Wednesday, August 22, 2012

บทที่ 6 การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)

6.1 ความหมายของ Training และ Development
      การฝึกอบรมมุ่งออกแบบเพื่อสนองการเรียนรู้ในด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานปัจจุบัน
      การพัฒนาเกี่ยวกับกับการเรียนรู้ที่จะก้าวไปข้างหน้าใช้เวลาระยะยาว
6.2 ความหมายขององค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
      "ความสามารถในการปรับตัวและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง"
6.3 การเปลี่ยนแปลงองค์การและการฝึกอบรมและพัฒนา
      6.3.1การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอันเป็นสาเหตุจากการควบรวมกิจการ,การซื้อกิจการ,การเติบโต
            อย่างรวดเร็ว,การลดขนาดแรงงานลง,และการจ้างเหมาบริการ
      6.3.2 การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและจำเป็นต้องมีพนักงานที่มีทักษะชั้นสูง
      6.3.3 การเปลี่ยนแปลงระดับการศึกษาของบุคลากรสุงขึ้น แต่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมแบบ
            ซ่อมเสริม
      6.3.4 การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์,การส่งเสริมกำลังแรงงานหลากหลายที่มาจากบุคคลหลาย
            กลุ่ม
      6.3.5 มีแรงกดดันจากการแข่งขันซึ่งจำเป้นต้องมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ได้แก่การฝึกอบรมแบบทันเวลา พอดี (Just in time training) และการฝึกอบรมตามความต้องการ (Just-what need training)
      6.3.6 เพิ่มการเน้นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
6.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการฝึกอบรมและการพัฒนา
      6.4.1 แรงสนับสนุนของฝ่ายจัดการระดับสูง
      6.4.2 ความผูกพันจากผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน(specialist) และผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน (generalist)
      6.4.3 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี่
      6.4.4 ความซํบซ้อนขององค์การ
      6.4.5 หลักการเรียนรู้
      6.4.6 หน้าที่ของการทรัพยากรมนุษย์
6.5 กระบวนการฝึกอบรมและการพัฒนา
     6.5.1 การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา
     6.5.2 การกำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรมและพัฒนา
     6.5.3 วิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
     6.5.4 การสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษา (Mentoring)
     6.5.5 เกมส์ธุรกิจ
     6.5.6 กรณีตัวอย่าง
     6.5.7 วิดีโอเทป
     6.5.8 การฝึกอบรมในตระกร้า (In-Basketing Training)
     6.5.9 การฝึกอบรมแบบฝึกงาน (Internship)
     6.5.10 บทบาทสมมติ
     6.5.11 การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
     6.5.12 การฝึกอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์
     6.5.13 การฝึกอบรมโดยใช้เวบ
     6.5.14 การเรียนรู้ทางไกลและการประชุมผ่านวิดีโอ
     6.5.15 การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
     6.5.16 การฝึกอบรมแบบพนักงานฝึกหัด
     6.5.17 การฝึกอบรมแบบจำลองสถานการณ์
     6.5.18 การฝึกอบรมแบบฝึกงาน (Vestibule Training)
     6.5.19 การฝึกอบรมแบบ corporate university
     6.5.20 การฝึกอบรมแบบวิทยาลัยชุมชน (Community college)
6.6 การพัฒนาฝ่ายจัดการ (Management Development)
6.7 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
      6.7.1 การทบทวนแบบทบทวนสำรวจ
      6.7.2 วงจรคุณภาพ
      6.7.3 การสร้างทีมงาน
      6.7.4 การฝึกอบรมแบบฉับไว     

     

No comments:

Post a Comment