Friday, August 31, 2012

สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 20 และ 21

            จากแนวคิดของ Wayne F.Casio  ได้จำแนกความแตกต่างของของบริษัทในยุคศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างกันตามตารางดังนี้
             ลักษณะ                        ศตวรรษที่ 20                         ศตวรรษที่ 21
             องค์การ                        เป็นแบบปิรามิด                         เป็นเวบหรือเครือข่าย
             การมุ่งเน้น                     ภายใน                                    ภายนอก
             สไตล์                           แบบมีโครงสร้าง                        แบบยืดหยุน
             ที่มาของจุดแข็ง              ความมั่นคง                              มีการเปลี่ยนแปลง
             โครงสร้าง                     แบบพึ่งตนเอง                           แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
             ทรัพยากร                      มีทรัพย์สินเชิงกายภาพ                แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
             การดำเนินงาน                บูรนาการในแนวดิ่ง                     บูรนาการแบบจำลอง
             ผลิตภัณฑ์                     สินค้าจำนวนมาก                       มีลูกค้าจำนวนมาก
             การเข้าถึง                      ภายในประเทศ                          ระดับโลก
             การเงิน                         เน้นไตรมาส                              เป็นเวลาที่ีแท้จริง
             สินค้าคงคลัง                  รายเดือน                                  รายชั่วโมง
             กลยุทธ์                         จากบนลงล่าง                           จากล่างขึ้นบน
             ภาวะผู้นำ                       ไร้เหตุผล                                 สร้างแรงดลใจ
             พนักงาน                        บุคลากร                                  บุคลากร+ตัวแทนอิสระ
             ความคาดหวังในการทำงาน เน้นความมั่นคง                        ความเติบโตส่วนบุคคล
             แรงจูงใจ                        เน้นแข่่งขัน                               เน้นสร้างสรรค์
             การปรับปรุง                    เน้นส่วนเพิ่ม                              เน้นปฏิวัติ
             คุณภาพ                         สิ่งที่ดีที่สุดเท่่าที่หาได้                 ไม่มีการประนีประนอม

             แต่แนวคิดจากการเปรียบเทียบแบบเดียวกั้นนี้ หากใช้วิสัยทัศน์ในการมองในอาเซียน ซึี่งจะมีการเปิดประชาคมอาเซียน  ผู้เขียนมีความคิดเห็นดังนี้
             ลักษณะ                        ศตวรรษที่ 20                        ศตวรรษที่ 21 
             การเมือง                        เน้นอนุรักษ์นิยมหรือประเพณี       เกิดกระแสยอมรับแนวคิดใหม่
             องค์การ                         เป็นระบบปิด                            เป็นระบบเปิด
             การมุ่งเน้น                      ภายใน                                   เน้นภายนอก(สร้างพันธมิตร)
             การบริหาร                      ระบบครอบครัว                         ระบบกึ่งครอบครัวกึ่งมืออาชีพ
             โครงสร้าง                      เป็นแบบสายการบังคับบัญชา       ระบบสายบังคับบัญชา
             กลยุทธ์                          กลยุุทธ์ที่เน้นเพื่อตนเอง             กลยุทธ์เน้นผสมผสาน
             ภาวะผู้นำ                       แบบครอบงำ                            แบบเน้นจูงใจ
             คุณภาพ                         เน้นปลอมปน                           เน้นสิ่งดีราคาถูก
             ผลิตภัณฑ์                      เน้นสินค้าผลิต                         เน้นบริการมากกว่าผลิตภัณฑ์
                สรุป ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ธุรกิจจำต้องปรับตัวเข้าถับสถานการณ์อย่่างเหมาะสม และยอมรับสิ่งแปลกใหม่ ๆ และกล้าเสี่ยงกับงานที่ท้าทายในอนาคต   และสิ่งสำคัญคือการพัฒนาการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์
             
            
             

             
             
             
                                  
        
             
             

No comments:

Post a Comment