Monday, July 2, 2012

กลอน "ก้อนน้ำแข็งของการจัดการการเปลี่ยนแปลง" (Change Management)

      


               ก้อนน้ำแข็งการจัดการการเปลี่ยนแปลง    ถ้อยแถลงความคิดของครูเกอร์
         ทำให้มองเห็นเด่นชัดเมื่อเจอะเจอ                 สิ่งเสนอสามารถโต้แย้งได้
         ในสาระการเปลี่ยนแปลงขององค์การ             ที่กล่าวขานคืออุปสรรคไซร้
         บนสุดก้อนน้ำแข็งเขากล่าวไว้                      ประเด็นในต้นทุน,และเวลา
               ยังหมายรวมถึงคุณภาพใน                    อยู่ภายใต้การจัดการเป็นประเด็น
         สิ่งภายใต้ก้อนน้ำแข็งที่เล็งเห็น                    มีดังเช่นสองมิติอันได้แก่
         การจัดการเปลี่ยนแปลงและติดตาม               ที่เรียกนาม "การจัดการ"ดังกล่าวแท้
         ท้้งทางด้านการรับรู้,ความเชื่อแล                  และเกี่ยวแก่อำนาจรวมการเมือง
               อุปสรรคที่เกิดขึ้นที่ควรแก้                     ที่แน่แท้คืออะไรชวนสงสัย
         และจัดการติดตามผลอย่างมีนัย                   เกี่ยวเนื่องในสองประเด็นดังกล่าวนี้
         หนึ่งชนิดของการเปลี่ยนแปลงเช่น                สิ่งที่เป็นของแข็งล้วนแล้วมี
         คือข่าวสารข้อมูล,กรรมวิธี                          ของนุ่มมีค่านิยม,จิตใจงาม
               สองกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงประยุกต์ดี          คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่อยเป็นไป
         รวมถึงการปฏิวัติจัดสรรให้                           เกี่ยวข้องในยกเครื่องกระบวนการ
         รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบวิวัฒน์                และแลชัดเปลี่ยนการดำเนินงาน
         การเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่มบริหาร                   ปรับปรุงงานไคเซ็นเน้นต่อเนื่อง
              ตัวบุคคลเกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงการ          หนึ่งคือฐานคู่ปรปักษ์ทางความคิด
         ทั้งทัศนคติยังยึดติด                                  รวมสะกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
         ในแนวลบมองโลกในแง่ร้าย                        จำมุ่งหมายควบคุมไม่ทิ่มแทง
         คือจัดการรับรู้,ความเชื่อแรง                        เพื่อเปลี่ยนแปลงจิตใจให้คล้อยตาม
              สองผู้ส่งเสริมความคิดการเปลี่ยนแปลง    มุ่งสำแดงความคิดในเชิงบวก
         โดยวิธีเข้าถึงของกลุ่มพวก                         เพื่อผนวกเข้าถึงเป็นส่วนตัว
         หากเขาได้ประโยชน์การเปลี่ยนแปลง            กลับเป็นแรงสนับสนุนไม่มืดมัว
         เพราะเล็งเห็นเด่นชัดไม่สลัว                       ลดหวาดกลัวมุ่งระแวงคลางแคลงใจ
              สามปรปักษ์ซ่อนเร้นไม่เห็นตัว                คิดเมามัวเชิงลบการเปลี่ยนแปลง
         ต้องใช้ความเชื่อสิ่งเร้นลับไม่แสลง               เพื่อดัดแปลงนักแสวงในจุดร่วม
         เพื่อกลับเป็นนักแสวงหาโอกาส                   ไม่ผิดพลาดให้ข้อมูลไร้หละหลวม
         มุ่งเปลี่ยนแปลงความคิดในภาพรวม              จนท้นท่วมเข้าใจไม่กังขา
              สี่นักส่งเสริม(promoter)ที่มีใช้ไม้นวม            มีจุดร่วมความคิดในแง่ดี
         เขาอาจไม่เข้าใจในวิธี                                จึงต้องชี้แนวทางการจัดการ
         ทั้งอำนาจและการเมืองหายสงสัย                  แนวทางไซร้นี้ล้วนแต่เป็นสะพาน
         เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดการ           คือสายธารพันธมิตรคิดเปลี่ยนแปลง
        
    
                                                                           
                                                           

No comments:

Post a Comment