Saturday, March 31, 2012

กลอนเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการลงมือทำ (Action Learning)

           

               การเรียนรู้โดยกระทำความหมายคือ  สิ่งยึดถือกระบวนการนำกลู่มคน
      ทั้งทักษะ,ประสบการณ์แตกต่างล้น         มาร่วมค้นวิเคราะห์ปัญหางาน
      และพัฒนาแผนปฏิบัติที่แท้จริง              โดยมุ่งอิงกลุ่มชั่วคราวเพื่อจัดการ
      ดำเนินงานตอบสนองกระทำงาน             ต้องสืบสานติดตามผลงานไป
               โดยเรียนรู้จากการติดตามงาน       และทำการถูกต้องระหว่างทาง
      การเรียนรู้ลงปฏิบัติที่จัดวาง                   รูปแบบอย่างการเรียนรู้โดยลงมือ
      เป็นแนวทางต่อบุคคลและพัฒนา            องค์การหนาทำงานมุ่งฝึกปรือ
      ทำเป็นกลุ่มหรือคณะมุ่งยึดถือ                ด้วยน้ำมือแก้ปัญหาที่สำคัญ
               ในองค์กรมีปัญหาฝีกฝีมือ            และเชื่อถือการกระทำเปลี่ยนแปลงไป
      การบรรยายแนวเก่าที่วางไว้                  ความรู้ในโปรแกรมน่านิยม
      เมื่อเผชิญปัญหาอย่างมึนงง                  ต้องบรรจงหาคำตอบอย่างเหมาะสม
      หากพบพาปัญหาผะอืดผะอม                สิ่งขื่นขมคือคำตอบไม่พบเจอ
               จึงจำเป็นต้องสะท้อนไม่ลุ่มหลง    วิพากย์ตรงหรือหยั่งรู้ในคำถาม
      การเรียนรู้ลงมือปฏิบัติตาม                    ช่วยนิยามภาพสะท้อนได้ชัดเจน
      ด้วยสนองสนับสนุนทุกระดับ                  เป็นแรงขับให้บุคคลได้เล็งเห็น
      การเรียนรู้จากท้าทายในประเด็น             เป็นเฉกเช่นกระบวนการของเขาเอง
                ผลตอบแทนการเรียนรู้ไม่ว่างเว้น  ที่มุ่งเน้นทุกระดับขยับเป็น
      ที่ถ่ายโอนสู่สถานการณ์ที่โดดเด่น          และมุ่งเน้นมีส่วนร่วมอย่างเจริงจัง
      ในรูปแบบเรียนรู้แบบสองทาง                มุ่งหนทางทบทวนไม่ลืมหลัง
      แต่ค้นพบสันนิษฐานไม่หยุดยั้ง              เพิ่มพลังจินตภาพที่ยึดโยง
                เป็นแนวทางขึ้นอยูสิ่งเหนี่ยวรั้ง    ขึ้นกับคลังประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
      พัฒนาบุคคลใช้งานอย่างครึกครื้น           ต้องมุ่งตื่นกับปัญหามีความหมาย
      ในขณะเปิดเผยหาแนวทาง                   ในแบบอย่างเรียนรู้ไม่เสื่อมคลาย
      โปรแกรมเรียนรู้ไม่เดียวดาย                  กลุ่มเล็กกลายพบปะทำจริงจัง
                 โดยปรกติลักษณะเรียนรู้ง่าย      มุ่งแพร่หลายสอนแนะในทักษะ
       จากประสบการณ์ร่วมกันที่พบปะ           ไม่เกณฑ์กะมุ่งหวังเกินเป็นจริง
        ของกลุ่มสมาชิกทำงานร่วมแบ่งปัน       เพื่อสร้างสรรค์โอกาสไม่ประวิง
        ในโอกาสของบุคคลเรียนรู้ยิ่ง              ไม่จมดิ่งรู้ทันความเปลี่ยนแปลง