Wednesday, June 6, 2012

ความหมายของคำว่า "สองมาตรฐาน" (Double standard)


ความหมายของสองมาตรฐาน (Double standard)

         ความหมายของคำว่าสองมาตรฐาน คือการนำเอาชุดของหลักการที่แตกต่างกันไปใช้กับสถานการณ์ที่เหมือนกัน หรือใช้กับบุคคลที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่เหมือนกัน  การตัดสินเชิงสองมาตรฐานอาจใช้ในรูปแบบของคำร้องในแนวคิดเฉพาะ (มักเป็นตัวอย่าง,คำ,วลี,ปทัสถาน,หรือกฎที่สมควรได้รับการยอมรับในการนำไปใช้โดยกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียว  แต่ถูกพิจารณาว่าไม่สามารถยอมรับได้ หรือที่เรียกว่าตกเป็นผู้ต้องหาทางสังคม (taboo) เมื่อถูกนำไปใช้กับคนอีกกลุ่มหนึ่ง
         แนวคิดของคำว่าสองมาตรฐานมีการนำมาใช้มานานแล้ว ตั้งแต่ต้นปี ค.ศ.1872 ในด้านโครงสร้างจริยธรรมที่แตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
         ดังนั้น คำว่าสองมาตรฐานจึงเป็นคำอธิบายว่าคือลักษณะของอคติ, การลงโทษที่ไม่เป็นธรรมในเชิงจริยธรรม (ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ) เกี่ยวกับหลักการที่ว่าทุกคนมีเสรีภาพเท่าเทียมกัน คำว่าสองมาตรฐานมักเห็นได้จากความไม่ยุติธรรมเพราะว่าพวกเขาละเมิดหลักการของขอบเขตอำนาจศาลตามกฎหมายสมัยใหม่ ที่ว่าคู่ความควรอยู่ในสถานะที่เท่าเทียมตามกฎหมาย  สองมาตรฐานยังละเมิดหลักการของความยุติธรรมที่ทราบกันคือความมีจิตใจที่เป็นธรรมซึ่งมีรากฐานที่ขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานที่ว่ามาตรฐานเดียวกันควรนำไปใช้กับทุกคน โดยปราศจากความลำเอียง (ในทางพุทธศาสนาก็คือลำเอียงเพราะความกลัว, ลำเอียงเพราะความโกรธ, ลำเอียงเพราะความรัก, ลำเอียงเพราะความหลง) หรือความชอบพอกันเป็นพิเศษ (favoritism) ขึ้นอยู่กับชนชั้นทางสังคม,ยศฐาบรรดาศักดิ์,เชื้อชาติ,เพศ,การเน้นทางเพศ,อายุ หรือความแตกต่างด้านอื่น ๆ  สองมาตรฐานยังละเมิดหลักการโดยการยึดถือตัวบุคคลที่แตกต่างกันไปสู่การใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน  วลีคำว่า "ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรม" อาจจะพร่ำบ่นเพื่อที่จะระงับโทสะที่มีต่อการปฏิบัติสองมาตรฐาน
         มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดในการปฏิบัติระหว่างสองมาตรฐานและการเสแสร้ง ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ระบุหรือการทึกทักยอมรับมาตรฐานเดียวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการโอบอุ้มตัวเขาซึ่งอธิบายได้ แต่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ   จากลักษณะปากว่าตาขยิบในสองมาตรฐานคือตัวอย่างในเชิงบวกของการเสแสร้งได้อย่างดี
         แม้ว่าคำว่า "สองมาตรฐาน" คือสิ่งสัมพันธ์กับจุดกำเนิด, ความคิดที่เปิดเผยจากสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากยุคตอนต้นที่ผ่านมาเนิ่นนานแล้ว  ตัวอย่างเช่น ประเพณีชาวยิวมีการตีความในแง่นี้พระคัมภีร์ไบเบิ้ลโดยเชื่อมโยงในเฉลยธรรมบัญญัติ หมวดที่ 25 หน้าที่ 13-15 ที่กล่าวว่า
         "จงอย่ามีเครื่องมือวัดสองอย่างที่แตกต่างกันในบ้านของคุณ - คนหนึ่งใหญ่ อีกคนเล็ก  อย่าได้มีชั่งน้ำหนักในกระเป๋าของคุณแตกต่างกันสองกระเป๋า เช่นกระเป๋าหนึ่งหนัก, อีกกระเป๋าหนึ่งเบา คุณต้องมีน้ำหนักและเครื่องวัดที่ถูกต้องและซื่อสัตย์  เพื่อว่าคุณอาจจะมีชีวิตที่อยู่ได้ยาวนานในดินแดนของพระเจ้าที่ทรงประทานให้กับคุณ"
         คำฮิบบรูสมัยใหม่ของคำว่า "สองมาตรฐาน" ได้รับมาจากพระวจนะจากคัมภีร์ไบเบิ้ล(ถอดความและเรียบเรียงจาก พจนานุกรม WIKI)No comments:

Post a Comment