Saturday, January 14, 2012

กลอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอนที่ 52

         โครงสร้างองค์การไม่หมายถึง           สิ่งยึดโยงกายภาพและโครงร่าง
แต่เกี่ยวข้องทรัพยากร,กฎที่วาง                 เพื่อนำทางแนวปฏิบัติของบุคคล
โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสัดส่วน                     เพื่อคำนวนฝ่ายแผนกอย่างแยบยล
แต่โครงสร้างไม่ผูกมัดอย่าเหลือล้น            ทรัพย์บุคคลสามารถปรับเปลี่ยนได้
        โครงสร้างคือกระบวนการหาใช่ผล     พัฒนาตนโดยผ่านกาลเวลา
ในระดับปฏิบัติการทีแผ้วพาน                    ผู้จัดการเช่ื่อในทรัพย์มนุษย์
ว่าสามารถตอบสนองสิ่งเปลี่ยนแปลง         ในคู่แข่ง,สิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์
โครงสร้างกระทบสิ่งสะดุด                         ทำให้ฉุดการกระจายทรัพยากร
        สิ่งกระทบดังกล่าวอย่างเป็นชุด          ที่เร่งรุดรีบแก้ปัญหากัน
นั่นก็คือประเมินผลและรางวัล                    รวมเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งให้โอกาส
การอบรม,การพัฒนาที่กล้าจ่าย                  เพื่อท้าทายการทำงานที่หวังวาด
มีกองทุนสวัสดิการมิได้ขาด                    เพื่มอำนาจลูกน้องมุ่งมองไกล
        รูปแบบโครงสร้างชาญฉลาด            ผู้เก่งกาจคือชาย(child,1984)ท่านอิงอ้าง
ประกอบด้วยการจำแนกเฉพาะอย่าง(specification)  ที่เสริมสร้างกิจกรรม,กระบวนการ
อย่างแยกย่อยลักษณะความเชี่ยวชาญ       โดยพื้นฐานขอบเขตเป็นประมาณ
และสายบังคับบัญชา(Hierarchy)ที่กะการณ์  เป็นแนวฐานโครงสร้างสูงหรือราบ
       อีกประการคือจัดกลุ่ม (Grouping)ในการงาน โดยแบ่งฐานตามหน้าที่ที่เหมาะสม
หรือบริการเกี่ยวข้องมุ่งระดม                       เพื่อผูกปมเกี่ยวเกาะเหมาะเจาะกัน
โครงสร้างองค์กรจำยืดหยุ่น                       ที่ให้คุณการปรับตัวสิ่งพลิกผัน
ในสภาพแวดล้อมธุรกิจที่แข่งขัน                เพื่อประกันความแน่นหนาและมั่นคง
       การปฏิบัติองค์กรเกี่ยวข้องนั้น             กล้าวอ้างกันคือกระบวนการหรือหน้าที่
ว่าทรัพยากรมนุษย์พอใจหรือไม่ดี                จากวจีกล่าวอ้างตัวบุคคล
ว่าส่วนใหญ่ส่วนน้อยในบุคคล                    ที่ผจญปัญหาในวังวน
เพื่อหลีกเลี่ยงแก้ไขไม่อับจน                      มุ่งฝึกฝนพัฒนาพาก้าวไกล 
 


                             


No comments:

Post a Comment