Sunday, July 1, 2012

กลอน มิติแห่งการเปลี่ยนแปลง

               แนวคิดมิติแห่งการเปลี่ยนแปลง      ถ้อยแถลงโดยวิป,แพททิกิว
      ในความคิดสามมิติต้องรีวิว                    ที่เป็นคิวเปลี่ยนแปลงตามจำนง
      หนึ่งมิติเนื้อหานั้นอ้างถึง                        สิ่งคำนึงวัตถุเป้าประสงค์
      และเป้าหมายที่กำหนดอย่างบรรจง           เพื่อดำรงคงไว้อย่างยั่งยืน
               สองมิติกระบวนการที่มุ่งตรง        รณรงค์ด้วยการติดตามผล
      สามมิติบริบทในวังวน                          ล้วนระคนภายในนอกสิ่งแวดล้อม
     วิปและแพททิกิวย้ำเน้นว่า                        ในคุณค่ามิติที่เพียบพร้อม
     มีอิทธิพลต่อเนื่องและยินยอม                   ที่แวดล้อมสามมิติเชื่อมโยงกัน
               การติดตามผลเปลี่ยนแปลงไม่อ้อมค้อม ต้องถนอมใช้แนวใหม่และสะสม
     ทั้งติดตามซ้ำซากไม่ขื่นขม                      ต้องระดมเปลี่ยนแปลงอย่างกล้าแกร่ง
     เป็นผลลัพธ์ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง                  ในท่ามกลางเนื้อหาสิ่งเปลี่ยนแปลง
     ว่าอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรง             ที่จัดแจงวัตถุประสงค์,เป้าประสงค์
               รวมเป้าหมายเกี่ยวข้องไม่คลางแคลง และรู้แจ้งกระบวนการ,วิธีการ
     นั่นคือการนำไปใช้บริหาร                        รวมสถานที่แวดล้อมการเปลียนแปลง
     ทั้งภายในภายนอกขององค์การ                สิ่งเป็นฐานวิจัยเชิงประจักษ์แจ้ง
    ในปัจจัยสัมพันธ์ไม่หน่ายแหนง                  อันเป็นแหล่งปัจจัยห้าประการ
               การจัดการกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง  เป็นลายแทงความสัมฤทธิผล
    หนึ่งประเมินสิ่งแวดล้อมไม่สับสน               ติดตามผลต่อเนื่องทั้งในนอก
    ที่เกี่ยวกับองค์การการค้นพบ                      ในระบบเรียนรู้เปิดทุกซอก
    สองทรัพยากรมนุษย์ไม่กลิ้งกลอก              ที่บ่งบอกทรัพย์สินและหนี้สิน
               บุคลากรพึงรู้ไร้ย้อนยอก                คุณค่าบอกให้เห็นเป็นศักดิ์ศรี
    และมองด้วยวางใจด้วยใยดี                       สามต้องมีเชื่อมโยงกลยุทธ์
    และเปลี่ยนแปลงดำเนินการปฏิบัติ               เพื่อชี้ชัดติดตามอย่างเร่งรุด
    โดยผูกติดกิจกรรมไม่สิ้นสุด                       มุ่งประดิษฐ์กลยุทธ์เปลี่ยนแปลงใหม่
               สี่มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงไม่สะดุด      มุ่งค้นขุดเคลื่อนไหวในองค์การ
    เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างทะยาน                  โดยจัดการบรรยากาศอย่างเหมาะสม
    ด้วยประสานกิจกรรมกำกับไป                      กำหนดในวาระอย่างชื่นชม
    ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงทิศทางลม               ค่านิยม,วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน
               ห้าการเชื่อมโยงทั้งหลายที่ผูกปม      ความเหมาะสมกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
     ควรสอดคล้องต่อเนื่องรวมชัดแจ้ง              มุ่งตัดแต่งสอดคล้องสิ่งแวดล้อม
     เพื่อเป็นการตอบสนองการแข่งขัน               เพื่อแบ่งปันยืดหยุ่นทนุถนอม
     ห้าประการที่กล่าวไม่อ้อมค้อม                    ต้องตะล่อมพร้อมเพรียงเรียงกันไป

                                        
             
                 

No comments:

Post a Comment