Thursday, March 15, 2012

กลอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 72

               
         
               แรงดึงดูดสรรหาและเลือกสรร   เพื่อประกันได้บุคคลดีที่สุด
          งานไม่ง่ายและประหยัดในมนุษย์   ที่เยี่ยมยุทธ์ัในขนาดที่เหมาะสม
          ทั้งวิธีการ,กระบวนการอคติ          ไม่อาจผลิออกผลน่าชื่นชม
          หากวัฒนธรรมองค์การ,ค่านิยม      ยังติดหล่มความคิดไม่้กว้างไกล
               งานยิ่งใหญ่ขององค์การที่สั่งสม จากเพาะบ่มความฝันของบุคคล
          มีปัจจัยหลายอย่างที่สร้างคน        สิ่งเลิศล้นคือวัฒนธรรมขององค์การ
          ผู้บริหารมนุษย์งานมีมาก             ไม่หนีจากโครงสร้างและแรงงาน
          สิ่งสำคัญสำหรับการจัดการ           คือสร้างฐานความหลากหลายและเท่าเทียม
               การสรรหาเลือกสรรเท่าที่ผ่าน  เคยยึดฐานเหมาะสมวัฒนธรรม
          แต่กำลังแรงงานหลากหลายที่กระทำ ช่วยตอกย้ำการแข่งขันขององค์กร
          เพราะบุคคลแตกต่างในพื้นฐาน      ปรับปรุงงานในนวัตกรรมก่อน
          ทั้งความคิดสร้างสรรค์ไม่เกี่ยงงอน   รวมทั้งป้อนความรู้รุ่นต่อไป
               กระบวนการวางแผนละเอียดอ่อน เมื่อถึงตอนสรรหาและเลือกสรร
          เน้นชีวิตความเป็นอยู่คนใหม่นั้น      เพื่อแบ่งปันสิ่งดีเพื่อช่วยงาน
          แนวโน้มเอียงของบุคคลมุ่งไฝ่ฝัน    ทั้งรางวัลตอบแทนดำเนินการ
          บุคลากรที่มีอยู่ไม่คัดค้าน             การร่วมงานกับคนใหม่ได้อย่างดี
               กระบวนการสรรหาเลือกคนงาน  ต้องทำการนำใช้สายงานหลัก
          ต้องติดตามผลต่อเนื่องการฟูมฟัก    แจ้งประจักษ์ในเพศ,และผิวพรรณ
          ทั้งสัญชาติ,เชื้อชาติ,สมรรถนะ       เพื่อแบ่งคละทั้งทางตรงและอ้อมนั้น(Gold,2007)
          เป็นไปตามกระบวนการที่สร้างสรรค์  ที่กล่าวกันตั้งแต่ต้นจนบัดนี้
               สิ่งไม่เท่าเทียมกันการแบ่งปัน   รวมกีดกันแบ่งแยกตัวบุคคล
          ยังหมายรวมถึงพัฒนาปัจเจกชน      ทุกบุคคลได้โอกาสเรียนรู้กัน
          แต่เป็นไปได้ยากทางปฏิบัิติ           ต้องมุ่งจัดเรียนรู้ตลอดชีพนั้น
          จากเข้างานจนเกษียณทุกสิ่งอัน      ไม่เน้นกันที่สมรรถนะเพียงเรื่องเดียว
          

         
         
                             

No comments:

Post a Comment