Tuesday, October 11, 2011

ควรระดมสมองข้าราชการที่เก่งเรื่องชลประทานในการจัดทำโรดแมทแก้ปัญหาน้ำท่วม

       

             การแก้ปัญหาน้ำท่วมในส่ิวนที่จำเป็นต่อการวางแผนป้องกันนั้ำนท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจึงปรารถนาให้รัฐบาลได้กำหนดแผนเร่งด่วน และหรือเพื่อการวิจัยป้องกันน้ำท่วม ดังนี้
             1. รัฐบาลควรให้หน่วยงานระดับอุดมศึกษาทุกแห่งในสาขาวิศวกรรมศาสตร์  โดยมีการสั่งการให้คณบดีได้จัดบุคลากรในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านชลประทาน หรือคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเข้าใจเรื่องน้ำแห่งละ 3-5 คน เพื่อได้มาระดมความคิดในการจัดการเรื่องน้ำท่วมโดยจัดทำในรูปวอร์รูม โดยมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเ็ห็นในห้องวอร์รูม
             2. หน่วยงานราชการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เี่กี่ยวกับชลประทาน หรือวิศวกรชลประทานในฐานะนักปฏิบัิติการ ได้เข้าร่วมวอร์รูมในครั้งนี้   เพื่อได้สร้างแผน Road Map ร่วมกันในการวางแผนเชิงบูรนาการ  และส่งตัวแทนเข้าประชุมกับรัฐบาลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว
             3. หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวกับผู้มีความสามารถในด้านอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ หรือวัตถุดิบ เช่นกระสอบทราย, ทราย, อิฐบล๊อค, หรืออุปกรณ์แก้ัปัญหน้ำท่วม ฯลฯ
             4. นักออกแบบเกี่ยวกับอุปกรณ์น้ำท่วม   เช่นเครื่องกั้น, พนังกั้น, ที่สามารถทำในแบบ knock down หรือการออกแบบเสื้อชูชีพ,เรือ, สุขาลอยน้ำ, เรือบ้าน, อุปกรณ์ครัว ฯลฯ เพื่อให้สามารถออกแบบการผลิตเพื่อนำไปช่วยเหลือคนประสบปัญหาน้ำท่วม
             5. หน่วยงานที่เกี่ยวกับการประสานงานเชิงบูรนาการ โดยประชุมระดมสมองที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาน้ำท่วมในทุกจังหวัด และมีการจัดการประชุมแบบ Video Conference ที่ศูนย์กลางปฏิบัติการน้ำท่วม
              6. ประชาชนที่มีความสามารถในจังหวัดต่าง ๆ ประจำตำบลและอำเภอแห่งละ 1 คน ที่เก่งในเรื่องภูมิปัญญาน้ำ หรือสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้
              จึงเป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีในชาติ จากวิกฤติคือโอกาสในทุกภาคส่วน   ความคิดเห็นนั้นเกิดจากมีผู้เสนอแนะ และเห็นว่าควรจะใช้โอกาสนี้ในการระดมสรรพกำลังต่อสู้กับภัยธรรมชาติในครั้งนี้  (ส่วนเงื่อนเวลาขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการบริหารเวลาเพื่อให้การปฏิบัติงานแก้น้ำท่วมเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน)