Monday, November 14, 2011

กลอนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตอน่ที่ 51

         การปรับโครงสร้างองค์การการทำงาน    เป้าหมายการบริหารสมัยใหม่
ตอบสนองเศรษฐกิจฐานความรู้ไซร้                ในภายใต้การแข่งขันทวีคูณ
ในสังคมข่าวสารข้อมูลพลวัตร                       อันอุ่บัติในปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์
เพื่อเป้าหมายอียูเพื่อเพิ่มพูน                       ที่เทิดทูนกลยุทธ์ลิสบอน
        จากแผนปฏิบัติที่เกื้้อกูล                      ที่ค้ำคูณกฎเกณฑ์บริการกัน
ในพลเมืองและเพิ่มผลิตภัณฑ์                      เพื่อประกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจ
กุญแจสำคัญรื้อปรับของโครงสร้าง                 ในองค์กรการทำงานเพื่อพิชิต
โดยเสริมสร้างเศรษฐกิจอย่างทั่วทิศ               เพื่อสะกิดฐานความรู้ในโลกา
        ความสามารถเติบโตเศรษฐกิจ              เพื่อลิขิตความยั่งยืนประชาคม
เพื่อยั่งยืนแนบแน่นแก่่สังคม                        สิ่งสั้่งสมการงานการริเริ่ม
จากความเชื่อแพร่หลายประดังมา                  แสวงหาการปรับโครงสร้างเสริม
เพื่อปรับปรุงผลงานแนวคิดเดิม                    ซึ่งต่อเติมตั้งแต่ศตวรรษที่สิบแปด
        ฟูโก้ (1991)เปลี่ยนจากวางกฎสู่ปกครอง  โดยเกี่ยวดองนำทาง,อำนวยการ
การจูงใจ,กำหนดรูปการจัดการ                      เพื่อบริหารบุคคลประเสริฐศรี
สิ่งท้าทายสภาพเศรษฐกิจและสังคม               ที่ผสมความก้าวหน้าเทคโนโลยี่
ภายในห้าปีผ่านมานี้                                  เอื้ออารีข้ามพ้นวิถีทาง
       องค์กรพบสิ่งท้าทายทุกวันวี่                  เร่งวันจี้เพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพ
คุณภาพของบริการที่ซึมซาบ                        โดยรับทราบความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
ของลูกจ้างและลูกค้าถวิลหา                         เป็นคาถาพาสู่การพัฒนา
หัวใจสำคัญทุกองค์กรเพื่อฟันฝ่า                    ความก้าวหน้าไม่เป็นสองรองจากใคร
        หัวใจปรับโครงสร้างองค์กรหนา             สถาปนาความแข็งแกร่งและรักษา
ในทรัพยากรฐานข้อมูลที่ได้มา                      ถวิลหาเทคโนโลยีความลื่นไหล
ด้วยจำเป็นสร้างสรรค์อย่างสำคัญ                  เพื่อผลอันเข้าใจอย่างกว้างไกล
ในความเข้าใจถ้วนทุั่วแดนไตร                      ยืดหยุ่นในลูกจ้าง,ลูกค้าเปรม
                     

No comments:

Post a Comment