Wednesday, March 7, 2012

พฤติกรรมองค์การตอนที่ 4

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001406937726             

                 องค์การในฐานะระบบเปิด (open system) ช่วยบังเกิดสัมฤทธิ์ในกิจกรรม
        และรวบรวมผู้คนคอยหนุนนำ                    ที่กระทำนำสำเร็จสู่องค์การ
        ดังนั้นคนจึงเป็นทรัพยากร                        เป็นอาภรณ์สำคัญทุกสถาน
        หากไร้คนมาช่วยดำเนินการ                     ไม่อาจหาญคิดการณ์ใหญ่ได้ดั่งใจ
                 ทั้งบุคคลและกลุ่มที่ทำงาน             ทุ่มเทการอุทิศเพื่อผลงาน
        เพื่อเสนอสิ่งประสงค์การประสาน                บริหารจัดการให้รอดพ้น
        ความมั่งคั่งกำไรในกิจการ                        ต้องมีฐานทรัพยากรเป็นเบื้องต้น
        อันได้แก่วัตถุดิบสิ่งสร้างผล                      ร่วมระคนข้อมูลและข่าวสาร
                 อีกทั้งเทคโนโลยีที่น่าสน               เครื่องมือคน,พร้อมพรักสิ่งอำนวย
        รวมเงินทองลงทุนเป็นตัวช่วย                   เพื่อร่ำรวยการผลิตและบริการ
        นักพฤติกรรมองค์กรนั้นเชื่อว่า                   องค์การหนาเข้าใจดังคำขาน
        เป็นระบบเปิดกว้างปรับเปลี่ยนงาน              บุคลาการ,วัตถุดิบต้องเปลี่ยนแปลง
              เป็นปัจจัยนำเข้า(input)เป็นพื้นฐาน     กระบวนการนำไปสู่สิ่งแวดล้อม (environment)
        และกลับกลายผลผลิต(output)ที่หล่อหลอม   ในรูปฟอร์มสำเร็จรูปตัวสินค้า
        อีกทั้งบริการที่มีคุณภาพ                        หากตรวจทราบผลดีมีคุณค่า
        ผ่านยอมรับจากลูกค้าให้ตีตรา                  มุ่งยาตราการผลิตอีกต่อไป (จากภาำพ)
                 สิ่งต่าง ๆ อาจผิดพลาดไม่เข้าท่า     ทบทวนมาเพื่ออยู่รอดตามประสงค์
        ตามต้องการสิ่งแวดล้อมร่วมบรรจง             ต้องมุ่งตรงแ้ก้ไขให้เข้าที
        หากสินค้าบริการที่ผลิต                          สิ่งที่คิดควรทบทวนหาวิถี
        เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทุกวิธี                  ด้วยคิวซีคุณภาพตามสากล


       
                 
         
       
       
        

               

No comments:

Post a Comment