวกับการงดเว้นสูบบุหรียกเว้นการศึกษาทางเพศ  ขบวนการเคลื่อนไหวทางความคิดในอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายการสังวาสที่พิสดาร และรัฐได้สนับสนุนให้นำมาใช้สอนในโรงเรียนด้วย
         สำหรับประเทศไทยการสร้างนักวิศวกรสังคม อาจเริ่มจากนักวิชาการที่มีอุดมการณ์หรือความมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ดี เพื่อให้ระบบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นไปในลักษณะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข หรือความสำเร็จมากขึ้น    และไม่ควรมองนักวิศวกรสังคมไปในแง่ลบแต่ให้หันมาช่วยกันขบคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันแต่ไม่คิดแก้แค้น  ดังนั้นนักวิศวกรสังคมจึงเป็นผู้มีจิตอาสา หรือเสียสละเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ แม้ว่าจะประสบกับอุปสรรคนานานัปการก็ไม่ยอมท้อถอย โดยยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน    ซึ่งรัฐบาลควรมีโครงการสนับสนุนสร้างทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบนี้ให้มากขึ้น หรือส่งเสริมให้มีกลุ่มทดลองเพื่อศึกษาดูว่าการสร้างสังคมมนุษย์ หรือการพัฒนาการก่อตั้งสังคมมนุษย์ช่วยให้สังคมมีความรักสามัคคีได้อย่างใด หรือการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน หรือการแสดงน้ำใจแบบคนไทยที่เคยมีมาในอดีตกลับคืนมา เพื่อให้เกิดชุมชนที่มีความสุขร่วมกัน  และร่วมกันปัดเป่าแก้ปัญหาโดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่ความเป็นพลเมืองที่มีการยกระดับ และรวมถึงการยกระดับประชาธิปไตยแบบเครือข่ายชุมชนที่ช่วยเหลือสังคมไปในตัว  โดยแต่ละชุมชนมีโจทย์ต่างกันย่อมจะใช้วิธีการแก้ปัญหาต่างกันไปด้วย

No comments:

Post a Comment