Sunday, August 12, 2012

การสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) ตอนที่หนึ่ง

                    

                         การสร้างสรรค์ร่วมกันนั้นหมายถึง   โดยรำพึงความหมายของพราฮาลัด
                และรามัสวามีได้ชี้ชัด                           แต่งเติมตัดด้วยริเริ่มเพิ่มเสริมสร้าง
                เช่นลดกฎระเบียบตลาดใหม่                   รูปแบบในกฎระเบียบเป็นแบบอย่าง
                รวมเอาเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง          และแนวทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
                         และเชื่อมโยงทุกหนแห่งไม่เหินห่าง วิถีทางได้เปลี่ยนในมุมมอง
                ในโลกธุรกิจเป็นครรลอง                        ที่เกี่ยวดองสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
                ปัจจัยเปลี่ยนธรรมชาติของลูกค้า             ทุกวันหนาได้รับข่าวสารแจง
                ในรุปแบบเครือข่าย,และแข็งแกร่ง            ลดกำแพงพรมแดนระดับโลก
                         ปัจจัยดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลง        รูปลักษณ์แห่งองค์การที่เปลี่ยนไป
                ปัจจุบันห่วงโซ่คุณค่าใหญ่                      ที่มิได้แยกย่อยเมื่อวันวาน
                ในส่วนกิจการที่มิใช่กายภาพ                   กระบวนฉาบธุรกิจ,การจัดการ
                การสร้างสรรค์ร่วมแบ่งปันดำเนินงาน        ไร้ทำการส่งเสริมความร่วมมือ                                       
                          ในองค์การมุ่งหวังดำเนินงาน         เพื่อทำการแลกเปลี่ยนกับลูกค้า
                แต่คุณค่าสร้างสรรค์ร่วมฟันฝ่า                 ทั้งลูกค้า,บริษัทร่วมมือกัน
                เพื่อเสริมสร้างคุณค่าอย่างเป็นเลิศ            สิ่งประเสริฐสองฝ่ายมุ่งแบ่งปัน
                ในระบบเก่าแก่ที่ทำกัน                            ความสำคัญคือผู้ผลิตตัดสินใจ
                          ในผลิตภัณฑ์บริการที่จัดสรร          สิ่งสำคัญคูณค่ากำหนดกัน
                โดยไม่รับฟังเสียงลูกค้านั้น                      ไม่สร้างสรรค์บทบาทให้สูงส่ง
                ในสองทศวรรษที่ผันผ่าน                         ผู้จัดการพบหนทางอย่างยืนยง
                มีฉากพาร์ติชั่นกั้นแบ่งธง                         วางแผนคงกลยุทธ์ผ่านลูกค้า
                          จากตรวจสอบด้วยตนเองอย่างเที่ยงตรง และดำรงส่วนร่วมผู้อุดหนุน
                การพัฒนาสินค้าสนับสนุน                       รูปแบบทุนความคิดระหว่างกัน
                แต่แนวคิดสร้างสรรค์ร่วมมือได้                 ได้ก้าวไกลเน้นลูกค้าอย่างเดียวนั้น
                สู่ฟากฝั่งสองฟากร่วมสร้างสรรค์                เป็นประกันความสำเร็จอย่างยั่งยืน
                          การเชื่อมโยงแนวโน้มการแบ่งปัน     เพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมแบ่งฝัน
                จากทัศนะส่งเสริมคุณค่านั้น                      สู่มุ่งปันศูนย์กลางประสบการณ์
                ปฏิสัมพันธ์คุณภาพความเป็นเลิศ               สิ่งประเสริฐแลกเปลี่ยนดำเนินงาน
                เป็นหัวใจสำคัญปลดล๊อคการจัดการ            เพื่อสร้างฐานได้เปรียบรุดหน้าไกล
                         


 
                


  

                
                  

No comments:

Post a Comment